Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01507 Биология в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Арахнология
  Несиелер: 5

  Пән жер бетіндегі барлық хелицерлілердің жиынтығы - өрмекшітәрізділер немесе арахнидтерді, олардың түрлерін, бірқатар биологиялық сипаттамаларын, құрылысын, морфологиясын, салыстырмалы анатомиясын, физиологиясын, көбеюін, даму биологиясын, систематикасын, экологиялық ерекшеліктерін қарастырады. Білімгер өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, биология саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде алынған деректерді талдауға және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микология
  Несиелер: 5

  Пән саңырауқұлақтардың құрылысын, дамуын, көбею ерекшеліктерін, филогенезін, систематикасын, классификациясы мен түрлерін, өсімдіктер дүниесіндегі мәнін, табиғаттағы, шаруашылықтағы маңызын, олардың басқа өсімдіктермен ұқсастықтары мен айырмашылық белгілерін, қарастырады. Білім алушы өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, биология саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде алынған деректерді талдауға және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды әдістемелік негіздері саласындағы білімдерін дамыта отырып, эмпирикалық зерттеулер жүргізуге үйретеді. Пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға, зерттеу жоспарын жасауға, гипотезаны құруға, зерттеу дизайнын эксперименттік әдістерді, сауалнамаларды, ашық сұхбаттар мен бақылауларды қоса алғанда, экспериментті әзірлеуге және жүргізуге проблемалық сұрақтарды талдауға дағдыларын қалыптастырады және ғылыми зерттеудің негізгі түрлерін анықтап, негіздеуді үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Асқорыту физиологиясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән адамның ас қорыту мүшелері мен мүшелер жүйесінің құрылымдық, қызметтік құрылысын, ас қорытудың биологиялық үрдістерінің химиялық негіздерін, физиологиялық механизмін, дұрыс тамақтануды, ас қорыту жүйесінің ауруларын қарастырады. Білім алушы өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, биология саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде алынған деректерді талдауға және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гельминтология
  Несиелер: 5

  Пән паразит құрттардың пайда болу жолдарын, құрылысын, биологиясын, экологиясын, тіршілік циклын, таралуын, паразиттің иесімен қарым-қатынасын адамдардың, жануарлардың, өсімдіктердің паразитті ауруларын, олармен күресу, сақтану шараларын қарастырады. Курсты оқу барысында білім алушы паразит құрттардың систематикасы туралы деректердің дұрыстығына талдау жасап, өз ойын нақты жеткізе, өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, жаңа шешімдерді түсіндіріп қорытындылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық ғылыми жазба
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарға жалпы академиялық қағидаттар шеңберінде ғылыми этика және академиялық адалдық талаптарына сәйкес басылымдарға мақала дайындау жолдарын меңгерту. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мақала мәтінін құрастыру әдістерін, академиялық жазбалардың түрлерін және халықаралық дерекқор базаларын пайдалану жолдарын меңгеріп, әртүрлі ғылыми журналдардың талаптарына сай мақала дайындау және журналдардың онлайн жүйелерімен (сайттарымен) жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады. Курста ғылыми деректерге талдау жасау әдісі қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән магистранттың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға және ауызша және жазбаша шет тілін меңгеруін жетілдіруге бағытталған. Пәнді игеру барысында магистрант өз идеяларын, мақалаларды, есептерді, тағы басқа ғылыми еңбектерді рәсімдеу кезінде жазбаша, ғылыми қоғамдастыққа хабарлау кезінде ауызша түрде шет тілінде жеткізуге машықтанады. Шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектерін түпнұсқа дереккөздерден оқу және шетелдік тәжірибені меңгеру үшін ақпараттарды аудару дағдыларын жетілдіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендер, мутациялар және аурулар
  Несиелер: 5

  Пән геннің молекулалық-биологиялық құрылысын және анықтамасын, жіктелуін, про- және эукариот гендерінің құрылысын, геннің реттеуші және кодталатын суббірліктерін, құрылысын, қызметін, гендік мутациялар салдарынан туындайтын ауруларды қарастырады. Курсты оқу барысында білім алушы гендер, хромосомалар, мутациялар жайлы тұжырымдамаларға талдау жасап, өз ойын нақты жеткізе, өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, жаңа шешімдерді түсіндіре отырып қорытындылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нейробиология
  Несиелер: 5

