Жаңа білім беру бағдарламасы

8D03103 Психология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Заманауи психологиялық зерттеулердің тренді мен парадигмалары
  Несиелер: 5

  Пән оқыту, тәрбиелеу және қарым-қатынастағы қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін қызығушылықтар, мақсаттар мен мүмкіндіктерді анықтауға бағытталған заманауи психологиялық зерттеулердің трендтері мен парадигма мәселелерін қарастырады. Пәннің мақсаты: жеке тұлғалық даму, мансаптық өсу және қазіргі әлемде қарым-қатынас құру саласындағы трендтік зерттеулер бағыты жеке жұмыс әдістерін құру дағдыларын дамыту үшін оңтайлы психологиялық-педагогикалық жағдай жасау дағдылары мен біліктерін қалыптастыру. Осы курсты оқу нәтижесінде білім алушылар психологиялық зерттеулердің заманауи трендтері мен парадигмаларын, зерттеулерді дамытудың әлемдік тенденцияларының тұжырымдамалық аппараттарын игереді, ғылыми міндеттер мен ұстанымдарды қалыптастыру тәсілдері мен әдістерін, психологиялық ғылым мен практикалық психология туралы түсініктерді меңгереді, үлкен және кіші аудиториямен онлайн және офлайн режимдерінде өзінің ғылыми әдістерін жасай алады. Қазіргі психологиялық зерттеулер саласындағы заманауи жетістіктердің нәтижелерін талдай алады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және олардың нәтижелерін болжайды. Ғылыми танымның шекарасын кеңейтетін өзінің жаңа идеяларын дамытады және оларды қазіргі заманғы психологиялық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми қоғамдастықта тарата алады. Ғылыми жобаларға қатысып, ғылыми және педагогикалық қызмет саласында құзыретті болады. Кәсіби қызығушылық тудыратын психология саласындағы жаңа білімді қалыптастыру процесінде ғылыми бастамаларды сыни бағалайды; Психологиядағы психологиялық зерттеулер немесе практикалық проблемалар дизайнындағы әртүрлі мәселелердің ғылыми шешімдерін жүйелейді және өзгертеді; Ғылыми-психологиялық эксперименттерді жүзеге асырады, халықаралық кәсіби стандарттарға сәйкес психология саласында ғылыми зерттеулерді түсіндіруге және ұсынуға мүмкіндік беретін психологиялық деректерді тиімді өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылыми шығармашылық психологиясы» пәні білім алушыларда келесі құзыреттерді қалыптастырады: ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдай білу, оларды шығармашылық іс-әрекет психологиясының нақты зерттеу мәселелерін шешу үшін қолдана білу, психология саласында өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізу. Мәдени-тарихи және іс-әрекеттік әдіснаманың білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың өзіндік зерттеу жобаларын іске асыруға дайындығы мен қабілетін қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, ғылыми және ғылыми-ақпараттық мәтіндерді құрастыру және олардың нәтижелерін халықаралық академиялық қоғамдастық нормаларына сәйкес жазбаша түрде ұсыну болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-зерттеушінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, саяси оқиғалар мен құбылыстарды зерттеудің негізгі тәсілдерін, әдістері мен құралдарын меңгеру, заманауи ғылыми әдістер мен технологияларды қолдана отырып, нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде зерттеу әдістерінің кешенін қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу және жалпылау қабілеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми таным психологиясының теориясы және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курс ғылыми таным психологиясының теориялық-әдіснамалық және практикалық аспектісін оқып-үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде докторанттардың сана мен өзіндік сананың дамуына байланысты сұрақтарды меңгеруге, психологиядағы ғылымның мәртебесін саналы ұғынуға, танымдық іс-әрекеттің өзіне тән ерекшеліктерін түсінуге, дүниетанымдық және зерттеушілік мәселелерді теориялық және қолданбалы деңгейде шешу аясында құзіреттілігі меңгеріледі. Психология саласындағы зерттеу мәселелерін, әдіснамалық мәселелерді шешу мақсатында әртүрлі ғылыми қоғамдастықпен сындарлы байланыс орнату және қолдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық зерттеулердегі цифрлық деректерді талдау және интерпретациялау
  Несиелер: 5

