Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05121 Биотехнология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Цитология және гистология
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында пәннің мынадай мазмұны ашылады: цитология негіздері, жасушаларды зерттеу әдістері; прокариоттар мен эукариоттар жасушаларының жалпы құрылымы; жасушалар бөліктерінің құрылысы мен функциялары; жасуша ядросының құрылымы; гистология; эпителиалды және дәнекер ұлпасы; бұлшықет ұлпасы; жүйке жүйесінің ұлпалары; жасушалар мен ұлпалардың препараттарын дайындау; гистогенез.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнология нысандары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі мазмұн ашылады: жасушаларды ұйымдастырудың және прокариотикалық, эукариотикалық организмдер метаболизмінің құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері; микроорганизмдер, өсімдіктер, жануарлар биотехнологияның нысандары ретінде; өсімдіктер мен жануарлардың жасушалары, ұлпалары мен ағзалары өсірінділері; субжасушалық құрылымдар бионысандар ретінде; биотехнология үшін іс жүзінде маңызды жаңа объектілер үшін жасушалық және генетикалық инженерия әдістерін пайдаланудың негізгі бағыттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  Академиялық жазудың ерекшеліктері; ғылыми жұмысқа қойылатын жалпы талаптар; академиялық мәтіндердің түрлері; баяндау стилі; жазбаша ғылыми жұмыстардағы қателіктер; журналды таңдау; дереккөздермен жұмыс; сілтемелер мен дәйексөз алу ережелері; плагиат; биб-лиография жасау; ғылыми мәтінді құрылымдау және жазуға дайындық; ғылыми мәтінді жазуға практикалық ұсыныстар; ғылыми мәтінді жазу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 3

  «Тіршілік және экология қауіпсіздігінің негіздері» пәні студенттерде экология туралы ғылым ретінде, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы, тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі мәселелері туралы, сондай-ақ табиғатты пайдалануды қарқындату жағдайында адамның шаруашылық және басқа да кәсіпкерлік қызметі нәтижесінде туындайтын қазіргі заманғы негізгі экологиялық проблемалар туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған.. төтенше жағдайлардың, азаматтық қорғаныстың және оларды шешу жолдарының кәсіби құзыретін қалыптастыру шеңберінде болуын қамтамасыз етеді. Пән пәнаралық сипатқа ие және «Экономикалық-табиғи білім» пәндер модулінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алаштану
  Несиелер: 2

  «Алаштану» пәні студенттердің қазақ қоғамының қоғамдық-саяси және құқықтық өміріндегі "Алаш" қозғалысының рөлі мен маңызы туралы түсініктерін қалыптастыруға; студенттердің «Алаш» қозғалысы мен «Алаш-Орда» үкіметінің көрнекті қайраткерлерінің мысалында мемлекеттіліктің ұлттық идеялары мен идеяларына қатысты аналитикалық дағдыларын дамытуға; студенттердің Алаш қозғалысының және «Алаш-Орда» үкіметінің көрнекті қайраткерлеріне үлгі болуға бағытталған. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының тұжырымдамалық аспектілерін білу. Пән пәнаралық сипатқа ие және «Тарихи-құқықтық білім» пәндер модулінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 2

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғау және мониторинг
  Несиелер: 4

  Су ресурстарын қорғау және мониторинг жүргізу. Топырақты қорғау және мониторинг жүргізу. Атмосфералық ауаны қорғау және мониторинг жүргізу. Озон қабатын қорғау. ҚР биологиялық ресурстарды қорғаудың нормативтік базасы. ҚР Қызыл кітабы. Биолуантүрлілік. Ормандарды және басқа да өсімдік кешендерін қорғау. Жануарлар әлемі және оны қорғау. Ландшафттарды қорғау. Биологиялық мониторинг: жалпы қағидалар мен ұғымдар. Биомониторингтің теориялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Клеткалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі мазмұн ашылады: клеткалық биотехнологияның қысқаша тарихы, даму кезеңдері; клеткалық биотехнологияның теориялық негіздері; геномика, протеомика, биоинформатика; клеткалық биотехнологияның нысандары; клеткалар және субклеталық макромолекулалық құрылымдар, оларды қолдану; сомалық гибридизация; микробиологиялық жүйелердің клеткалық биотехнологиясы; эукариотикалық жүйелерде клеткалық биотехнологияны қолдану; медицинадағы Клеткалық биотехнология; клеткалық биотехнологияны коммерцияландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнология өнімдерін бөліп алу және тазарту
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: биотехнология өнімдерінің техникалық және технологиялық сипаттамасы; ақуыздарды, ферменттерді бөліп алу; амин қышқылдарын синтездеу биотехнологиясы, оларды тазарту; гормоналды препараттарды бөліп алу, тазарту; нуклеотидтер, нуклеин қышқылдарын алу; липидтерді алу көздері, оларды бөліп алудың негізгі тәсілдері; ашыту өнімдерін алу; қант, полисахаридтер алу; витаминдер алу; антибиотиктер, алкалоидтер, вакциналар алу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы фиторесурстар
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында мынадай пәннің мазмұны ашылады: өсімдік әлемінің өкілдері адам өміріндегі фиторесурстар ретінде; био-технологияда пайдаланылатын Жердің, Қазақстан Республикасының өсімдіктерінің түрлік құрамы мен экологиялық сипаттамала-ры және оларды пайдалану перспективалары; биологиялық объектілер қолданылатын био-технология салалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 3

