Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05323 Техникалық физика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноэлектроника физикасы
  Несиелер: 5

  Жеке нанобөлшектердің қасиеттері. Үлкен наноқұрылымдар. Наноэлектрониканың физикалық принциптері. Қатты күйдегі наноқұрылымдарды құру технологиялары. Наноэлектроника құрылғыларында кванттық өлшемді құрылымдарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кристаллофосфорлардың люминесценциясы
  Несиелер: 5

  Люминесценция. Сәуле шығару және қармау орталықтары ескерілген кристалдардың аймақтық құрылымы. Люминесценцияның температуралық және оптикалық сөнуі. Кристаллофосфордардың негізгі сипаттамалары және оларды анықтау әдістері: спектрлік және кинетикалық. Люминесценция қозу спектрі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Практикалық ауыз екі және кәсіби деңгейде шет тілін меңгеріп, күнделікті және кәсіби қатынаста белсенді пайдалану үшін бұрынғы алған білімі мен дағдыларын тереңдету және дамыту. Лексика. Грамматика. Сөйлеу. Жазу. Тыңдау./

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Күрделі молекулалар люминесценциясы
  Несиелер: 5

  Люминесценция, өмір сүру уақыты. Қозу және шығару спектрлері. Флуоресценция спектрлері: Стокс ережесі, В.В. Вавиловтың заңы, В Л Левшиннің айналық симметриясының ережесі. Флуоресценция және фосфоресценция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спектроскопия
  Несиелер: 5

  Жұтылу және сәуле шығару процестері. Спектрлік сызықтар. Спектроскопия техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лазерлер физикасы
  Несиелер: 5

  Лазердің негізгі элементтері. Оптикалық резонаторлар. Белсенді резонаторлар және лазерлік режимдер. Спектроскопиядағы лазерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноқұрылым және нанокластерлер
  Несиелер: 5

  Наноматериалдардың құрылымының ерекшеліктері. Нанонысандардағы өлшемдік құбылыстар. Нанокластерлер мен наноқұрылымдардың классификациясы және синтездеу әдістері. Наноматериалдарды зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қатты денелердің радиациялық физикасы
  Несиелер: 5

  Идеал кристалдың симметриясы. Нақты кристалдар. Иондаушы сәуленің затпен әсерлесуі. Қатты денелерде радиациялық ақаулардың түзілу механизмдері. СГК-дағы және сілтілі және сілтілі жерлік металл сульфаттарындағы радиациялық ақаулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қатты денелердің аймақтық теориясы
  Несиелер: 5

  Қатты денелер мен молекулалардың құрылымы мен симметриясы. Қатты денелердің аймақтық құрылымын есептеу әдістері, қатты дене бетін компьютерлік моделдеу. Аймақтық спектр бойынша қатты денелерді классификациялау. Кристалл симметриясының электрондық күйлердің классификациясына, аймақтық спектрге әсері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Функционал материалдарды қолдану
  Несиелер: 5

  Дисперсті жүйелер және оларды алу әдістері. Наноқұрылымдарда кванттық-өлшемдік құбылыс. Функционалды наноматериалдарды биологияда, медицинада, электроникада, Күн және сутегі энергетикасында және т.б. қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қатты оксидті отын ұяшықтары
  Несиелер: 5

  Полимерлі электролит негізіндегі отын элементтері (ОЭ). Протон алмасу мембранасы негізіндегі ОЭ. Сілтілік ОЭ. Фосфор-қышқылдық ОЭ. Балқытылған карбонатты ОЭ. Қатты тотықты ОЭ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сутегі энергетикасы
  Несиелер: 5

  Отын элементінің жұмыс істеу принципі. Отын элементтерінің мембрана-электродтық бөлігін қалыптастырудың технологиясы. Отын элементтерінің кеуекті материалдарын жасаудың электрохимиялық әдістері. Полимерлік отын элементтері. Отын элементерінің сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кванттық химиялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Шредингер теңдеуі. Кванттық химиядағы жуықтау әдістері. Молекулалық жүйелердің симметриясы. Топтар теориясы. Хартри-Фок әдісі. Хартри-Фоктың канондық теңдеулері. RHF және UHF.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ион-молекулалық кристалдар физикасы
  Несиелер: 5

  Иондық-молекулалық кристалдардың (ИМК) құрылымдары, химиялық байланыстары және аймақтық құрылымы. ИМК -да радиациялық ақаулар. ИМК-да электронды кемтіктік орталықтарының түзілу механизмдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дозиметрлер және сцинтилляторлар физикасы
  Несиелер: 6

  Сыртқы сәуле энергиясының қоспаның көрінетін сәулеге трансформациялануы. Электрондық қозулардың энергиясының қоспалық орталықтарға берілуі. Қоспаның сәулесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рентгенқұрылымдық талдау
  Несиелер: 5

  Кристаллография элементтері. Рентген сәулелері және олардың заттармен әсерлесуі. Х-сәуле тіркегіштері. Дифракциялық схемалар: Лауэ әдісі, ұнтақ әдісі, айналдыру (тербеу) әдісі, поликристалл және монокристалдар дифракометриясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноқұрылымдардың оптикалық қасиеттері
  Несиелер: 6

  Гетероқұрылымдардың жіктелуі. Наноқұрылымдардағы электрондар, фонондар және экситондар. Жартылай өткізгіш гетероқұрылымдардың жарықты өткізуі және шашыратуы. Жартылай өткізгіш гетероқұрылым фотолюминесценциясы. Жарықтың шашырауы. Бейсызық оптика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Күн энергетикасы
  Несиелер: 6

  Жердегі және ғарыштағы күн радиациясы. Күн энергиясын есептеудің ақпараттық қамтамасыздандырылуы. Күн энергиясы ресурстарын есептеу әдістері. Жердегі күн энергиясын пайдаланудың техникалық схемалары және энергетикалық сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық процестерді модельдеу
  Несиелер: 6

  Кристалдардың физикалық қасиеттерін теориялық зерттеу әдістері. Қатты денелердің құрылымын есептеу әдістері, қатты дене бетін компьютерлік модельдеу. Қолданбалы бағдарламалар пакеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдау және кәсіби қызметте пайдалану

 • Код ON2

  студенттердің нақты өмірлік тәжірибесін пайдалана отырып, ағылшын тілін үйрену үрдісін модельдеу

 • Код ON3

  танымал педагогикалық және инновациялық технологияларды қолдану

 • Код ON4

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON5

  теориялық және эксперименттік зерттеулердің физикалық әдістерін қолданады, инновациялық қағидаларды құру үшін модельдеу әдістерін, ғылымды қажет ететін жаңа технологияларды және коммерцияландыруды қолдану.

 • Код ON6

  ғылымның, өнеркәсіптік ұйымдар мен шағын және орта бизнестің тиісті салаларында іргелі ғылыми зерттеулер мен ізденіс зерттеулерді интеграциялау бойынша жобаларды әзірлеу және іске асыру

 • Код ON7

  техникалық физиканың қазіргі заманғы мәселелерін талдау, тапсырмаларды қою және зерттеу бағдарламасын жасау, эксперименттік және теориялық мәселелерді шешудің тиісті әдістері мен жолдарын таңдау, алынған нәтижелерді түсіндіру және қолдану

 • Код ON8

  эксперименттік зерттеулерді жоспарлау, орындау және солардың негізінде эксперименттік жабдықтарды жасау, сондай-ақ физикалық үдерістерді есептеу және теориялық зерттеулерді жүргізу

Top