Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04121 Экономика в Баишев Университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін қарастырады және зерттейді, сондай ақ қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтары (микроэкономика), ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті (макроэкономика), мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика негіздері модулі (Микроэкономика, Экономикалық ілімдер тарихы)
  Несиелер: 7

  Пәнді оқу студенттерге микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микроэкономикалық модельдер туралы және олардың бизнес-ортада өзін-өзі табысты жүзеге асыру туралы түсінік беру болып табылады. Экономикалық ілімдер тарихы пәні оқу барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Ежелгі және орта ғасыр дәуірінің экономикалық ойлары, меркантилизм, физиократтар мектебі, А. Смит және Д. Рикардо еңбектеріндегі классикалық саяси экономиканың дамуы, ұсақ буржуазияның саяси экономиясы және саяси экономияның дамуы, марксизмнің экономикалық теориясы, ХІХ ғасырдың екінші жарт��сындағы экономикалық ойлар, экономикалық теорияның қазіргі бағыттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математикалық ақпаратты меңгеру; студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әртүрлі құбылыстар мен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін мамтематикалық әдістерді меңгеруге көмектесу; Экономикалық мәселені өз бетімен зерттеу біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеуге ынталандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика саласындағы іс-қағаз
  Несиелер: 4

  Курс іс қағаздарын және құжатты, құжаттама мен құжаттау жүйесін зерделеуді; іскерлік құжаттарды құрастыру мен ресімдеуді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық жүйелерді математикалық модельдеу

  Курс әртүрлі қосымшаларда математиканың рөлін анықтайтын маңызды факторларды, математикалық символдар мен арақатынастар тілінде оқытылатын объектінің ең маңызды белгілері мен қасиеттерін сипаттау мүмкіндігін зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Осы курс бойынша қарастырылады: негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы, макроэкономикалық көрсеткіштердің жиынтығы, макроэкономикалық тепе-теңдік моделі, тепе-тең жағдайдан ауытқудың себептері мен нысандары, фискалдық және монетарлық саясаттың жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысқа әсері, мемлекеттің экономикалық өсуі, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерде жабық және ашық экономика жағдайында экономиканың жұмыс істеу ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика-математикалық модельдеу

  Зерттеу барысында әр түрлі экономикалық-математикалық модельдерді құру және зерттеу мәселелерімен, сондай-ақ оларды практикалық қолдану мәселелерімен айналысатын экономикалық ғылым бөлімі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару саласындағы іс-қағаз

  Курс іскерлік хат-хабарларды дайындау негізділігінің әдістері мен тәсілдерін, қызметтік міндеттеріне сүйене отырып жұмысты жоспарлауды, ақпаратты жүйелендіруді, қызметтік құжаттармен жұмыс істеуді, келіссөздер жүргізуді және хаттар жасауды, іскерлік құжаттарды жасау және рәсімдеу саласында іскерлікті көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы іс-қағаз

  Курс іс қағаздарын және кәсіпорында іске асырылатын құжаттаманы, құжаттарды құрастыру мен ресімдеуге қойылатын талаптарды, ұйымдастыру-тарату құжаттарын, пікір шығару қабілетін, іскерлік хат-хабарларды дайындауды, лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 4

  Бұл курста студент математикалық және статистикалық әдістер мен модельдердің көмегімен сандық және сапалық экономикалық өзара байланыстарды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Кәсіпкерлік негіздері» модулі (Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, Бизнес-жоспарлау)
  Несиелер: 5

  Модульде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің құқықтық негіздері, кәсіпкерлік құрылымдарды ұйымдастырудың негізгі кезеңдері, кәсіпорындағы бизнес-жоспардың сипаттамасы, бизнес-жоспарлаудың негізгі элементтері мен технологиясы қарастырылады. Курсты меңгеру барысында кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін талдау және кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдерді есептеу бойынша практикалық мәселелер шешіледі, бизнесті ұйымдастыру, іске асыру және басқаруға байланысты практикалық міндеттерді шешу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фискалды саясат