  Python тілі. Деректер түрлері, операциялар, операторлар. Енгізу/ шығару ерекшеліктері. Кірістірілген нысандар түрлері: жолдар сандары жиындар сөздіктері тізімдер. Файлды енгізу-шығару. Файлдарды итераторлармен жолдарды оқу. Екілік файлдармен жұмыс. Деректерді өңдеу. Массивтер және векторлық есептеулер. Графиктерді құру және деректерді визуализациялау. Математикалық нысандар мен есептеулерді жүзеге асыруға арналған numpy кітапханасы. GUI көмегімен қосымшалар құру. Графикалық кітапханаларға шолу: Tkinter, PyQT. Python класстары. Деректерді, әдістерді, операцияларды анықтау. Мұрағат. Бірнеше мұрағаттық. Класстарды әзірлеу кезіндегі Композиция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы зооресурстар
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында мынадай пәннің мазмұны ашылады: жануарлар әлемінің адам өміріндегі зооресурстар ретіндегі өкілдері; биотехнологияда пайдаланылатын Жердің, Қазақстан Республикасының жануарларының түрлік құрамы мен экологиялық сипаттамала-ры және оларды пайдалану перспективалары; биологиялық объектілер қолданылатын био-технология салалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің клеткалық селекциясы
  Несиелер: 5

  In vitro жасушалар мен тіндердің культурасы. Жасушалар мен тіндердің мәдениеті туралы түсінік. Өсімдік жасушалары мен тіндерін өсіру әдістерінің мүмкіндіктері мен перспективалары. Тәжірибелік морфогенез. Жасушалар мен тіндердің культурасындағы индукцияланған морфогенез. Жасушалық инженерия принциптері. Өсімдік шаруашылығына арналған дәстүрлі емес іріктеу әдістері. Эмбриокультура. Сомаклональды өзгергіштік. Пайдалы белгілері бар Өсімдіктердің биотехнологиясы арқылы жасау. Жасушалық инженерия және азотты бекіту мәселесін шешу. Өсімдік материалының клональды микро көбеюі және сауығуы. Жинақтар мен криобанкалардағы Жоғары өсімдіктердің гендік қорын сақтау. Өсімдік шаруашылығы, медицина және өнеркәсіптің практикалық міндеттерін шешу үшін гендік инженерияның маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  Генетиканың даму тарихы, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің материалдық негіздері, нуклеин қышқылдарының құрылымы мен түрлері, организмдердің көбею түрлері, моно-, ди - және полигибридті кресттер, белгілердің мұрагерлік заңдылықтары, генетикалық талдау негіздері, тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы, организмдердің өз-гергіштігінің түрлері мен себептері, ген құрылымы, генетика проблемаларының қазіргі жағдайы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы микробиология және биотехнология
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің мынадай мазмұны ашылады: миркоорганизмдердің морфологиясы, құрылымы, физиологиясы, қоректенуі, көбеюі, дифференциациясы, өсуі, культивацирленуі, культуралдық қасиеттері, генетикасы, микроорганизмдер селекциясы; микробиологиялық зертхана; микроскоп құрылғысы; иммерсиялық жүйе; бояулар; бактериялық препараттарды дайындау; бояу тәсілдері, зерттеулері; қоректік орталар; микроорганизмдердің рөлі; вирустардың қасиеттері, құрылымы, химиялық құрамы, архитектурасы, көбеюі, культивациясы; бактериофагтар; микроорганизмдердің практикалық қолданылуы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганика және аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  Курстың оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: жалпы химияның теориялық негіздері; стехиометрияның негізгі заңдары; атом құрылысының заманауи теориясы; Д. И. Менделеевтің периодтық заңы және периодтық жүйесі; химиялық байланыс, молекулалардың құрылысы; ерітінділер; тотығу-қалпына келтіру процестері; химиялық тепе-теңдік; тотығу-қалпына келтіру реакциялары, аналитикалық химиядағы кешенді қосылыстар; анықтау әдістері (сапалық талдау), анықтамалар (сандық талдау); физика-химиялық әдістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антибиотиктер, дәрумендер, стероидтар, инсулин, интерферон өндірісі
  Несиелер: 5

