Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08501 Аграрлық техника және технология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

 • ІЖД теориясы мен есептелуі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер поршеньді қозғалтқыштардың жұмыс процестерімен, процестер параметрлерімен және оларды есептеу әдістерімен, жұмыс процесінің теориясымен танысады, қозғалтқышты сынау әдістемесін және эксперименталды мәліметтерді өңдеу әдістерін зерттейді

 • Тракторлар мен автомобильдер
  Несиелер: 5

  Бұл курс тракторлар мен автомобильдердің типтері мен жіктелуін, олардың жалпы құрылымын, қазіргі іштен жану двигательдерінің конструктивтік ерекшеліктерін, тракторлар мен автомобиль шассиін, қозғалтқыштар теориясының негіздерін, тракторлар мен автомобильдердің электрлік, гидравликалық және жұмыс жабдықтарын қарастырады

 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Пән геометриялық нысандарды жазықтықта проекциялау түрлерін, сызбаларды өзгертудің негізгі тәсілдерін, бөлшектердің сызбалары мен эскиздерін, КҚБЖ стандарттарына сәйкес құрастыру бірліктерін орындауды, конструкторлық құжаттаманы тағайындау және орындау ережесін үйренеді

 • Теориялық және қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Пән механизмдердің негізгі түрлері, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамалары, жекелеген механизмдердің жұмыс істеу принциптері және олардың машинадағы өзара әрекеттесуі туралы білімді қалыптастырады. Берілген механизмдер мен машиналардың кинематикалық және динамикалық параметрлерін табуға үйретеді. Машиналардың жекелеген бөлшектерін есептеу және құрастыру негіздерін, олардың тораптардағы, механизмдердегі және агрегаттардағы үйлесімін білу

 • Физика
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің әлемнің қазіргі заманғы физикалық бейнесі мен ғылыми көзқарастары, негізгі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теориясы мен дағдыларын, сондай-ақ кəсіби қызметтің негізі ретінде физикалық зерттеулер əдістері туралы білімін қалыптастырады.

 • Тракторлар мен автомобильдер теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән пайдалану сапасын және оларды бағалау өлшеуіштерін дұрыс таңдауды, тракторлар мен автомобильдерді пайдалануды жақсарту және одан әрі техникалық прогреске арналған машиналарды сипаттау үшін қабылданған көрсеткіштер арасындағы байланысты түсінуді қарастырады

 • Жол қимылының қауіпсіздік негіздері мен ЖКЕ
  Несиелер: 5

  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бүгінде көптеген ірі мемлекеттерде жаһандық әлеуметтік – экономикалық проблема ретінде қарастырылуда. Жол жүрісі қағидалары мемлекеттік саясатты іске асыру құралы болып табылады және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды қамтиды

 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиялық машиналары
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу үшін технологиялық процестер, машиналар мен жабдықтар бойынша кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. Өсімдік шару-ашылығы өнімдерін сақтау және қайта өңдеу саласында теориялық түсініктер мен практи-калық біліктер мен дағдыларды қалыптасты-рады.

 • Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиялық машиналары
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге арналған типтік машиналар мен ап-параттардың құрылымдарын, отандық және шетелдік өндірістің мал шаруашылығы қайта өңдеу техникасының технологиялық проце-стерін және құрылымдарын жетілдірудің негізгі бағыттарын түсінуді қалыптастырады

 • Жанармай, жағар материалдар және техникалық сұйықтар
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда отын түрлері, олардың қасиеттері мен жануы туралы білімді қалыптастырады. Мұнайды қайта өңдеу өнімдерінің жалпы ережелері мен пайдалану талаптары: сұйық және газ тәрізді отындар, әртүрлі майлар, техникалық және жұмыс сұйықтықтары, олардың машина жұмысының сенімділігі мен ұзақ мерзімділігіне әсері