  Курсты оқу барысында салық салу мен мемлекеттік шығындарды өзгерту арқылы жиынтық сұранысты реттеуге бағытталған бюджеттік-салық саясаты бойынша мәселелер қарастырылады. Фискалдық саясат мынадай мақсаттарды шешуді көздейді: ұлттық өндіріс пен жұмыспен қамтудың нақты көлемін өзгерту; инфляцияны бақылау, экономикалық өсуді жеделдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Бұл курс басқарудың мазмұнын ашады, қазіргі заманғы менеджменттің негізгі принциптері мен әдістері туралы білім кешенін қалыптастырады, ұйымның бәсекеге қабілеттілігі мен өміршеңдігін қамтамасыз етудегі рөлі, басқару қызметінің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару және жобалау жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ басқару теориясы дамуының тарихи алғышарттары қисынды түрде қарастырылады, бұл болашақ менеджерлердің кәсіби құзыреттілігі мен іскерлігін қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Курстың мазмұны өзіндік қаржы ресурстарын құру, қаржыландырудың сыртқы көздерін тарту, оларды бөлу және пайдалану, сондай-ақ негізгі өндірістік қорлар мен айналым қаражатын қалыптастыру процесінде пайда болатын ақшалай қатынастар жүйесі, өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өндіру және сату болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында экономикалық саясаттың негізгі принциптері, мақсаттары мен қарама-қайшылықтары, экономикалық саясаттың қаржылық механизмі, мемлекеттік саясатты қалыптастыру және саяси-экономикалық шешімдерді қабылдау механизмдері мен принциптері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық саясаты

  Курс келесі мәселелерді зерделеуді көздейді: Қазақстанның экономикалық саясатының конъюнктуралық құрылымдық және аймақтық бағыттары, инфляция және инфляцияға қарсы саясат, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру және реттеу саясаты, әлеуметтік саясат, экология және экологиялық саясат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер әртүрлі елдердің шаруашылық субъектілерінің халықаралық өндіріс және еңбек бөлінісі, тауарлар мен қызметтер алмасу, өндірістік факторлар қозғалысы, валюталық курстарды және мемлекеттердің халықаралық экономикалық саясатын қалыптастыру саласындағы өзара іс-қимыл заңдылықтарын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сатудың теориясы мен практикасы

  Курс рыноктағы тауарларды сату теориясы мен тәжірибесін, нарықтық жағдайларға сұраныс пен ұсынысқа байланысты тұтынушылық мінез-құлықты үйренуді болжайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бюджетті реттеу

  Курсты оқу барысында қаржы ресурстарымен жекелеген әкімшілік-аумақтық бірліктерге көмек көрсету және әрбір бюджетті қажетті қаражатпен толық қамтамасыз ету мақсатында әр түрлі бюджет түрлері арасында қайта бөлуде әдіс амалдар жасау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистикалық талдау

  Пәнді оқу барысында ғылыми және практикалық қорытындылар үшін статистикалық деректерді жүйелеудің және пайдаланудың математикалық әдістерін әзірлейтін, көптеген бөлімдерде математикалық статистика шектелген статистикалық материал негізінде жасалатын қорытындылардың сенімділігі мен дәлдігін бағалауға мүмкіндік беретін ықтималдықтар теориясына сүйенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Институционалды экономика
  Несиелер: 5

  Бұл курста институционализмнің әдіснамалық негіздері, институционализмнің негізгі ұғымдары: институттар, көлемі мен шарттары, транзакциялық шығындар және оларды бөлу, Коуз теоремасы, ойын теориясы, заңды және заңсыз экономика, институт шығындары, экспорт және импорт қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бух.есеп қағидалары

