Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08104 Фитосанитарлық қауіпсіздік в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Өсімдік ауруларының белгілерін , жіктеу критерийін, өсімдіктердің жұқпалы емес және жұқпалы ауруларының этиологиясын анықтай және анықтай білу. Аурулардың дамуын, таралуын зерттеуді, байқауды, есепке алуды және оларды болжау негіздерін қамтитын мониторинг пен сараптама жүргізу негіздерін білу және ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерінде өсімдік ауруларына қарсы қорғау іс-шараларын әзірлеу.
 • Өсімдіктерді зиянкестерден, арамшөптерден және өсімдік ауруларынан қорғау және карантин саласында егінді сақтауға бағытталған мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру қағидаттарын білу, инфекциялық фон құру, өсімдіктердің ауру қоздырғыштары мен зиянкестермен зақымдануын есепке алу әдістерін меңгеру. Карантиндік зиянкестердің, ауру қоздырғыштары мен арамшөптердің түрлерін және олармен күрестегі карантиндік іс-шараларды дақылдар мен зиянды организмдердің биологтарымен ұштастыра білу.
 • Топырақтың агрофизикалық және су қасиеттерінің көрсеткіштерін білу және анықтай білу, егістіктердің ластануын есепке алу және картаға түсіру, арамшөптердің кешенді шараларын, ауыспалы егіс және топырақты өңдеу жүйелерін әзірлеу, араларды өсіру әдістерін, ара шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын білу, ара өсімдіктері бойынша агрофитоценоздардағы жағдайдың жай-күйі мен ықтимал дамуын талдау, арамшөптерді, олардың диагностика, олармен күресу әдістері мен әдістері
 • Химияның негізгі теориялық заңдылықтарын, маңызды биоактивті заттардың құрамын, құрылымы мен қасиеттерін білу есептік есептердің әртүрлі түрлерін шешу техникасын меңгеру, реакция теңдеуін құру, ақпараттық ағымда еркін бағдарлану және химияны білуге байланысты мәселелерді шешу, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде және өндірістік міндеттерді орындау процесінде қазіргі заманғы аппаратураны пайдаланудың базалық дағдыларын меңгеру; механиканың, термодинамиканың негізгі заңдарын кәсіби қызметте қолдану, электромагниттік құбылыстарды білу.
 • Топырақ пен өсімдіктердің химиялық құрамын талдай білу және топырақтың тиімді құнарлылығының жай-күйін біріктіре білу. Егіннің сапасын жақсарту үшін өсірілетін дақылдың максималды өнімділігін қамтамасыз ету үшін тыңайтқыштардың түрлері мен әдістерін білу. Метеорологиялық ақпараттың түрлерін білу және оларды ауыл шаруашылығы өндірісі процесінде ауыл шаруашылығы дақылдарының агротехникасының элементтерін түзету үшін пайдалана білу.
 • Энтомология бойынша іргелі ғылыми негіздерді білу оның ішінде : жәндіктердің биологиялық ерекшеліктері, формаларының әртүрлілігі және қоршаған ортамен қарым-қатынасы, фитосанитариялық мониторинг пен болжамның ерекшеліктері, өсімдік зиянкестері санының маусымдық және көпжылдық динамикасы, өсімдік зиянкестерін анықтау әдістемесін, оларды диагностикалауды, өсімдіктерді қорғау әдістері мен тәсілдерін білу, зиянды нематодтардың санын есепке алуды ұйымдастыра және жүргізе білу, кенелер мен кеміргіштер, экологиялық және экономикалық орындылығын ескере отырып, санитарлық-сауықтыру және қорғау шараларын тағайындау және жүргізу.
 • Қазақ/орыс және шет тілдерінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгеру: ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) тиісті әлеуметтік және мәдени контексттерде түсіну, білдіру, түсіндіру
 • Агротоксикология негіздерін, өсімдіктерді қорғаудың химиялық әдісінің қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын, қазіргі пестицидтердің ассортименті мен қасиеттерін, энтомофагтар мен акарифагтардың түрлік құрамын, олардың мамандануы мен ауылшаруашылық дақылдарының, ашық және қорғалған топырақ дақылдарының әртүрлі зиянкестерімен күресудегі тиімділік деңгейлерін білу. Агроценоздағы фитосанитарлық жағдайды талдай білу және дақылдарды интеграцияланған қорғау жүйесіне биоагенттерді ұтымды қосу.