 • ІЖД құрылысы
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде студент энергетикалық қондырғылардың жіктелуімен танысады, әртүрлі қозғалтқыштардың конструкциясын, реттелуін және жұмыс істеу принципін, сондай-ақ оларды жетілдіру перспективаларын зерттейді. Студенттер энергетикалық көлік құралдарының жалпы сипаттамасын және энергетикалық қондырғылардың жалпы құрылымын, энергетикалық қондырғылардың негі��гі көрсеткіштерін анықтау әдістемесін үйренеді. Пәнді оқу барысында техникалық қызмет көрсетуді жоспарлау және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгереді.Энергетикалық қондырғыларды диагностикалаудың қазіргі заманғы тәсілдерін және жетілдіру жолдарын зерттейді

 • Мал шаруашылығы агротехникалық машиналары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде мал шаруашылығындағы технологиялық процесстердің механизаци-ясының даму және қалыптасу тарихы туралы білімдерін қалыптастырады. Мал шаруашы-лығындағы механизацияның, энергиямен жа-рақтандырудың және еңбекті қормен жа-рақтандырудың заманауи деңгейімен таны-стырады. Технологиялық процестерді меха-никаландыру және автоматтандыру құралда-рын пайдалану және жөндеу жүйесін, про-грессивті технологиялар мен жаңа техниканы енгізе отырып, негізгі технологиялық проце-стерді механикаландыру және автоматтанды-ру деңгейін арттыру жолдарын зерттейді.

 • Математика
  Несиелер: 3

  Пән математикалық модельдерді құруға, математикалық есептер қоюға, есептерді шешудің қолайлы математикалық әдістері мен алгоритмдерін таңдауға, сапалы математикалық зерттеулер жүргізуге, келтірілген математикалық талдау негізінде практикалық ұсыныстар жасауға үйретеді

 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндер студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел деңгейінде ықпал ету әдістерін қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын тиімді басқару әдістемесі мен тәжірибесін меңгеруіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Егінжинау комбайндары
  Несиелер: 5

  Пән отандық және шетелдік астық жинайтын комбайндардың құрылымы, ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау тәсілдері бойынша білімдерін қалыптастыруға ықпал етеді. Астық жинайтын комбайндардың барлық технологиялық жүйелерінің, тораптары мен агрегаттарының негізгі параметрлері мен ақауларын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану. Технология және негізгі материалдарды өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән жалпы инженерлік, технологиялық дайындықты, өндірісте, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және жобалау мекемелерінде қажетті білім негіздерін алуға ықпал етеді. Болаттар мен қорытпалардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасындағы байланыс түсінігін, термиялық, химиялық – термиялық және механикалық әсердің әсерінен осы қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, металдар мен қорытпаларды дайын бұйымдарға өңдеудің негізгі технологиялық тәсілдерін беруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзара алмасымдылық, стандарттау және технологиялық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Пән стандарттау саласындағы негізгі ережелер, тұжырымдамалар, мемлекеттік стандарттау жүйесі және оның ғылыми-техникалық прогрестің рөлі, жобалау және технологиялық құжаттамадағы дәлдік нормаларын белгілеу ережелері қалыптастырылады. Қателердің негізгі түрлерін, әдістерін және өлшеу құралдарын бағалау, белгіленген техникалық талаптарды өзара алмасу және бақылау шарттарын қамтамасыз ету, өлшеу қателерін анықтау және оларды оқу үрдісінде шығармашылық қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Астық жинайтын машиналар
  Несиелер: 5

  Пән отандық және шетелдік жинау комбайндарының құрылымы, ауыл шаруашылық дақылдарын жинау тәсілдері бойынша білімдерін қалыптастыруға ықпал етеді. Барлық технологиялық жүйелердің, жинау комбайндарының тораптары мен агрегаттарының негізгі баптаулары мен ақаулықтарын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника және электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән электротехника, электроника негіздері бойынша білім алуға ықпал етеді, тізбектер теориясын және оларды есептеудің, синтездеу мен талдаудың инженерлік әдістерін, электр машиналары, жартылай өткізгіш аспаптар, электрондық құрылғылар жұмысының жалпы принциптерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр машиналары мен электр жетегі
  Несиелер: 5