  Пән жүйке жүйесінің құрылымын, қызметін, дамуын, генетикасын, биохимиясын, физиологиясын, патологиясын молекулалық деңгейден жасушалық деңгейге, бірнеше нейроннан бастап бас миы немесе мишықты қамтитын ауқымды жүйелерге дейін қарастырады. Курсты оқу барысында білім алушы жүйке жасушаларының қызмет механизмі жайлы тұжырымдамаларға талдау жасап, өз ойын нақты жеткізе, өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, жаңа шешімдерді түсіндіріп қорытындылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 5

  Пән барлық тірі ағзалардың өткен кезеңде популяциядағы генетикалық процестер негізінде сыртқы факторлардың ықпалына бейімделу мақсатында үздіксіз даму бағытындағы эволюциялық құбылыстарды, табиғат факторларының өзгеруін, дамуын қарастырады. Курсты оқу барысында білім алушы эволюциялық процестің негізгі факторлары туралы теориялар негізінде алынған деректердің дұрыстығына талдау жасап, заманауи зерттеу әдістер арқылы ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүзеге асыруды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән жоғары мектептегі тұтас педагогикалық үдерістің әдіснамалық негіздері мен қазіргі білім беру парадигмалары туралы білімдерді зерттейді. Пәнді оқу барысында магистрант жоғары кәсіби білімнің ролі мен маңыздылығын және жоғары мектеп оқытушысына қойылатын негізгі талаптарды меңгере отырып, жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу әдістерінің түрлерін пайдалануды, нақты ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің әдістемесін қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Теориялық биологияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Пән тірі табиғаттың биоцентризм, полицентризм принциптерін, құрылым деңгейлерінің әр түрлілігі мен материя қозғалысыныңбиологиялық формасы ерекшеліктерін, органикалық дүниенің филогенезі заңдылықтарының тіршіліктің барлық деңгейлердегі заңдылықтармен байланыстарын қарастырады. Курсты оқу барысында білім алушы теориялық биологияның басты бағыты - эволюциялық теория туралы тұжырымдамаларға талдау жасап, өз ойын нақты жеткізе, өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, жаңа шешімдерді түсіндіріп қорытындылайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми ойлаудың тарихы мен философиясы, ғылымның философиялық негіздері, эмпирикалық және ғылыми танымның генезисі, мәні, болашағы туралы білімді қалыптастырады, білімгерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуіне қажетті әдістемелік аппаратты дамытады. Проблемалық оқыту, тақырыптық талқылау, жоба әдісі сияқты оқытудың белсенді әдістері қазіргі заманғы ғылым жетістіктерін сыни тұрғыдан бағалау дағдыларын меңгеруге, өзіндік этикалық ұстанымын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да биологияны оқыту әдістері
  Несиелер: 5

  Пән оқытудың негізгі теорияларын, тұжырымдамаларын, биологиялық пәндерде оқу-тәрбие процесін іске асыруда ғылыми білім беру жүйесінің біртұтастығын калыптастыра отырып, педагогикалық технологияларды, әдістемелік тәсілдерді, біліктілік, дағдысы жүйесін толық меңгертеді. Жоғары және орта кәсіби білім бағдарламалары шеңберінде қызметте ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүзеге асыру, деректердің дұрыстығы мен құндылығын талдау, түсіндіру жүргізе отырып, үйлесімді қолдану құзыреттіліктерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқарушылық қызметтің психологиялық теорияларының іргелі түсініктерін, әлемдегі басқарудың тиімді стратегиялары мен теорияларын зерттейді. Пәнді меңгеру барысында магистрант ұйымдастырушылық мінез-құлықтың психологиялық теорияларын синтездей білу, командада тиімді өзара іс-қимыл жасай білу, команда құру және басқару психологиясының ережелерін ескере отырып, оның жұмысын ұйымдастыру дағдыларын игереді. Көшбасшылық қасиеттерді көрсете білуді және шиеленістік ситуацияларды басқарудың психологиялық әдістерін қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнология және нанотехнология
  Несиелер: 6