  «Психологиялық зерттеулердегі цифрлық деректерді талдау және интерпретациялау» пәні психологиялық ғылымда объективті цифрлық (сандық) өлшенетін сипаттамаларды зерттеу үшін арналған. Пәннің мақсаты: докторанттарда эксперименталды мәліметтерді өңдеу және талдау дағдыларын қалыптастыру; әртүрлі статистикалық пакеттер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, эксперименталды және ғылыми-практикалық зерттеулердің нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу әдістерін адекватты қолдана білу. Зерттеудің цифрлық (сандық) талдау нәтижесі математикалық статистиканың әртүрлі әдістерімен зерттеліп, аталған құбылыстар туралы объективті қорытынды жасауға және олардың көмегімен сапалы әдістерді интерпретациялауға мүмкіндік береді. Эксперименталды ғылыми зерттеулерді жоспарлай, ұйымдастыра, жүргізе алады және алынған нәтижелерді интерпретациялай алады; Психологиялық ғылым мен тәжірибеде жаңа ғылыми жаңалық жасауға қабілетті. Психологиялық модельдеудің заманауи компьютерлік технологияларын, деректерді талдауға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді назарға ала отырып, психологиялық экспериментті тиімді жобалау; Зерттеу деректерін өңдеудің заманауи әдістерін қолдана отырып, психологияның түрлі салаларында адам мен топтардың түрлі мінез-құлық көріністерін болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық өлшемдер мен сандардың сапалық сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық зерттеулерде кеңінен қолданылатын математикалық статистиканың негізгі әдістерін игеруге бағытталған. Пәннің мақсаты: докторанттарда эксперименталды мәліметтерді өңдеу және талдау дағдыларын қалыптастыру; эксперименталды және ғылыми-практикалық зерттеулердің нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу әдістерін адекватты қолдану дағдыларын қалыптастыру. Осы курсты оқу нәтижесінде білім алушылар зерттеу нәтижелеріне объективті бағалау мақсатында алынған эмпирикалық деректерді сандық және сапалы өңдеу әдістерін өз бетінше қолдана алады; Өз зерттеулерідің нәтижелерін талдау және дұрыс түсіндіру; Зерттеу деректерінің үлкен топтарын пайдалана отырып, көрсетілген әдістерді қолдана отырып, психикалық және әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды болжау; Жобалау-технологиялық қызметті орындау қабілеті: жобалау шешімдерін әзірлеуге тапсырма дайындау; жобалауға бастапқы деректерді беру үшін қажетті зерттеулер кешенін ұйымдастыру және өткізу, жоспарланған шешімдердің психологиялық негіздемесін жасау; жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалау; Зерттеу деректерін талдау және өңдеу бағдарламаларының (SPSS, STATISTICA және т. б.) заманауи пакеттерін тиімді қолдану;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми-әдіснамалық мәдениет пен рефлексия қалыптастыру мақсатында қызмет субъектісін зерттеу стратегиясын әзірлеу.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы қоғамды дамытудың психологиялық-педагогикалық бағыты бойынша ғылыми-практикалық зерттеулер жүргізу

 • Код ON4

  Жеке тұлға мен қоғамның психологиялық дамуы мәселелері бойынша теориялық әзірлеу және практикалық шешімдер процесінде ғылыми ойлау мен ғылыми түйсікті қолдану.

 • Код ON5

  Ғалым-психологтің ғылыми іс-әрекетінің, кәсіби тұлғалық қасиеттерінің өзіндік дамуы мен ғылыми-танымның дамуы үшін қоғам мен тұлғаның психологиялық мәселелерін идентификациялау және верификациялау.

 • Код ON6

  Ғылыми-психологиялық зерттеулерді орындау барысында зерттеу деректерін талдау және интерпретациялау мақсатында ғылыми ақпараттың нәтижелерін интерпретациялау және ақпараттық технологияларды қолдану; эмпирикалық зерттеулер нәтижелерін талдау және түсіндіру бойынша нақты ұсыныстарды әзірлеу.

 • Код ON7

  Психология саласында ғылыми мақалалар, жобалар, бағдарламалар, әдістемелік әзірлемелер түрінде зерттеудің теориялық және ғылыми-практикалық, психологиялық нәтижелерін ұсыну.

 • Код ON2

  Қоғам және тұлға дамуының психологиялық аспектілерін шешуде ғылыми-әдіснамалық әдістер мен теориялық тәсілдерді қолдану

Top