  Курс нарықтық экономикадағы бухгалтерлік есептің принциптерін, Қос жазудың мәнін, бухгалтерлік шоттардың анықтамасы мен мақсатын, бастапқы бухгалтерлік құжаттардың рөлі, мақсаты мен қолдану қажеттілігін, бастапқы есептік құжаттардың міндетті деректемелерін, бастапқы есептік құжаттардың сыныптамасын, бухгалтерлік есепте есептеу әдісін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалық статистика

  Бұл курста шаруашылық есеп базасында пайда болған білімнің ежелгі салаларынан алынған алғашқы есептік операциялар қарастырылады. Алғашқы есептік операциялар ежелгі дәуірде жүргізілген, алдымен олар өте қарапайым, тұрақты емес және негізінен халық саны, оның құрамы мен мүліктік жағдайы туралы деректерді алуға бағытталған, бұл деректер ең алдымен салық салу кезінде және әскери қажеттіліктерде пайдаланылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында орта ғасырдағы шаруашылық есепке алу, есепке алу парадигмалары, ұлттық есепке алу жүйелерін қалыптастыру және дамыту, сонымен қатар Еуропада есепке алу ғылымының қалыптасуы мен дамуы, Қазақстанда есепке алудың пайда болуы мен дамуы, АҚШ-та есепке алу идеяларының дамуы, есеп заңнамасы және оның бухгалтерлік есепке алу тәжірибесіне әсері, Қазақстанда есепке алудың дамуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау

  Бұл курста стратегиялық жоспарлау түсінігі, стратегиялық менеджмент жүйесіндегі стратегиялық жоспарлаудың орны мен рөлін анықтау, стратегиялық жоспарлау кезеңдері, корпорациялар мен бөлімшелердегі стратегиялық жоспарлау үдерістерінің ерекшеліктері; менеджменттің түрлі ғылыми мектептерін стратегиялық жоспарлауға әртүрлі тәсілдер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында шаруашылық объектісі ретіндегі кәсіпорынның мәні, оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен атқаратын рөлімен танысу, кәсіпорынды нарықтық экономика агенті ретінде сипаттау; кәсіпорынның ресурстық базасын және әртүрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін қарастыру; Кәсіпорынның қызмет ету механизмін және қаржылық нәтижелерін меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс маркетингтің теориялық негіздері мен категориялық-ұғымдық аппараты, маркетингтік ақпарат және маркетингтік зерттеулер жүйесі, нарықтағы тұтынушылық мінез-құлық теориясының негіздері, маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты, тауарлар мен қызметтерді жылжыту, маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау процесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - ұлттық экономиканың салалық және аумақтық бөліністеріндегі құрылымын, қазіргі ортамерзімді және ұзақ мерзімді экономикалық өсудің мәселелерін, әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында елдің экономикалық қауіпсіздігін зерттеу, сол секілді студенттерде нарықтық қайта құрулар практикасын теориялық түсіну және жалпылау қабілетін, студенттердің ел экономикасын тиімді басқару үшін іс жүзінде қолданылатын білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР стратегиялық дамуы

  Бұл курстың мақсаты студенттерді теориялық және практикалық материалдар, заңнамалық және құқықтық құжаттар негізінде Қазақстан экономикасын басқарудың теориясы мен практикасы саласында оқыту сонымен қатар курстың негізгі мақсаты студенттерді ҚР экономикасын басқару саласында және стратегиялық дамытуда студенттерді жеткілікті біліммен қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика

  Курс маркетингтің теориялық негіздері мен категориялық-ұғымдық аппараты, маркетингтік ақпарат және маркетингтік зерттеулер жүйесі, нарықтағы тұтынушылық мінез-құлық теориясының негіздері, маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты, тауарлар мен қызметтерді жылжыту, маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау процесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп

  Курс қаржылық есептің рөлі мен мақсатын, қазіргі жағдайда бухгалтерлік есептің негізгі принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР бәсекеге қабілетті стратегиясы

