Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01719 Шетел тілі: екі шетел тілі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Екінші тілдік тұлғаны қалыптастырудың лингводидактикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламасы екінші тілге және басқа мәдениетке бірыңғай когнитивтік негізде - экстралингвистикалық материал, оның ішінде тақырыптық минимум, сөйлеу ниеттерінің және сөйлеу жағдайының минимумдары туралы тілдік тұлғаның психологиялық негіздерін қайта жазуға, бірінші шет тілінің қолданыстағы танымдық негізін ескере отырып, қайталама лингвистикалық тұлғаны қалыптастырудың дидактикалық және лингводидактикалық принциптерін ашуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру мекемелеріндегі зерттеу қызметінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: болашақ педагог мамандардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Білім беру шеңберінде жүйенің іске асуына кәсіптік қызмет міндетті түрде ұйымдастыруға қатысады. Тек қана зерттеу бағытында ғана емес оқушылардың жобасына жетекшілік етеді. Педагогикалық жұмыстың маңызды қадамына ғылыми зерттеушілік қызмет жатады. Мазмұны: Ғылыми интеграция. Әдіснама-әдіс-әдістеме. Заманауи ғылымдағы ғылыми бағыт. Жүйелі тәсілдер. Бейімделудің функционалды жүйесі. «Орта» түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рефлексивті тілдік оқыту технологиясы және мәтінмен жұмыс жасау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән шет тілдерін оқытуда және мәтінді өңдеу технологиясында рефлексияны қолданудың теориялық негіздерін қарастырады. Оқу үрдісін ұйымдастырудың практикалық аспектілері оқушылардың психикалық белсенділігінің құрылымын ескеретін үлгі түрінде жасалады, бұл мәтінді талдаудың тиімділігін арттыруға жағдай жасауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Курс жазбаша ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамытуға және жетілдіруге бағытталған, академиялық ортада қажетті тиімді қарым-қатынас жасау үшін докторанттарды даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілдерін оқытудағы сандық технологиялар
  Несиелер: 5

  Шетел тілдерін оқытуда сандық технологиялардың ерекшелігін анықтау, оқытудың әдістері мен тәсілдерін ашу, сандық технологиялар жағдайында тапсырмалар жүйесін ұсыну және олардың тиімділігін негіздеу, оқытудың әр түрлі кезеңдерінде шет тілдерін оқытуда "Face-to-Face", "Rotation Model", "Flex Model", "Online Lab", "Self-Blend" модельдерін іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілдік білім берудің философиясы
  Несиелер: 5

  Курста инновациялық білім беру моделінің педагогикалық философиясын, әлеуметтік-ретрансляциялық функциясынан әлеуметтік-танымдық функцияға педагогиканың көшуіндегі білім беру жүйесін жаңғыртудың заманауи кезеңінің ерекшеліктерін қарастырады. Шет тілін оқытудың инновациялық философиясы білім беру үдерісін адамның танымдық әлеуметтенуінің психологиялық механизмдерінің кешенді және көп деңгейлі жүйесі ретінде қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілдерін деңгейлеп оқыту
  Несиелер: 5

  Шет тілін оқыту деңгейлері бойынша функционалдық-семантикалық негізде тілдік жүйені концентрлік бөлуде кәсіби дағдыларды қалыптастыру, оқу процесінде таңдап алынған мазмұнды іске асырудың тиімді жолдарын анықтау, тілдік, сөйлеу, коммуникативтік және лингвомәдени құзыреттілікті бағалаудың тиісті өлшемдерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикадағы типологиялық зерттеулер: шетел тілдері
  Несиелер: 5

  Педагогика және шетел тілдерін оқыту әдістемесіндегі зерттеудің негізгі бағыттарын анықтау, шет тілдерін оқыту саласындағы педагогикалық зерттеулердің әртүрлі типтік бағыттары бойынша шешілмеген мәселелерді ашу, шет тілі курсының мазмұнын оқытудың стратегиялық мақсаттарымен ара қатынасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сонымен қатар философия мен көзқарастық тәсілдерін қолдана отырып, шет тілі білім кәсіби салада ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізу.

 • Код ON2

  педагогика және лингводидактикадан қалыптасқан білім беру бағдарламалары шеңберінде жоғары және орта білімдегі негізгі оқытушылық қызметінде білім көрсету.

 • Код ON3

  алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындауда жазбаша түрде қолдану;

 • Код ON4

  шет тілдерін оқытудағы заманауи технологияларын жүйелі түрде көрсету.

 • Код ON5

  тілдің ішкі құрылымының және функцияларының теориясы мен практикасы туралы білім қалыптастыру, әдебиеттануда салыстырма-салғастырмалы зерттеулер жүргізу.

 • Код ON6

  педагогикалық қарым-қатынасқа кірісу және шет тілдерін оқыту процесін ұйымдастыру

Top