 • Ұйымның жасушалық, тіндік және орган деңгейінде өсімдік ағзасының құрылымы мен қызметін білу, өсімдіктің толық морфологиялық сипаттамасын жасау, өсімдіктердің өнімділігін арттыруға, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын жақсартуға бағытталған әдістер жүйесі үшін теориялық негіз ретінде физиологиялық құбылыстардың маңыздылығын негіздеу, өсімдіктерді қорғау кезінде генетика, онтогенез және филогенез, Биотехнология негіздерін білуді пайдалану және өсімдік жасушаларының мәдениетін кеңінен қолдану, микробиологиялық және микологиялық зерттеулердің заманауи әдістерін меңгеру, Микробиология мен микологияның негізгі мәселелерін талдай білу, биологиялық өнімдер өндірісінде микроорганизмдердің пайдалы қасиеттерін тиімді пайдалану.
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен ақпараттық кеңістікте жұмыс істеу дағдыларын білу, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен ақпаратты іздеуді және өңдеуді жүзеге асыру, виртуалды ақпараттық кеңістікте коммуникациялау, қарапайым өмірде және кәсіби қызметте заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану мәселелерінде құзыретті болу. Математикалық логика мен сандар теориясының элементтерін меңгеру; деректерді манипуляциялау және визуализациялау үшін қазіргі өндіріс жағдайында қолданылатын математикалық статистиканың, математикалық модельдеудің негізгі әдістері; эксперименттердің, бақылаулар мен есептердің сандық нәтижелерін өңдеу және талдау, Python бастапқы кодын өңдеу және басқару.
 • Сақтау, тасымалдау кезеңінде өсімдік шаруашылығы өнімін және оны қайта өңдеу өнімдерін қорғау әдістері мен тәсілдерін білу. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және қайта өңдеу, егістік, көкөніс дақылдарын өсірудің бейімделу технологияларын егіншілік заңдары негізінде және өнімділіктің төмендеуіне себеп болатын факторларды ескере отырып енгізу дағдылары мен технологияларын меңгеру. Бау-бақша питомниктерін отырғызу, көшеттер мен көшеттерді өсіру, бақшаны отырғызу және күту технологиясы туралы білімге ие болу.
 • Экономикалық және құқықтық білімге жүгінуге , кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қабілетті. Әлеуметтік-экономикалық жүйені қалыптастырудағы өндірістік менеджменттің негіздерін білу; кәсіпорын менеджменті жүйесіндегі өндірістік менеджмент; өндірісті басқарудағы нарықтық стратегия табиғи жүйелердегі заңдылықтарды, организм мен олардың тіршілік ету ортасы арасындағы байланысты білу; тұрақты дамудың тұжырымдамалары, стратегиялары мен практикалық міндеттері туралы түсініктерге ие болу.
 • Агротоксикологияның негіздерін, өсімдіктерді қорғаудың химиялық әдісінің қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын, қазіргі пестицидтердің ассортименті мен қасиеттерін, энтомофагтар мен акарифагтардың түрлік құрамын, олардың мамандануы мен ашық және қорғалған топырақтың әртүрлі ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестерімен күрестегі тиімділік деңгейлерін білу, агроценоздағы фитосанитарлық жағдайға талдау жүргізу және биоагенттерді ауыл шаруашылығы дақылдарын интеграцияланған қорғау жүйесіне ұтымды қосу мәдениеттер.
 • Өсімдіктерді егінді сақтауға бағытталған зиянкестерден, арамшөптерден және өсімдік ауруларынан қорғау және карантин саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру қағидаттарын білу, инфекциялық Фон құру, өсімдіктердің ауру қоздырғыштары мен зиянкестермен зақымдануын есепке алу әдістерін меңгеру, карантиндік зиянкестердің, ауру қоздырғыштары мен арамшөптердің түрлерін және оларға қарсы күрестегі карантиндік іс-шараларды білу
Top