  дамудың мәні қарастырылады; үкіметтік шешімдерді қабылдау процесі; фискалдық, монетарлық, инвестициялық, әлеуметтік, валюталық және ҚР бәсекеге қабілеттілігін басқару саясаты; Қазақстанның бәсекеге қабілетті экономикасын басқару әдіснамасы; басқарудың халықаралық тәжірибесін зерттеу; Қазақстан экономикасын мемлекеттік реттеу мен басқарудың экономикалық тетігін игеру; ҚР Заңдарымен, ҚР Президентінің жарлықтарымен және Үкіметтің басқа да нормативтік-құқықтық актілерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік –экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында нарықтық қатынастардың дамуы, көп салалы экономика мен нарықтық құрылымдардың қалыптасуы туралы сұрақтар қарастырылады. Студенттер болып жатқан процестерді талдау және оңтайлы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағаны қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курста ұлттық экономикадағы бағаның ролі мен Қазақстандағы баға белгілеудің мәні, және баға жүйесі, баға динамикасы мен инфляция қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Excel құралдары арқылы шағын және орта кәсіпорындарда жоспарлау

  Бұл курста фирманың жоспарлы қызметі оны басқарудың бірінші кезектегі функцияларының бірі ретінде және функциялармен өзара әрекеттесу түлері, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, реттеу, ынталандыру және талдау, фирмада жоспарлау, басқарудың экономикалық әдісі, жоспарлау міндеттері, даму мақсаттары мен стратегиясын қалыптастыру, оларды шешу үшін бірінші кезектегі міндеттері мен әрекеттерді анықтау қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәуекелді талдау
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында шаруашылық шешімдерді қабылдау немесе іс-әрекеттер нәтижесінде кездейсоқ шығындарды көтеру мүмкіндігі, капитал салу кезінде шығындардың төмендеуі анықталады, бұл экономикалық тәуекел.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті жоспарлау

  Курс фирманың (компанияның, кәсіпорынның) мақсаттарына жету бойынша іс-қимыл жасау процестерін зерделеуді, бизнес-жоспар құруды көздейді. Нарықтық экономикада бизнес-жоспар жаңадан құрылатын және жұмыс істеп тұрған фирмалар үшін жұмыс құралы болып табылады және компанияның ауқымына, меншік нысанына және ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан кәсіпкерліктің барлық салаларында қолданылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестициялық жобалау
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында инвестициялық операциялар қарастырылады, яғни ұзақ уақыт бойы пайда алуды қамтамасыз ететін жобаларды іске асыруға ақша қаражатын салуға байланысты операциялар. Инвестициялық жобалау – бұл бизнес-бөлімшені немесе жалпы кәсіпорынды қаржыландырудың кешенді стратегиясын әзірлеу, инвестициялық жобалаудың негізі нарықты, өндіріс пен өткізу болжамын, сондай-ақ капитал құрылымын егжей-тегжейлі талдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметтер тәуекелдері

  Курс кез келген кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы экономикалық жағдайларды зерделеуді болжайды, дағдарыстық құбылыстардың пайда болу мүмкіндігі әрқашан сақталады, мұндай мүмкіндік тәуекелмен байланысты, адам қызметінің кез келген саласына тән тәуекел, бұл адамдар қабылдайтын шешімдердің оң нәтижесіне әсер ететін көптеген жағдайлар мен факторларға байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық инвестициялар

  Халықаралық инвестициялар – экономиканың өсуі мен дамуы мақсатында материалдық және қаржылық ресурстардың қозғалысы мен бірігуін қамтитын кең түсінік, халықаралық инвестициялар – бұл халықаралық қаржылық капитал қозғалысының нысаны, еркін халықаралық капиталдар бірінші кезекте олардың бірігуі ең жоғары қайтарымды білдіретін салалар мен әлем өңірлеріне ұмтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макроэкономикалық жоспарлау мен болжау
  Несиелер: 5

