Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01508 Математика (ағылшын тілінде) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Интегралдық теңдеулер және оның қолданбалары
  Несиелер: 5

  Курс материалында келесі тақырыптар қарастырылады: интегралдық теңдеулер теориясынан негізгі ұғымдармен және классификациясымен таныстыру; бірінші және екінші текті Фредгольм, Вольтерр сызықтық интегралдық теңдеулердің шешімі; симметриялы ядролы және үйірткі типтес интегралдық теңдеулерді шешудің әдістері. Алған білімдерін осы ғылымның осы саласында зерттеулер жүргізгенде немесе сабақ бергенде қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геометрия негіздері
  Несиелер: 5

  Курс евклидтік геометрияның, Лобачевский геометриясының, аффинді және проективтік геометриялардың аксиоматикалық құрылымдары мәселелеріне арналған. Атап айтқанда, жоғарыда көрсетілген геометриялардың аксиомалары жүйесінің тәуелсіздігі, қарама-қайшылықсыздығы және толықтығына қатысты мәселелер қарастырылады. Пәнді оқығаннан кейін алынған білім геометрияны оқыту әдістемесі курсын, математика тарихын және қарапайым геометрияны тереңірек түсінуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы есептерін шешуде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Курста ықтималдықтар теориясы есептерін шешуде білім беру және ғылыми-зерттеу үдерістерін еәртүрлі заманауи қолданбалы компьютерлік қосымшаларды қолдануды талдауы және салыстыруы беріледі. Атап айтқанда, шартты ықтималдықтар, жалпы ықтималдықтар, бөлу заңдары және олардың сипаттамалары және т.б. Алған білімдерін осы ғылымның осы саласында зерттеулер жүргізгенде немесе сабақ бергенде қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементар математиканың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Курс элементар математиканың ғылыми негіздері жүйелі түрде баяндалады. Мектепте оқытылатын геометрия, алгебра және анализ бастамалары курстарының логикалық құрылымы, математикалық белгілер тілі мен мен математикалық логиканың бастамасы, қазіргі математика құрылымының тұжырымдамасы және мектеп математикасының негізгі құрылымдарын шолулары қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың қазіргі заманғы құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Курс барысында білім алушылар математиканы оқытудың қазіргі заманғы оқыту технологиялардың мүмкіндіктерімен және оларға негізделген жаңа оқыту әдістерімен танысады. Білім берудің көптеген заманауи технологиялары арасында, курста, ақпараттық-коммуникациялық технологияларға, оларды қолданудың мүмкіншіліктері мен әдістері ерекше көңіл бөлінген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • q-айырымдық теңдеулерге кіріспе
  Несиелер: 5

  Курста q-айырымдық теңдеулер теориясы мен оның есептеу математикасының мәселелеріне қатысты қолданбалары қарастырады. Айырмашылық теңдеулер биология, экономика және басқа ғылымдардағы бірқатар модельдерде қолданылады. Білім алушылар q-айырымдық есептеулердің элементтері, бірінші ретті q-айырмашылық теңдеулері және q-айырымдық сызықтық теңдеулер жүйесі жайлы білім алады. Алған білімдерін осы ғылымның осы саласында зерттеулер жүргізгенде немесе сабақ бергенде қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  «Шетел тiлi (касiби)» курсының мақсаты тiлдiк емес мамандықтардың магистранттарына жоғары базалық станларт (С l) деңгейiндегi шет тiлдiк бiлiмдi меңгерту үрдiсiнде мадениаралық- коммуникативтiк құзiреттiлiктi қалыптастыру. Курс академиялық жазудың нормаларын меңгерту, сыни талдаулардың дағдыларын дамытy, ғылыми шолулар дайындау, аннотациялар, зерттеу тақырыптары бойынша рефераттар және библиографиялар құрастыруды қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары
  Несиелер: 5

  «Алгебра, геометрия және логиканың негізгі сұрақтары» курсы білім алушыларды кафедраның зерттеушілері айналысып жүрген алгебра, геометрия және логиканың негізгі мәселелерімен және есептерімен таныстырады. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында қажет болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулер үшін шектік есептер
  Несиелер: 5

  Курста білім алушылар математикалық физиканың нақты мәселелерін шешу үшін қолданылатын дифференциалдық теңдеулердің әртүрлі шекаралық есептерін қарастырады. Айнымалы коэффициенттері бар дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептер, оларды шешу әдістері, жиынтық функциялардың кеңістіктеріндегі интегралдық теңдеулер, интегралдық теңдеулерді зерттеуге шекаралық есептерді азайту қарастырылады. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында қажет болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көпмүшеліктер теориясы
  Несиелер: 5

  Көпмүшеліктер, сандар сияқты, әртүрлі қолданбалы есептерді шешуде қолданылатын есептеу алгоритмдерінде пайдаланатын негізгі объектілердің бірі. Теорияның негізгі классикалық және заманаауи бөлімдері қарастырылады: көпмүшеліктердің бөлінгіштік теориясы, көпмүшелік түбірлері, результант және дискриминант, келтірілмейтін көпмүшеліктер, келтірілмейтіндік белгілері, арнайы типті көпмүшеліктер, идеалдар мен фактор сақиналар, ақырлы өрістерге тұрғызылған көпмүшеліктер. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында қажет болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математиканы оқытуда инновациялық виртуалды білім беру технологияларын қолдану
  Несиелер: 5