  Бионысандар дәрілік, профилактикалық және диагностикалық құралдарды өндіру құралы ретінде. Оларды жетілдіру әдістері. Фармацевтикалық өндірістің экологиялық аспектілерін қоса алғанда, дәрілік препараттарды өндіру мен алудың биотехнологиялық процесінің негізгі кезеңдері. Биоматериалдар Банкі. Дәрілік заттардың биотехнологиясы. Антибиотиктер өндірісі. Аминқышқылдарының, дәрумендердің, липидтердің биотехнологиясы және оларды дәрі ретінде қолдану. Ферменттерді дәрілік зат ретінде алу және қолдану. Ферменттер биотрансформация процесінің негізі ретінде. Иммунобиотехнология. Биотехнологиялық өндірістің заманауи аспектілері. Рекомбинантты ақуыздарды алу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
  Несиелер: 4

  Табиғатты пайдаланудың экологиялық-географиялық негіздері. Табиғи жүйелер адамның әсер ету объектілері ретінде. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану. Табиғатты және адамның қоршаған ортасын қорғау. Табиғи және табиғи-антропогендік геожүйелердің қасиеттерін жақсарту. Табиғатты пайдалануды және геожүйелердің жай-күйін басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биологиялық белсенді заттар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: дайындық кезеңдері, микроорганизмдерді өсіру; ББЗ алу, оларды биологияда және медицинада пайдалану; микроскопиялық балдырларды өсіру; микробтық биомассасы негізінде микроэлементтермен байытылған ББЗ биотехнологиясы; ашытқыларды автолиздеу технологиясы; сыра өндірісінің кейбір биотехнологиялық сатыларының тиімділігін арттыру; өнеркәсіптік микроорганизмдердің биомассасын кешенді қайта өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: биотехнологияның қазіргі жағдайы, даму болашағы; биотехнологиялық процестерді жүзеге асыру сатылары, принциптері; шикізатқа қол жетімділіктің техникалық-экономикалық негізділігі, өнеркәсіптік штаммдардың технологиялылығы, мақсатты өнімдердің технологиялылығы, асептикалық, масштабтау; микроорганизмдерді, жануарларды, өсімдік жасушаларын өсіру тәсілдері, ерекшеліктері; асептикалық жағдайларды қамтамасыз ету әдістері; ферментация; продуценттерді құрастыру әдістері; әртүрлі биотехнологиялық процестердің типтік сызба-нұсқалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Курстың оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: органикалық химияның теориялық негіздері; көмірсутектер (алкандар, алкендер, диендер, Алкиндер, циклоалкандар, хош иісті көмірсутектер), галогенорганикалық қосылыстар, металл органикалық қосылыстар туралы түсінік, құрамында оттегі бар органикалық қосылыстар (спирттер, фенолдар, карбонильді қосылыстар, карбон қышқылдары), азотты органикалық қосылыстар, гетероциклді қосылыстар, аминқышқылдары, белоктар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биологиядағы математикалық модельдеу
  Несиелер: 3

  Модель түсінігі, модельдерді құру принциптері. Модельдердің түрлері және олардың танымдық мүмкіндіктері. Өмірді құбылыс ретінде зерттеудің негізгі мәселелері. Биологиялық жүйелердің модельдерін зерттеудің негізгі әдістері. Биологиялық жүйелерді зерттеудегі математикалық әдістер. Биологиялық жүйелер модельдерінің мысалдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 4