  Курс ел және өңірлер экономикасының әлеуметтік және экономикалық кіші жүйелерінің болашақ жағдайы мен даму үрдістерін жоспарлау мен болжаудың теориялық негіздерін береді; экстраполяция, логарифмдеу әдістерін пайдалана отырып макроэкономикалық процестерді, өңірлер деңгейіндегі негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді болжайды; қазіргі заманғы әдістер мен жоспарлау құралдарын пайдалана отырып, өңірлік деңгейде әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның инвестициялық қызметі

  Бұл курста фирмалардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың ұзақ мерзімді перспективадағы тиімді қызметі қарастырылады, олардың дамуы және бәсекеге қабілеттіліктің жоғары қарқынын қамтамасыз етуі айтарлықтай дәрежеде олардың инвестициялық белсенділігінің деңгейімен және инвестициялық қызмет ауқымымен анықталады, инвестицияларды өз атынан және өз есебінен жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға инвестор деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МГ саласында бағаны қалыптастыру

  Курс мұнай нарығы құрылымының эволюциясының қорытындысын, осы нарықтағы баға белгілеу және баға белгілеу функциясының биржаға көшуін, Еуропада, Азияда, Африкада, Солтүстік және Оңтүстік Америкада, Австралияда, сондай-ақ әлемнің көптеген акваторияларында мұнай мен газдың жаңа ірі кен орындарының пайда болуының мұнай-газ саласындағы баға белгілеуге әсерін зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәуекел -менеджмент

  Курста тәуекел-менджмент сұрақтары қарастырылады, тәуекел әрқашанда белгісіздік бар жерде қалыптасады, яғни тәуекелдің жағымсыз салдарлары бизнесті әрдайым сүйемелдейтіндіктен, онда индивидуумдар, топтар, қауымдастықтар, ұйымдар және т. б. тәуекелдермен жұмыс жасаудың көптеген әдістерін жасайды, яғни шығындарды азайту бойынша жұмыстар, шығындарға қарсы тұратын білім мен қызмет саласы – тәуекелдерді басқару немесе тәуекел-менеджментін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макроэкономикадағы жалпы теңдестік үлгілері

  Оқу нәтижесінде курс білім алушылар ел мен өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының қажеттіліктерін, мақсаттарын, басымдықтарын талдай және негіздей алады; ұлттық шаруашылықтың әлеуметтік және экономикалық салаларын, халықтың өмір сүруіне жаппай қызмет көрсету салалары мен жүйелерін дамытудың стратегиялық, индикативтік жоспарлаудың әдістері мен технологиясын; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарлары мен болжамдарын, индикаторлары мен бағдарламаларын, жобаларын әзірлеу әдістемесін талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шағын бизнесті ұйымдастырудың негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста экономикадағы бизнестің маңызы, түсінігі және рөлі, ҚР-да бизнестің пайда болуы және дамуы, ҚР-да шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, бизнесті құқықтық қорғау, шағын бизнесті стратегиялық басқару, мемлекеттің бизнеске қатысуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағаны қалыптастырудың саясаты

  Баға саясаты маркетингтің шешуші құралы ретінде қаралады, баға деңгейі бәсекелестіктің жұмыс жасайтын сенімді индикаторы болып саналады, баға бәсекелестігі тек өндірушілердің арасында ғана емес, өндірушілер мен сауда арасында да туындайды, өндіруші екі бағаны бақылағысы келеді: кәсіпорынның көтерме және бөлшек бағасын, яғни түсім оның алғашқы бағасына байланысты, ал екіншісі тауарды позициялауда (тауар көрсетілімінде) әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макроэономика (intermediate)

  Курста соңғы онжылдықтағы теориялық ғылымның жетістіктері негізінде макроэкономика саласындағы студенттердің білімін тереңдету және кеңейту берілген, курс мынадай міндеттерді шешуге бағытталған: теориялық макроэкономиканың қазіргі тұжырымдамаларын, формальды модельдерді талқылау және талдауда жүйелі түрде баяндау, әртүрлі экономикалық мектептер арасында жүргізілетін дискуссияның негізгі салаларын талқылаумен экономиканың түрлі (балама) модельдерін салыстырмалы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 8

