Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01507 Физика (бейіндік) в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Тәжірибелік деңгейде физика пәндерінен, электродинамика және арнайы салыстырмалық теориясы, статистикалық физика, физикадан күрделі есептерді және шығармашылық есептерді жүйелі түрде шеше отырып, физикалық пәндер бойынша өздік сабақтарын жүргізеді.
  • Педагогикалық ұжымды басқару дағдыларына ие және басқару негіздерін біле отырып, мәселелерді шешеді және басқару шешімдерін қабылдайды .
  • Физика саласындағы эксперименттік зерттеу есептерін қою және шешуде қазіргі заманғы зерттеу әдістері мен патенттік іздену әдістерін, математикалық және компьютерлік модельдеу технологияларын қолданады.
  • Физиканы оқыту әдістемесі, пәнаралық оқыту, педагогикалық диагностика саласында зерттеулер жүргізуді, зерттеулердің нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізуді, алынған нәтижелерді апробациялауды жүзеге асыруды жоспарлайды және жүргізеді.
  • Қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана отырып оқу сабақтары мен оқу ортасын құрудың мазмұнын анықтайды және формаларын, әдістерін және құралдарын таңдайды.
  • Қазіргі заманғы наноматериалдарды алу технологияларын, физика ғылымының дамуының негізгі бағыттарын, физика мен физикалық кинетиканың статистикалық заңдарын, жартылай өткізгіш және диэлектрлік материалдардың физикалық қасиеттерін, релятивистік физика принциптерін игереді.
  • Тілдерді білуі мен психология негіздерін қолдана отырып, жұмыс берушілерді, кәсіби бірлестіктер өкілдерін оқу-тәрбие үрдісіне тарта отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды.
  • Өзінің педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде рефлексияны және өзін-өзі бағалауды жүзеге асырады, одан әрі кәсіби дамудың бағыттарын анықтайды, кәсіби міндеттерді табысты шешу үшін жалпы кәсіби және цифрлық құзыреттерді дамытады.
Top