  Өсімдіктердің функционалды түрлері және экологиялық ценоздық стратегия. Өсімдік-тердің ұйымдастырылуы мен қызметінің жа-сушалық негіздері. Өсімдіктердің биоэнергетикасы (фотосинтез және тыныс алу). Су алмасуының физиологиясы. Минералды қоректену физиологиясы. Өсімдіктердің өсуі мен дамуы. Өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына бейімделуі. Өсімдіктердің стрессорлар әсеріне төзімділігі. Өсімдіктердің биоценоз компоненттерімен әрекеттесуі. Өсімдіктердің экологиялық және физиологиялық стратегиялары. Өсімдіктер физиологиясы және жаһандық экология мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарларды қорғау биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: ауыл шаруашылығы дақылдарының жіктелуі және оларды әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларда мал шаруашылығы жүйесінде пайдалану ерекшеліктері; агроклиматтық және ауыл шаруашылық аудандастыру; ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жануарларды қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; жануарларды қорғау үшін биологиялық объектілерді қолдану мүмкіндігі, жануарларды қорғаудағы биотехнология әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: өсімдіктердің өсірілетін жасушалары биотехнология объектісі ретінде; каллусты алу және өсіру; биосинтетикалық өнеркәсіптегі клеткалық технологиялар; өсімдіктердің клональды микро көбеюі және сауығуы; in vitro прогамдық және постгамдық сәйкессіздікті жеңу; гаплоидтық технология; клеткалық селекция; жасушалық инженерия; өсімдіктердің генетикалық инженериясы; in vitro генофондты сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік биотехнология
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: микробиологиялық өндірісті инженерлік ресімдеудің ғылыми негіздері; ферментативтік жабдықтың массаалмасу сипаттамасы; микроорганизмдердің тірі немесе белсенді биомассасын пайдалануға негізделген өндіріс; пробиотиктер; биопестицидтер; қазіргі заманғы иммунобиотехнологиялар негіздері; Микробтық синтез өнімдерін, антибиотиктерді өндіру; иммобилизацияланған биообъектілерге негізделген өндіріс; биотехнологиялық өндірістердің тиімділігін бағалау; микробиологиялық өндірістердің биотехнологиялық қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында пәннің келесі мазмұны қарастырылады: физиологиядағы зерттеу әдістері; қоздырушы ұлпалардың физиологиясы; бұлшықет физиологиясы; организм функцияларының реттелу механизмдері; орталық жүйке жүйесінің жеке физиологиясы; жұлын миының құрылымы, функциялары; бас миы; сенсорлық жүйелер; вегетативтік функциялардың нерв регуляциясы; ағзаның ішкі ортасы; ішкі ағзалардың жүйесі және олардың реттелуі; дене қызуы, жылу беру; жыныстық жүйе; адам мен жануарлардың лактациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Биохимияның негізгі даму кезеңдері және маңызды жетістіктері. Су, физика-химиялық қасиеттері және биологиялық функциялары. Аминқышқылдарының, ақуыздардың, ферменттердің, нуклеин қышқылдарының, көмірсулардың, липидтердің, дәрумендердің, гормондардың құрылымы, жіктелуі және биологиялық функциялары. Гормондардың ерекшелігі мен әсер ету механизмдері. Зат алмасу биохимиялық процестердің бірыңғай жүйесі ретінде. Ферменттердің белсенділігін реттеу механизмі. Ақуыздардың, нуклеин қышқылдарының, көмірсулардың, липидтердің алмасуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздері; жануарлар биотехнологиясының әдістері; өсімін молайту биотехнологиясы; жасанды ұрықтандыру және эмбриондарды трансплантациялау; сүтқоректілердің химералары; жануарларды клондау; генетикалық трансформация; гаметалар мен эмбриондарды криоконсервациялау; жасушалық және эмбриогенетикалық инженерияның қолданбалы аспектілері; трансгендік жануарларды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: ашыту процестері және басқа да метаболикалық реакциялар негізіндегі тағамдық биотехнология; ашытқы өндірісі; спирт өндірісі; сыра қайнату; шарап жасау; нан пісіру өндірісі; сүт өңдеу өндірісі; Микробтық синтез негізіндегі тағамдық биотехнология; тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және санитарлық бақылауы; тағамдық қоспалар; қазіргі заманғы биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің биоқауіпсіздік мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктерді қорғау биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: өсімдікті қорғаудағы гендік инженерия; зиянкестерге төзімді өсімдіктерді алу технологиясы; өсімдіктерді қорғауға арналған биопрепараттар биотехнологиясы; биопестицидтер; энтомопатогенді бактериялық биопрепараттар; антибиотиктер алу биотехнологиясы және оларды өсімдіктерді қорғауда қолдану; фитопатогендерді диагностикалаудың биотехнологиялық әдістері; өсімдіктерді қорғаудағы жасушалардың, тіндердің және ағзалардың өсінділері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілІ
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәні өзінің кәсіби қазақ (орыс) тілдік көрінісінде ақпараттық - коммуникациялық бағыттағы пәндердің базалық категориялық-ұғымдық аппаратын және кәсіби терминологиясын меңгеруге бағытталған. Мамандық бойынша қазақ (орыс) тілінде пәндік сала мазмұнының сипаттамасын қалыптастырады, кәсіби қазақ (орыс) тілінің мамандық пәндерімен байланысын орнатады; мамандық бойынша дипломдық жұмысты жазу және қорғау біліктері мен дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік текті және жануар текті өнімдердің биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: шикізат бойынша тамақ өнімдерінің жіктелуі; қайталама ресурстар, оларды пайдалану перспективалары; өсімдік және жануарлар шикізатының түрлері, тамақ өнімдері үшін пайдалану ерекшеліктері; аралық және соңғы өнімдерге қайта өңдеу және сақтау кезінде шикізатта өтетін процестер; тамақ өнімдерінің биотехнологиялық процестеріне әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам өндірісінің технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: машиналық-аппараттық схемалар; биотехнологиядағы көліктік, қосалқы жабдықтар; қатты