  Пән электржетектің теориясының негіздері мен білімін алуға, электржетектерді есептеу әдістерін және электр қозғалтқыштардың қуатын таңдауға, автоматтандырылған электржетектерді басқару құралдары мен құру принциптерін алуға мүмкіндік береді, электржетектің және электр машиналарының қазіргі техникалық құралдарын таңдауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автотракторлық және ауылшаруашылық техниканың электрлік және электрондық жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығында қолданылатын машиналардың электр және электрондық жүйелерінің құрылғысымен, жұмыс істеу принципімен таныстырады, оларға қызмет көрсету бойынша практикалық дағдыларды алу. Электр жабдықтарының істен шығуының күрделілігіне байланысты электр жабдығының агрегатын жою немесе ауыстыру жұмыстарын жүргізуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық машиналарының теориясы мен есептелуі
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы машиналарының құрылымдарын одан әрі жетілдіру және оларды пайдалану тиімділігін арттыру үшін негіз жасайды. Соқаның үлгісі негізінде то-пырақ өңдеу машиналарын есептеу, кесетін аппараттарды, дестелегіштер мен астық жи-найтын комбайндардың тораптары мен бөл-шектерін есептеу бойынша білім алуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көтергіш-көліктік механизмдер
  Несиелер: 5

  Бұл курс көтергіш – көліктік машиналардың сұлбаларын, олардың жалпы құрылымын, қазіргі заманғы жүк көтергіш, тасымалдаушы және тиеу машиналарының, рельстік және рельссіз көліктің конструктивтік ерекшелік-терін, олардың теориясы мен есептеу негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылығы машиналары
  Несиелер: 5

  Бұл пән ауыл шаруашылық машина жасау саласында кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын тиімді пайдаланудың заңдылықтары мен әдістерін зерттейді. Студенттер ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының түрлі сыныптарымен танысып, оларды реттеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стационарлы тасымалдағыш машиналар
  Несиелер: 5

  Бұл курс тұрақты тасымалдау машиналары-ның сұлбаларын, олардың жалпы құрылы-мын, қазіргі заманғы жүк көтергіш, тасымал-даушы және тиеу машиналарының, рельстік және рельссіз көліктің конструктивтік ерек-шеліктерін, олардың теориясы мен есебінің негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы машиналарын есептеу
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы машиналарының құрылымын әрі қарай жетілдіру және оларды пайдалану тиімділігін арттыру үшін негіз жа-сайды. Соқаның үлгісі негізінде топырақ өңдеу машиналарын есептеу, кесетін аппа-раттарды, дестелегіш тораптарды және астық жинайтын комбайндардың бөлшектерін есеп-теу бойынша білім алуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік өсіру машиналары
  Несиелер: 5

  Бұл пән өсімдік шаруашылығына арналған машиналар саласында кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. Ауыл шаруашы-лығы машиналары мен жабдықтарын тиімді пайдаланудың заңдылықтары мен әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіптік кешеннің электр және электроника жабдығы
  Несиелер: 5

  Электр жабдықтарын жою немесе ауыстыру үшін электр жабдықтардың істен шығуының күрделілігіне байланысты студенттер әртүрлі электр жабдықтардың өзіндік ақауларын анықтауды үйренеді. Құрылғымен танысу, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын машиналардың электрлік және электрондық жүйелерінің қағидаты, оларды ұстауда практикалық дағдыларды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобилдердің трансмиссияларды және күш беретін агрегаттарды техникалық пайдалану
  Несиелер: 5

  Бұл пән автомобиль техникасының құрылымын, трансмиссияның түрлерін, күштік агрегаттарды пайдалануды білуді қалыптастырады. Трансмиссияның күштік агрегаттарын дұрыс пайдалану, күштік агрегаттарға қызмет көрсетудің технологиялық картасын құру, трансмиссияның күштік агрегаттарын реттеу.Көлік техникасының тораптары мен бөлшектерін жөндеуде, қала көшелерінің сапасын қалпына келтіру және құрастыруды ұйымдастыруда және көлікті пайдалануда, автомобиль жолдары мен қала көшелерін пайдалануда, көлік құралдарының жұмысқа қабілеттілігін арттыру жолдарын іздеу және жүк тасымалдау жұмыстарының өзіндік құнын төм��ндету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналар мен жабдықтардың жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанда тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді ұйымдастыру-ды, рамалы конструкцияның есептік сызбас-ын құруды, әмбебап бағдарлама көмегімен ЭЕМ-де конструкцияны есептеуді, жүйеге әсер ететін күштерді, деформациялар мен орын ауыстыруларды талдауды, тораптық орын ауыстыруларды анықтауды, күштерді (тораптық және тораптан тыс) анықтауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АӨК-гі техникалық сервис
  Несиелер: 5