  Курс өндірісті тиімді факторлар арасында зерттеуді болжайды, өндірісті ұйымдастыру маңызды орын алады, өткені ең заманауи жабдықтар мен жоғары өнімді техника оларға қызмет көрсетуді төмен ұйымдастыру кезінде қажетті нәтиже бермейді және керісінше, еңбекті ғылыми ұйымдастыру кезінде өндірістің техникалық жабдықталуынан барынша жоғары нәтиже алуға болады, ұйым ретінде қойылған мақсаттар мен міндеттерді неғұрлым тиімді іске асыру үшін өндірістің барлық материалдық және еңбек элементтерін уақыт пен кеңістікте үйлестіру және оңтайландыру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс өнеркәсіптік дамыған елдердің көптеген табысты компанияларының тәжірибесін зерделеуді, студент кәсіпкерліктің отандық нарығынан айырмашылығын, қойылған міндеттері мен мақсаттарын шешудің оңтайлы және адал жолдарын жоспарлауды, қабылдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұнай бизнесінің теориялық негіздері

  Бұл курстың мақсаты мұнай нарығында сұраныс пен ұсыныстың қалыптасуына әсер ететін мұнай бизнесінің теориялық негіздерін қарастыру, сондай-ақ әлемдік мұнай нарығындағы қазіргі жағдайды талдау, оның одан әрі дамуының проблемалары мен перспективаларын анықтау, Әлемдік мұнай нарығының даму процестерін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курста еңбек және еңбекақыны ұйымдастыру қарастырылады, еңбекақыны ұйымдастыру деп оның құрылуы мен өзара байланысы, еңбек мөлшері мен сапасын, құрамдас элементтердің жиынтығын (нормалау, тарифтік жүйе, сыйақы, қосымша ақы және үстеме ақы) пайдалану жолымен қамтамасыз ету түсіндіріледі, еңбекақыны ұйымдастырудың негізгі міндеті еңбек төлемін оның ұжымына және әрбір қызметкердің еңбек салымының сапасына тәуелді ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау

  Курсты меңгеру барысында кәсіпорынның қаржы-экономикалық параметрлерін аналитикалық зерттеу аясында теориялық және тәжірибелік білімдерін, сонымен қатар басқару шешімін экономикалық негіздеу үшін талдаудың арнайы әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бәсекеге қабілеттілікті реттеу

  Бұл курста ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу қарастырылады, сайып келгенде, мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған, экономикасы дамыған елдердің мамандарының анықтамаларына сәйкес ұлттық бәсекеге қабілеттілік зерделенеді, бұл елдің еркін және ашық нарықтық қатынастар жағдайында халықаралық нарықтардың талаптарына сәйкес тауарлар мен қызметтерді өндіруге, сондай-ақ өз халқының нақты табысын ұзақ уақыт бойы қолдауға және арттыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдардағы салық есебі және есептілік
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында ҚР салық жүйесі негіздері, салық алудың теориялық және әдіснамалық принциптері, әдістері, оларды есептеу әдістемесі зерделенеді, курсты меңгеруде студенттер салық төлеу тәртібін реттейтін нормативтік құжаттарды өз бетінше зерделейді, салық есептілігі нысандарын толтырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СЭҚ ұйымдастыру және басқару

  / СЭҚ – мемлекет тарапынан ерекше назар аударуды талап ететін қызметтің ерекше нысаны, мемлекеттің осы саладағы саясаты жалпы экономикалық саясатпен жүргізілетін экономиканың даму деңгейімен, елдің жалпы әлемдік нарықтағы жағдайымен айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық-экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерде мамандық бойынша жұмысқа қажетті қаржылық-экономикалық талдаудың практикалық дағдыларын меңгеру және әдіснамалық негіздерді меңгеру, аналитикалық, шығармашылық ойлау қалыптасады, сонымен қатар студенттерде басқарушылық және қаржылық талдаулардың үйлесімді үйлесімі қалыптасады, кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің интеграцияланған, кең түсінігі қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР бағалы қағаздар нарығын реттеу