қоректік ортада микроорганизмдерді стерильдеуге, экстрагирлеуге, сығуға, сүзуге, флотациялауға, өсіруге арналған жабдықтар; ферментаторлар; сұйық біртекті емес жүйелерді бөлуге арналған, тазалауға және шоғырландыруға арналған, микробиологиялық өндіріс өнімдерін кептіруге арналған, ұсақтау, стандарттау, түйіршіктеуге және микрокапсуляциялауға арналған жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологияның заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: мембраналық құрылымдарды зерттеу әдістері; биотехнологияда қолданылатын химиялық және физикалық әдістер; биотехнологиядағы биополимерлерді зерттеу әдістері; протеомды талдау әдістері; гендік-инженерлік технологиялардың қолданбалы аспектілері; иммунологиялық зерттеу әдістері; иммунобиотехнология; діңгек жасушаларының биотехнологиясы; молекулалық, жасушалық және ағзалық деңгейлердегі клондау технологиялары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: тепе-теңдік; ерітінділер; химиялық тепе-теңдік термодинамикасы; әсер етуші массалар заңы; электрохимия; Химиялық кинетика, катализ; дисперсті жүйелер, беттік құбылыстардың термодинамикасы; адсорбция; адсорбция теориялары; дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері, орнықтылығы, коагуляциясы; ЖМҚ ерітінділері, олардың қасиеттері, гельдер мен желімдер; ЖМҚ ерітінділерінің электрлік қасиеттері; ЖМҚ ерітінділерінің молекулалық-кинетикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биопрепараттар технологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: биопрепараттардың өнеркәсіптік технологиясының негізгі принциптері; микроорганизмдердің таза дақылдарын ферментациялау принциптері; шикізат базасы, биопрепараттар технологиясының экологиялық мәселелері; коферментті каталитикалық функциялары бар суда еритін, май еритін витаминактивті қосылыстардың биосинтезі технологиясы; L – аминқышқылдарының биосинтез технологиясы; антибиотиктер биопрепараттарының өнеркәсіптік биосинтез технологиясы; белокты биопрепараттарды өндіру технологиясы; микробтық липидтердің технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологиядағы процестер мен жабдықтар
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: микробиологиялық өндірістерді аппараттық жабдықтау; биотехнология процестерін модельдеу теориясы; жылу процестері мен аппараттары; ферменттердегі жылу процестері; аппараттар, микробтық синтез өнімдерін бөлу процестері; фазалар түйісуінің қозғалмайтын беті бар массаалмасу процестері; биотехнологиядағы мембраналық процестер; фитобиотехнологиялық, зообиотехнологиялық өндірістерді аппараттық жабдықтау; өсімдіктерді өсіруге арналған биореакторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ өнімдерін физика-химиялық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында пәннің мынадай мазмұны ашылады: шикізат пен дайын өнімнің сапасын бағалаудың теориялық мәселелері: өнімнің қасиеттері, сапа көрсеткіштері; сапаны бақылаудың түрлері мен әдістері; сәйкестендіру және бұрмалау; тамақ өнімдерінің сапасын бақылауды ұйымдастыру: шикізаттың; жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің сапасын бақылау; бақылаудың өлшеу әдістерінің мәні мен сыныптамасы; сапа көрсеткіштерін құжаттамалық ресімдеу шикізатты, жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді талдаудың физикалық-химиялық әдістері; шикізатты, жартылай фабрикаттарды және дайын тамақ өнімдерін талдаудың физикалық-химиялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың сөйлеу дағдыларын дамытуға, мамандық бойынша мәтіндерді оқуға және аударуға, сөйлеу этикеті ережелеріне сәйкес монологиялық мәлімдемелер жасауға бағытталған. Нәтижесінде олар сөзжасамдық модельдер, көп мағыналы сөздердің контекстік мағыналары, терминдер, лексикалық құрылымдар, сондай-ақ техникалық тілдің грамматикасы мен синтаксисі туралы білімдерін көрсете алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық технология негіздері
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: химиялық технологияның технологиясы, жіктелуі; қазіргі заманғы химиялық технологияның дамуының басым бағыттары; химиялық технологияның теориялық негіздері; химиялық өндіріс, химия-технологиялық процесс; химиялық процестердің жалпы заңдылықтары; химиялық процестердің негізгі типтері; химиялық реакторлар, олардың жіктелуі; химиялық-технологиялық жүйелер (ХТЖ); ХТЖ шикізаты және энергетикалық кіші жүйесі; маңызды өнеркәсіптік химиялық өндірістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік энзимология
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: инженерлік энзимология ғылым ретінде, иммобилизацияланған ферменттерді қолдануға негізделген өндірістік процестер, целлюлозаны қантқа ферментативтік айналдыру, ферменттерді электрохимиялық жүйелерде пайдалану; инженерлік энзимологияның негізгі әдістері, бастапқы және екіншілік метаболиттер биотехнологиясы, тамақ өнеркәсібіндегі иммобилизацияланған ферменттер, медицинадағы иммобилизденген ферменттер, микроанализ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақ пен су қоймаларын тазарту биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: топырақтың, судың, тұнбаның құрамы; топырақ түзуші процесс; топырақ, су биоты; ластанған топырақты және су қоймаларын тазарту үшін биотехнологияны қолдану; топырақты, су қоймаларын биоремидиациялау; топырақты және су қоймаларын ластанудан тазалауда пайдаланылатын өсімдіктердің, микроорганизмдердің түрлік құрамы; топырақты, су қоймаларын тазалауда пайдаланылатын микробиологиялық препараттар; мұнай ластануының биодеградациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында мынадай пәннің мазмұны ашылады: ауыл шаруашылығы биотехнологиясының мазмұны; өсімдіктер биотехнологиясындағы генетикалық және гендік инженерия; клондық микро көбейту әдістері; өсімдіктердің қолайсыз экологиялық факторларға төзімді нысандарын алу; Биотехнология мен өсімдік шаруашылығындағы өсімдіктердің өсуі мен дамуының фитогормондары мен синтетикалық реттегіштері; өсімдіктер селекциясында