  Пән агроөнеркәсіп кешеніндегі техникалық сервис негіздерін оқып білуге, машиналарға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмы-старды жүргізу технологиясын білуге, маши-на жасау саласындағы инновациялық техни-калық және технологиялық өндіріс мәселе-лері, көлік техникасы мен жабдықтарын пай-далану мен жөндеудің тиімді режимдерін таңдауда, жаңа машиналар мен жабдықтарды пайдалануды ұйымдастыр��да.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналарын құрылымдау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы тәжірибелік - конструк-торлық әзірлемелерді ұйымдастыруды, рама-лық конструкцияның есептік сызбасын құру-ды, әмбебап бағдарлама көмегімен ЭЕМ-де конструкцияны есептеуді, жүйеге әсер ететін күштерді, деформациялар мен орын ауысты-руларды талдауды, тораптық орын ауыстыру-ларды анықтауды, күштерді (тораптық және тораптан тыс) анықтауды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық техникасын жинақтау
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде технологиялық жабдықтар-ды жіктеу қабілетін, оның мақсаты мен тех-нологиялық сипаттамаларын қалыптастыра-ды. Ауыл шаруашылығы машиналарының тораптары мен бөлшектерін дайындау және құрастыру кезіндегі негізгі ұғымдарды, дәне-керлеу мен қосылыстардың түрлерін, техни-калық құжаттаманы және құрастырудың типтік технологиялық процестерін әзірлеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АӨК-гі кайта өндеу технологиялық үрдістерін жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән қайта өңдеу кәсіпорындарының жалпы ережелерін, жобалау тәртібін немесе қайта құруды қарастырады; қайта өңдеу кәсіпорындарының өндірістік процестерінің озық нысандарын ұйымдастыруды қарасты-рады. Кез келген нақты қайта өңдеу кәсіпор-нының жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың көлемін техникалық қызмет көрсету үшін есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жеке машинаны, агрегат-ты, машина жүйесін, ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің механикаландырылған технологияларын техникалық-экономикалық бағалаудың теориялық білімі мен практика-лық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергоқанық техникалардың құрылысы мен пайдаланылуы
  Несиелер: 3

  Пән тракторлар мен жол-құрылыс машинала-рының құрылысын, жұмысшы процестерін және реттеулерін; ауыл шаруашылық өндірісінің ғылыми-техникалық прогресінің негізгі бағыттары мен даму тенденцияларын; машинаны берілген жұмыс жағдайына бап-тау; ақауларды анықтау және жою мәселе-лерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистикалық жүйелер
  Несиелер: 3

  Пән көліктік-логистикалық инфрақұрылым элементтерін тиімді пайдалануға үйретеді, материалдық және материалдық емес ағын-дар қозғалысының ұтымды сызбаларын құру дағдыларын үйретеді. Бұл кешенде көп деңгейлі және көпкритериалды оңтайланды-руды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобильдерге диагноздеу және қызмет көрсету заманауи құралдардың қолдану технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән борттық компьютерлік автоматикамен жабдықталған автомобильдерді пайдалану саласында теориялық негіздерді және тәжірибелік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді, Автоматты диагностика жүйелері, электрондық жүйелердің жұмысындағы қателіктер, ақауларды іздеу алгоритмдері, басқарудың электрондық жүйелерін баптауды түзету, диагностика аппаратурасы, диагностикалаудың компьютерлік бағдарламалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналарын жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанда тәжірибелік - конструктор-лық әзірлемелерді ұйымдастыруды, рамалы конструкцияның есептік сызбасын құруды, әмбебап бағдарлама көмегімен ЭЕМ-де кон-струкцияны есептеуді, жүйеге әсер ететін күштерді, деформациялар мен орын ауысты-руларды талдауды, тораптық орын ауыстыру-ларды анықтауды, күштерді (тораптық және тораптан тыс) анықтауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы машиналар мен технологи-ялық кешендердің конструкциясын, жұмыс принциптерін және пайдалану ережелерін, сондай-ақ жалпы мақсаттағы бөлшектер мен құрастыру бірліктерін құрастырудың озық әдістерін зерттеу бағытында инженердің кәсіби даярлығын қалыптастыру. Машинала-рдың тораптары мен механизмдерінің жана-суында жүктемені анықтау әдістері бойынша білім алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік және логистика жүйесі
  Несиелер: 3