  Курста математикалық пәндерді оқытуда ақпараттық онлайн-технологияларды қолдану ерекшеліктері қарастырылады. Пәндерді оқып-үйрену барысында білім алушылар олардың кейбірімен жақынырақ танысады, сондай-ақ осы технологияларды қолдану арқылы оқытудың тиімділігін арттыру механизмдері жайлы біледі. Пәнді оқу барысында алынған білімдер қазіргі заманғы тиімді оқыту түрлерін ұйымдастыруға септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пән жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін дамыту, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруге және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесіне арналған. Орта мектеп оқушылары үшін математикадан олимпиадалық есептерді шешудің идеялары мен әдістері жайлы баяндалады, олимпиадалық есептерлің классификациясы, сондай-ақ, осы саладағы мамандардың тәжірибесіне негізделген стандартты емес мәселелерді шешуді оқыту әдістемесі ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикадан мектеп курсындағы дифференциалдық және интегралдық есептеулер
  Несиелер: 6

  Курста мектеп математикасындағы дифференциалдық және интегралдық есептеулердің мәселелері және оларды оқыту ерекшеліктері қарастырылады. Пәнді оқу барысында білім алушылар туындылар және олардың қосымшалары, оңтайландыру мәселелері, жоспарлау, функциялар мен тізбектің шектері, үздіксіз функциялар, дифференциалдық есептеулер, алғашқы және анықталмаған интеграл; анықталған интегралдар және олардың қолданулары жайлы білімдерін толықтырады. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында пайдалы болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гармоникалық талдау және оның қолданбалары
  Несиелер: 5

  Гармоникалық талдау - ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерінің негізгі құралы. Курста Фурье қатарлары мен Фурье коэффициенттері, Фурье қатарының нүктелік конвергенциясы, Feier-Cesaro, Абел-Пуассон әдістерін жинақтау, Фурье түрлендіру, қалпына келтіру формулалары, Котелников-Шаннон теоремалары сияқты мәселелерге баса назар аударылады. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында пайдалы болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық физикадағы вариациялық әдістер
  Несиелер: 6

  Курста сызықтық есептерге арналған вариациялық әдістердің жалпы теориясының қазіргі жай-күйін баяндалып, осы теорияның математикалық физика және серпімділік теориясы мәселелерінің нақты класстарының бірнеше қосымшалары беріледі. Баяндама Гильберт кеңістігі теориясының элементтеріне негізделген. Курста қарастырылатын мәселелер: оң және оң анықталған энергетикалық әдіс; С.Л. Соболев кластары; дифференциалдық теңдеуге сәйкес келетін функционалды минимумға зерттеу; жалпыланған шешім және оның қаксиеттері; Ритц, Галеркин, Курант және ең кіші квадраттар әдістері.Сондай ақ оларды дифференциалдық операторларға қолдануға мысалдар келтірілген. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында пайдалы болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудың ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларды инклюзивті білім беру жағдайында ЕББҚБ бар балаларды оқытудың ерекшеліктерімен таныстыруға арналған. Дүние жүзіндегі инклюзивті білім берудің даму кезеңдері, инклюзивті білім беруді ілгерілету мен дамытудағы шет мемлекеттердің тәжірибесі және осы саланы реттейтін нормативтік құжаттар қарастырылған. Әр түрлі шектеулі ғана мүмкіндігі бар баланың мектептегі үлгермеушілігінің алдын алу және оны жеңу бойынша педагогтерге ұсыныстар беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Классикалық теңсіздіктер
  Несиелер: 5

  Бұл курста білім алушылар математикалық мәселелерді шешуде кеңінен қолданылатын әртүрлі классикалық теңсіздіктермен танысып, олармен жұмыс істеуді үйренеді. Негізгі қарастыратын теңсіздіктер: Бернулли теңсіздігі, Коши-Шварц теңсіздігі, Чебышев теңсіздігі, Сурании теңсіздігі, Йенсен теңсіздігі, Коши теңсіздігінің жалпылауы, Чебышев теңсіздігі, Шур теңсіздігі және т.б. Осы курста жиналған білімдері білім алушылардың болашақ ғылыми-зерттеу және де оқыту жұмыстарында пайдалы болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғарғы буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс жоғарғы буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесіне арналған. Орта мектеп оқушылары үшін математикадан олимпиадалық есептерді шешудің идеялары мен әдістері жайлы баяндалады, олимпиадалық есептерлің классификациясы, сондай-ақ, осы саладағы мамандардың тәжірибесіне негізделген стандартты емес мәселелерді шешуді оқыту әдістемесі ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептерді шешудің әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл курс білім алушылар математикалық мәселелерді шешудің әдістемелік негіздерін және олардың оқыту әдістерін үйренеді. Пәндерді оқып-үйрену барысында білім алушылар математиканы оқытудағы есептердің функциялары, есептердің құрылымы және жіктелуі, математикалық есептерді шешудің мәні мен құрылымы, типтер бойынша математикалық есептерді шешудің әдістері жайлы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті қабілеттіліктерді игеру

 • Код ON3

  Кәсіби және жеке тұлғалық өздігінен оқу, болашақ білім беру бағыттары мен кәсіби мансапты жобалау

 • Код ON4

  Математикалық ойлауға қабілетті болу, математикалық білімнің жалпы құрылымын түсіну, әртүрлі математикалық пәндер арасындағы өзара байланыстарын білу

 • Код ON5

  Кәсіби жұмысында білім берудегі дәстүрлі және заманауи әдістемені, оқыту технологиясын көрсетеді, білім беру саладағы соңғы жетістіктерді қолданады

 • Код ON8

  Математикалық есептерді шешудің әдіснамалық үлгілерін, әдістерін, технологияларын және оқыту әдістерін әзірлеу және қолдану

 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдайды, нәтижелерін кәсіби қызметте қолданды

 • Код ON7

  ЖОО математикалық пәндерді ағылшын тілінде оқытудың теориялық білімдері мен біліктілікке ие

 • Код ON6

  Орта мектептегі математикалық пәндерді ағылшын тілінде оқытудың теориялық білімдері мен біліктілікке ие

Top