in vitro әдістерін қолдану; биотехнология мал шаруашылығында; эмбриондарды транспланттау; клондау, химерлік және трансгендік Жануарлар алу; биотехнология және биоқауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің биологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің мынадай мазмұны ашылады: тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне, олардың сапасы мен қауіпсіздігін бақылауға қойылатын талаптарды регламенттейтін нормативтік құжаттар; сапаны басқарудың негізгі қағидаттары; НАССР және ISSO халықаралық жүйесі; трофологиялық тізбектегі тамақ өнімдерінің ластану жолдары; уыттардың, пестицидтердің, ауыр металдардың токсикологиялық-гигиеналық сипаттамасы, радиоактивті заттар, антибиотиктер және гормондық препараттар, микотоксиндер; тамақ өнімдері қауіпсіздігінің микробиологиялық көрсеткіштері; тамақтанудың антиалиментальды факторлары; тамақ өнімдерін өндіруді технохимиялық бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік экология
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: биотехнологиялық қызметпен айналысатын экономика объектілерін орналастыру кезінде жобалық шешімдердің экологиялық негіздемесі; экологиялық бақылау және қадағалау; қоршаған ортаның ластану түрлері; атмосфераның, табиғи сулардың, топырақтың ластануы; биотехнологиялық өндіріс кәсіпорындарының газ шығарындылары мен сарқынды суларын тазарту әдістері; жер қойнауын, жерді, өсімдік және жануарлар ресурстарын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндірістің биотехнологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында мынадай пәннің мазмұны ашылады: биотехнологиялық өндірістің биоқауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін нормативтік-заңнамалық негіз; гендік-инженерлік қызмет саласындағы қауіпсіздік жүйесі; биологиялық қауіптіліктің ықтимал аспектілері және генетикалық түрлендірілген организмдердің экологиялық қауіптері; био-технологиялық процестермен байланысты биологиялық қауіптіліктің қазіргі микробтық факторлары; биологиялық қауіптіліктің қауіпсіздігін жүзеге асыру диагностикалық және иммундық-биологиялық препараттар өндірісінің биотехнологиялық процестері; микроорганизмдерді өнеркәсіптік пайдалану кезіндегі биоқауіпсіздік проблемалары; биотехнологиялық процестерде пайдаланылатын микроорганизмдердің коллекциялық, өндірістік және тест-штаммдарымен жұмыс істеу қауіпсіздігі; биотехнологиялық өндірістердің экологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық және ветеринариялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің мынадай мазмұны ашылады: дәрілік және ветеринариялық биотехнологияның мазмұны; адам мен жануарларға арналған дәрілік, профилактикалық және диагностикалық құралдарды өндіру құралы ретінде био объектілер; биотехнологиялық фармацевтикалық және ветеринариялық препараттарды жасау тәсілдері; Медициналық және ветеринариялық биотехнологияда рекомбинантты ДНҚ әдістерін пайдалану (гендік-инженерлік); биологиялық және биологиялық объектілер микробиологиялық өндіріс); иммуногендер мен вакциналардың биотехнологиясы; моноклоналды антиденелерді емдік мақсатта пайдалану; Медициналық және ветеринарлық Биотехнологиядағы нанобиотехнология; дәрілік препараттарды практикаға және өндіруге енгізген кезде GLP, GCP және GMP бірыңғай жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің химиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: тағам өнімдерінің химиясы және адамның тамақтануы; биологиялық объект ретінде тағамдық шикізат; ақуыз заттар; көмірсулар; тағамдық талшықтар; липидтер; минералдық заттар, витаминдер; ферменттер; тамақ өнімдеріндегі су; тағамдық, биологиялық белсенді қоспалар; тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі; рационалды тамақтану негіздері; нутрицевтиктер, пробиотиктер, пребиотиктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндірісті жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: өнім есептері; технологиялық бөлікті жобалау; технологиялық жабдықтарды таңдау және есептеу; жабдықтардың жұмыс кестесі; сәулет-құрылыс бөлігі; өндірістік цехтар, зертханалар және қосалқы үй-жайлар алаңдарын есептеу; өндірістік үй-жайларды жобалау және кәсіпорын цехын жинақтау; биотехнологиялық өндіріс кәсіпорындарын жобалау кезінде қолданылатын негізгі нормативтік құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің токсикологиялық талдауы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: азық–түлік тауарларының сапасы, оны бақылауды қамтамасыз ету; токсикологиялық химиядағы улы, күшті әсер ететін заттарды жіктеу; азық-түлік шикізатының, тамақ өнімдерінің химиялық, биологиялық текті ксентобиотиктермен ластануы; тағамдық токсикологиялық-генетикалық бағалау; "у" ұғымы, улану; биологиялық материалдан емделгеннен кейін заттарды оқшаулау, табу және анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық биотехнология негіздері
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: экологиялық биотехнологияның пәні мен міндеттері; экожүйедегі микроорганизмдердің өзара байланысы; ағынды сулардың сипаттамасы; тазарту құрылыстарындағы операциялар; ағынды суларды аэробтық және анаэробтық тазарту; ақаба суларды тазалауға арналған өнеркәсіптік аппараттар; металл биосорбциясы; әртүрлі өндірістердің өнеркәсіптік қалдықтарын биологиялық өңдеу және тазарту; топырақтың биоремидиациясы; болжамды экология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өнімдерді стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: стандарттау, сапаны басқару, сертификаттау саласындағы ұғымдар, анықтамалар; биотехнологиялық өндірістегі биотехнологиялық өнімнің нормативтік-техникалық құжаттамасы; стандарттау әдістері; стандарттар түрлері; мемлекеттік стандарттарға сәйкестік белгісі; стандартты әзірлеу тәртібі; стандарттар жүйесі; техникалық регламенттер; өнім сапасы, тұтынушылардың құқықтарын қорғау; сертификаттауды қолдану саласы; сертификаттауды жүргізу ережелері, тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жалпы фармакология
  Несиелер: 5