  Пән көліктік-логистикалық инфрақұрылым элементтерін тиімді пайдалануға үйретеді, материалдық және материалдық емес ағын-дар қозғалысының ұтымды сызбаларын құру дағдыларын үйретеді. Жүйелі тәсілге ерекше көңіл бөлінді, бұл кешенде көп деңгейлі және көпкритериалды оңтайландыруды қамтама-сыз етуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналарын АЖЖ
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде желілік графиктерді құрастыру, ауыл шаруашылығы өндірісінің өндірістік үрдістерінің оңтайландыру есеп-терін шешу, КОМПАСпен сызбаларды жасау машықтарын қалыптастырады. Студент нақты қолданбалы транспорттық және ауылшаруашылық есептерді шешуде стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді (соның ішінде САПР КОМПАС) қолдануды; ауыл шаруашылығы мен агросервистің типтік есептерін есептеу үшін қолданбалы бағдарламаларды құруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ресурстардың жалпы шығындарын азайту мақсатында осы процесс шеңберінде орын-далатын операцияларды, рәсімдер мен функцияларды біріктіру және үйлестіру негізінде ма-териалдық ағындарды басқарудың, жүктер мен жолаушыларды тиімді жеткізу әдістерінің нақты практикалық түсінігі болу

 • Код ON2

  Өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу үдерістерін өндіру саласында жұмысты ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеру және технологиялық жабдықтарды, аппараттарды және машиналарды жабдықтау мәселелерінде оларды жинақтау және тиімді пайдалану тұрғысынан құзыретті болу

 • Код ON3

  Көтеру–тасымалдау механизмдерін жіктеу және индекстеу бойынша білімді меңгеру, әртүрлі бағыттағы механизмдердің конструктивтік ерекшеліктерін меңгеру

 • Код ON4

  Ауыл шаруашылығы жұмыстарына арналған машиналар кешенін жобалау және жи-нақтау, астық жинау комбайндары мен ауыл шаруашылығы машиналарының тораптары мен бөлшектерін есептеу

 • Код ON5

  конструкторлық сызбаларды құру дағдыларын меңгеру, конструкторлық құжаттармен жұмыс істеу, анықтамалық әдебиетті қолдана білу

 • Код ON6

  жобалау объектісінің математикалық моделін таңдау; есептеу экспериментін жүргізу; есептеу экспериментінің нәтижелерін математикалық өңдеу

 • Код ON7

  қауіпсіз жүргізу дағдыларын меңгеру, жол - көлік оқиғасының алдын алу үшін жол жағдайын дұрыс бағалау

 • Код ON8

  Ауызша және жазбаша түрінде қазақ, орыс және шет тілдерінде сөйлесу

 • Код ON9

  мұнай өнімдерін үнемді пайдалану процестерін қолдану, олардың машиналардың сенімділігіне әсері, алынған білімді автотракторлық техниканы пайдалану процесінде қолдануды үйрену

 • Код ON10

  ауыл шаруашылығы өндірісінде қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданудың теориялық және практикалық мәселелері, өндірістік процестерді жоспарлау мен оңтайландырудың озық әдістерін пайдалану бойынша бағдарлануы

 • Код ON11

  АӨК-де қолданылатын электр жүйелері мен аспаптарын білу. АӨК электр және электрондық жүйелерінің қазіргі даму тенденцияларын білу.

 • Код ON12

  Кәсіби қызметте гуманитарлық жаратылыстану, экономикалық, құқықтық пәндер білімін пайдалану

Top