  Курсты зерттеу барысында басқа елдердегі сияқты Қазақстандағы өтпелі экономикасы бар бағалы қағаздар нарығы мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру процестерін жүзеге асырудың логикалық элементі ретінде пайда болды, онда мемлекеттік реттеу ерекше рөл атқарады, бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу қолданыстағы жағдайларды ескере отырып, экономикалық өсудің мақсаттарына барынша ықпал ететін мұқият әзірленген және ғылыми негізделген тұжырымдамаға сүйенуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды талдау

  Курс - жұмыс көлемі, ресурстар, уақыт сапасы және тәуекелдер арасындағы теңгерімдеуде жобаның нақты мақсаттары анықталатын және оған қол жеткізілетін қызмет саласы, алдын ала белгіленген нақты жоспардың болуы, тәуекелдерді және жоспардан ауытқуларды азайту, өзгерістерді тиімді басқару (үдерістік, функционалдық басқарудан, қызметтер деңгейін басқарудан айырмашылығы) сұрақтарын талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі және есептілік

  "Салық есебі және есеп беру" пәнін игерудің мақсаты кәсіпорындағы салық есебін ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ салық есептілігін дайындау және ұсыну бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды игеру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық және салықсалу

  Курс студенттердің Қазақстан Республикасының салық саясатын, салық жүйесінің әлеуметтік-экономикалық негіздерін, салық жүйесінің дамуын бағалау құрылымы мен критерийлерін оқып үйренуін көздейді, Қазақстан Республикасының салық жүйесін құруды, салық түрлерін және салықтық бақылауды ұйымдастыруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық экономика және технологиялар

  Пәнді оқу мақсаты – сандық формадағы деректер әлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық салаларында өндірістің негізгі факторы болып табылатын және тиімді өзара әрекеттестікті қамтамасыз ететін, соның ішінде бизнесті, ғылыми-білім беру қоғамдастығын, мемлекет пен азаматтарды трансшекаралық басқаруды қоса алғанда, ҚР сандық экономикасының экожүйесін құру; институционалдық және инфрақұрылымдық сипаттағы қажетті және жеткілікті жағдайлар жасау, жоғары технологиялық бизнесті құру және дамыту үшін бар кедергілер мен шектеулерді жою және экономиканың дәстүрлі салаларында да, жаңа салаларда да және жоғары технологиялық нарықтарда да жаңа кедергілер мен шектеулердің пайда болуына жол бермеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті жоспарлау

  Курс өндірісті жоспарлауды, біркелкі өндіріс стратегиясын, гибридті стратегияны, қорларды өндіру жоспарын әзірлеуді, сондай-ақ өндірісті жоспарлауды ұйымдастыру, өндірісте жүзеге асыратын тәуекелдерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның стратегиялық жоспарлауы

  Бұл курста стратегиялық жоспарлау мәселелері, жоспарлау әдістері, ұлттық ресурстарды пайдалану жоспарларын есептеу, стратегиялық жоспарды құру, стратегиялық тактика, жоспарлау механизмдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық мәліметтерді талдау және болжау
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында ақпараттандырудың жалпы сұрақтары қарастырылады, автоматтандырылған ақпараттық технологиялар, жүйелер ұғымдары беріледі, олардың жіктелуі келтіріледі, компьютерлік желілерде жұмыс істеу жағдайында пайдаланушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, жүйелер мен технологияларды қамтамасыз етудің қажетті түрлерін сипаттауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау

  Пәнді оқу барысында қаржы-шаруашылық қызметті талдау негіздері, экономикалық талдаудың пәні мен объектілері, экономикалық талдаудың түрлері, экономикалық талдаудың тәсілдері мен әдістері қарастырылады, сонымен қатар факторлық талдаудың әдістемесін, өлшеу тәсілдерін, детерминирленген талдау факторларының әсерін, талдаудың экономикалық-математикалық әдістерін, санауды анықтау әдістемесін тереңдете оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен іске асырылуы