  Фармакология ғылымы: анықтамасы, мақсаттары, міндеттері. Фармакологияның қысқаша тарихы, қазіргі жағдайы. Дәрі ұғымы. Дәрілік заттардың химиялық құрылысы, физика-химиялық қасиеттері. Мемлекеттік фармакопея. Холинореактивті жүйелерге әсер ететін дәрі-дәрмектердің фармакологиясы. Адренергиялық жүйелерге әсер ететін дәрі-дәрмектердің фармакологиясы. Дәрілік заттардың Фармакодинамикасы туралы түсінік. Дәрілік заттардың әсер ету түрлері. Дәрілік заттардың дозалары мен концентрациясы. Дәрілердің негізгі және жанама әсері. Дәрілердің негізгі және жанама әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында пәннің келесі мазмұны ашылады: "өнім сапасы" ұғымы; биотехнологиялық өнім сапасы көрсеткіштерінің жүйесі; сапаны басқару жүйесінің негізгі тетіктері; сапаны басқару жүйесі: анықтау, талаптар; кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін әзірлеу; өнім сапасын басқару тетіктері; сапаны басқару ерекшеліктері биотехнологиялық өнімнің қауіпсіздігі мен сапасы; техникалық құжаттаманы жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Дәрілік препараттарды алуға арналған биотехнологиялық, өндірістік процестің жалпы схемасы. Биотехнологиялық биообъектілерді жетілдіру әдістері. Биоматериалдар банкі ретінде Криобиотехнология. Антибиотиктер. Өндіріс, биосинтез жолдары, резистенттілік. Амин қышқылдары мен басқа биологиялық белсенді қосылыстардың биотехнологиясы және оларды дәрілік заттар ретінде қолдану. Ферменттер тиімді дәрі ретінде. Иммунобиотехнология. Жасушалық биомедициналық технологиялар. Фармацевтикалық өндірістің экологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON9

