Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08106 Агротехнология в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіби салада терминологияны қолдана отырып, шет тілінде ауызша және жазбаша түсініктерді, ойларды, фактілерді және көзқарасты түсіну, білдіру, түсіндіру. Қарым-қатынас дағдыларын, кәсіби ортада жазуды қолдану; академиялық шетелдік көздерден алынған кәсіби мазмұндағы ақпаратты талдау және дәлелдеу.
 • Экономика, құқық, еңбек қауіпсіздігі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің теориялық негіздерін білім алу және өндірістік салаларда қолдану. Ғылыми ақпараттарды және өндірістегі жағдайды талдау, еңбекті қорғау жағдайларын бағалау.
 • Аграрлық сектордағы экономикалық жағдайды бағалау, бизнес және кәсіпкерлікті жүргізу үшін математикалық дағдылар мен практикалық біліктілікті қолдану, агроөнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік қызметінің тиімділігін есептеуде статистикалық әдістер мен талдауды қолдана отырып, агроөнеркәсіптік кешендегі маркетингті басқару.
 • Табиғи, жер ресурстарын тиімді пайдалану үшін қоршаған орта факторлары мен агрометеорологиялық ақпаратты талдау және бағалау. Статистикалық талдау әдістерін, өңдеудің математикалық модельдеу әдістерін, алынған нәтижелерді бағалауда және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін және өсімдік шаруашылығындағы технологиялық процестерді бағдарламалауда қолдану.
 • Биоценоздардың қазіргі жағдайын талдау, биологиялық ресурстарды пайдалану және сақтау тиімділігін арттыру және жақсарту үшін өсімдіктер популяциялары арасындағы фитоценоздық қатынастарды бағалау. Қоршаған орта объектілеріндегі микроорганизмдердің сандық және сапалық құрамын анықтау. Өсімдік шаруашылығы мен селекцияда генетика мен биотехнологияның заманауи әдістерін қолдану.
 • Химияның теориялық заңдылықтарын сипаттау, өсімдік шаруашылығында физика-химиялық талдау әдістерін қолдану. Химиялық және биоактивті заттардың құрамын, құрылысын және қасиеттерін анықтау. Аналитикалық және физикалық-коллоидтық химияның мәліметтері мен реакцияларын және олардың басқа қолданбалы ғылымдармен байланысын қорытындылау.
 • Топырақтың негізгі түрлері мен әртүрлілігін жіктеу, оларды ауыл шаруашылығында пайдалану бағыттарын және құнарлылығын жақсарту әдістерін негіздеу; жоспарланған өнім алудың тыңайтқыштар мөлшерін есептеу, ауылшаруашылық дақылдарын қоректендіру процесін басқару әдістерін әзірлеу және оларды қолдану.
 • Зиянкестердің морфо-биологиялық ерекшеліктерін ажырату, сипаттау, егістіктердің фитосанитариялық жағдайларына талдау жасау, ауылшаруашылық дақылдарының вегетациялық фазалары бойынша агроэкожүйелерді фитосанитарлық оңтайландыру технологияларын жасау.
 • Агротехнологиялық процестерде ауылшаруашылық машиналары мен жабдықтарын анықтау және қолдану. Ауылшаруашылық машиналарының технологиялық реттеулерін тәжірибеде қолдану. Өсімдік шаруашылығында бағдарламалық және геоақпараттық технологияларды таңдау және қолдану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін ақпараттық деректер қорын құру және пайдалану.
 • Ауыл шаруашылығы заңдарының қолданылуын түсіндіру және топырақ құнарлығын сақтау және арттыру үшін өсіру әдістерін негіздеу. Арамшөптермен күрес шараларын жүйелеу және ұйымдастыру, егістердің жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін ауыспалы егіс жүйесін енгізу. Топырақ-климат жағдайларын ескере отырып егіншілік жүйесін дамыту.
 • Ауылшаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін білу, қолдану және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өсіру технологияларын құрсатыру. Ауыл шаруашылығы дақылдарының перспективті сорттары мен будандарының тұқым материалын анықтау және себуге дайындау. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттары мен будандарын шығару және жоғары сапалы тұқым алу әдістерін қолдану.
 • Теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды мал азықтық, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіруде қолдану. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін стандарттау мен сертификаттауға қойылатын негізгі талаптарды анықтау және оларды сақтау мен өңдеуді ұйымдастыру.
Top