  Курс барысында қазіргі қоғамның дамуындағы ғылымның маңызы мен рөлін терең және кеңейтілген түсіну қалыптасады, тиімді ғылыми-зерттеу жұмысының, оны жоспарлау мен жүргізудің білімі, біліктілігі мен дағдылары дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҒЗЖ негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл курста экономикалық саладағы жетекші кәсіби журналдарда және монографияларда жарияланған жаңа зерттеулердің негізгі нәтижелері қарастырылады, талдаудың концептуалды және теориялық құралдары қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновация экономикасы

  Пәнде инновациялық және инвестициялық қызметті ұйымдастыру және қаржыландыру теориясы мен практикасы қарастырылады, инновациялық стратегияны таңдау, кәсіпорындардың инвестициялық әлеуетін қалыптастыру, инвестициялар қоржыны, инвестициялық қызметтегі лизинг және шетелдік капиталды тарту бағыттары, бағалы қағаздардағы инвестициялар қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау
  Несиелер: 4

  Бұл курста кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау, басқару функциялары, кәсіпорынның шаруашылық қызметін кешенді зерттеу, басқару процесі, басқару есебінің негізгі ережелері, есеп беру, мәселелерді ашу және негіздеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті талдау

  Курсты оқу кезінде студент кәсіпкерлік қызметті талдаудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда жоспарлау әдістерін қолданады, кәсіпкерлік және басқа да шаруашылық қызметтің ерекше белгілерін таниды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • АӨК талдау

  Бұл курста елдің ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіп кешенінің даму қарқынын жеделдету қарастырылады, нарық жағдайында ол өндірістің барлық факторларын тиімді пайдалануға, кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайтуға, ғылыми-техникалық прогреске қол жеткізуді енгізуге, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемін арттыруға, еңбек өнімділігін арттыруға және ауыл шаруашылығы тиімділігін арттыруға байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Математикалық, гуманитарлық ғылымдар саласында алған білімдерін өзінің кәсіби, әлеуметтік қызметінде көрсете және пайдалана алады

 • Код ON2

  В1, В2 деңгейінде ағылшын жәнеекінші тілінмеңгерген және қарым-қатынастың ауызша, жазбаша түрінде коммуникацияға түсе алады

 • Код ON3

  Жеке қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін, интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, өңдеу бойынша сервистерді, электрондық үкіметтің мобильдік технологияларының мүмкіндіктерін пайдаланады

 • Код ON4

  Экономика, қаржы, есеп, менеджмент, тұтынушылық мінез-құлық және маркетинг, іс жүргізу саласындағы білім мен түсіністікті кең көлемде көрсетеді

 • Код ON5

  Кәсіби деңгейде қаржылық жағдайды анықтайды, тексерілетін субъектілер қызметінің қаржылық көрсеткіштерінің серпінін бағалайды, талдайды

 • Код ON6

  Экономиканы басқару, экономикалық саясат саласындағы білімді көрсетеді, қойылған міндеттерді іске асыру процесін қадағалайды, қызметті оңтайландыру үшін шешімдер қабылдайды

 • Код ON7

  Инновацияның тиімділігін талдайды, ағымдағы даму үрдістерін болжай алады, нарық субъектілерін басқарудың практикалық дағдыларын қолданады

 • Код ON8

  Диагностика, бағалау, проблемаларды шешуді жоспарлау үшін аналитикалық дағдыларды қолданады, бизнес саласында, мемлекеттік секторда жаңа мүмкіндіктер табады

 • Код ON9

  Экономикалық жағдайлар мен мәселелерді әртүрлі көзқараспен талдайды, басқа әріптестермен және нарық қатысушыларымен командалық жұмысты көрсетеді

Top