  Биотехнологиялық процестерді кәсіби деңгейде білу мен түсінуді қолдану; биотехнология мәселелері бойынша аргументтерді тұжырымдау және міндеттерді, проблемаларды шешу.

 • Код ON5

  Қолданыстағы биотехнологиялық процестер мен өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану.

 • Код ON10

  Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін тірі әлемді түсіндіретін білім мен әдіснаманың негіздерін қолдану, кәсіби мәселелерді шешу үшін өз білімдерін қолдану.

 • Код ON8

  Жануарлардың соматикалық және жыныстық жасушаларының генетикалық трансформациясының негіздері туралы білімді пайдалану және жануарлар жасушаларының культураларын ғылыми және практикалық мақсаттарда пайдалану.

 • Код ON2

  Биотехнологтың кәсіби қызметіндегі практикалық міндеттерді шешу үшін негізгі ұғымдарды, талдау әдістерін, физикалық, химиялық және математикалық заңдар туралы білімі мен түсінігін қолдану;

 • Код ON11

  Микроорганизмдердің, ауыл шаруашылығы жануарларының өнімді нысандарын алу әдістерін пайдалану, эмбриоинженерлік эксперименттер жүргізу.

 • Код ON12

  Академиялық адалдық қағидаттарын сақтай отырып, сондай-ақ қауіпсіздік нормаларын қамтамасыз ете отырып, кәсіпкерлік, көшбасшылық дағдыларын, инновацияларды қабылдауға дағдыландыру үшін қазіргі заманғы құқықтық мемлекет идеясының тарихи-құқықтық аспектілері туралы білімдерін көрсету.

 • Код ON3

  Практикалық қызметте микробиологияның негізгі бөлімдері туралы мандандырылған білімді және тамақ өнімдерін, биологиялық белсенді заттар мен екіншілік метаболиттерді өндіруде болып жатқан микробиологиялық процестерді игеру үшін зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану, сондай-ақ алынған нәтижелерге баға беру.

 • Код ON7

  Биотехнологиялық бейіндегі кәсіпорындарда өндірістік қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Биотехнология саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерді және биотехнологи-ялық өнеркәсіптің дамуындағы жаңа бағыттарды талдау, сондай-ақ осы жетістіктерге сәйкес өндірістің жаңа технологияларын практикада қолдану.

 • Код ON1

  биотехнология саласындағы практикалық міндеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін шешу үшін биотехнологияның әртүрлі объектілері бар мамандандырылған зертханалық жабдықтармен және аспаптармен жұмыс істеу дағдыларын практикада қолдану;

Top