  Пән жеке биомолекулаларды манипуляциялау технологияларын игеру арқылы, биомолекулалар, нанобөлшектер арасындағы интерфейс беттерін дамыту ерекшеліктерін анықтап, биотехнология, инженерия, медицина, фармацияда қолданудың ғылыми көзқарасын қалыптастырады. Магистрант бионанотехнологияның функционалды принциптері туралы теориялар мен деректердің құндылығын талдап, биологияның теориялық заңдылықтарын үйлесімді қолдана отырып, эксперименттік зерттеу әдістері арқылы биомолекулалардың репликациялануы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы микробиология
  Несиелер: 7

  Пән микроорганизмдердің қоршаған ортаның экстремальды жағдайларында тіршілік ету қабілеттерімен таныстырып, медициналық, фармацевтикалық, өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, топырақ, ветеринарлық, экологиялық микробиологиясы мен патологиясын жан-жақты қарастырады. Білім алушы биологияның негізгі теориялық заңдылықтары мен заманауи зерттеу әдістері арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге, зерттеулердің тәжірибелік деректерін талдауға және статистикалық әдістермен өңдеуге, экспериментті жүргізудің шарттарын дұрыс бағалауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кинология негіздері
  Несиелер: 6

  Пән иттердің анатомиясын, физиологиясын, шығу тегін, эволюциясын, оларды қоректендіру, шаруашылықта пайдалану, өсіру және асылдандыру мәселелерін қарастырады. Магистрант адамзаттың ит шаруашылығы саласындағы жинақтаған тәжірибесі туралы өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра, зерттеу әдістерін үйлесімді қолдана отырып, биология саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен теориялар негізінде алынған деректерді талдауға, өңдеуге және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер зиянкестері
  Несиелер: 7

  Пән өсімдіктердің аурулары мен зиянкестерге қарсы жүйелі күрес шараларын жоспарлауды, зиянкестердің биологиялық ерекшеліктерін, көбею жолдарын алдын ала бақылауды, ауыл шаруашылық дақылдардың зиянды организмдері туралы білім қалыптастырады. Магистрант өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастыра отырып, биология саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде алынған деректерді талдауға және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Селекцияның заманауи әдістері
  Несиелер: 6

  Пән биологиялық ағзаларды сұрыптау барысында жаңа генотиптерді шығарудың генетикалық механизмдерін және алынған биоматериалды сапалық қасиеттері бойынша бағалау аспекттерін, селекцияның базалық жұмыстар жүйесіндегі теориялық негіздерін қалыптастырады. Білім алушы биологияның негізгі теориялық заңдылықтары, заманауи зерттеу әдістері арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүргізуге, зерттеулердің тәжірибелік деректерін талдауға, оларды статистикалық әдістермен өңдеуге, экспериментті жүргізудің шарттарын дұрыс бағалауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы биологияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны қолданбалы биология салаларында эксперименттік зерттеулер жүргізудің негізгі әдістерін меңгере отырып, жүргізілген зерттеулердің тәжірибелік деректерін статистикалық әдістер арқылы өңдеуге, нәтижелердің дұрыстығын талдауға бағытталған. Білім алушы биология салалары туралы теориялық, практикалық білімдерін, мектеп және университет жанындағы тәжірибе участоктарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда, оларды дербес жүргізуде заманауи экспериментальды әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON6

  Мәселені шешуде өз ойын командада нақты жеткізе отырып, қақтығыстарды шешуде мүмкіндіктері мен шектеулерін түсінуге, жаңа шешімдерді қорытындылауда, өзінің пікірін ұжым пікірімен ұштастырады

 • Код ON5

  Халықаралық ғылыми дерекқор базасының өнімдерін қолданып, ғылыми этикаға сай, академиялық адалдықтың қағидаттарын сақтай отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ғылыми еңбектер дайындайды

 • Код ON8

  Педагогикалық қызметті жүзеге асыруда биология саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамалар мен теориялар шеңберінде алынған деректердің құндылығын негіздеу үшін оларға талдау жүргізеді

 • Код ON4

  Кәсіби саласында қолданылатын эмпирикалық зерттеу әдістері мен дағдыларының ерекшеліктерін жүйелі түрде түсініп, ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданады.

 • Код ON9

  Биологияның негізгі теориялық заңдылықтары мен заманауи білім беру әдістемесі мен зерттеу әдістерін үйлесімді қолдана отырып, кәсіби қызметінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүзеге асырады және зерттеулердің тәжірибелік деректерін статистикалық әдістермен өңдейді

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас орнату дағдыларын қолданады

 • Код ON3

  Педагогикалық такт және этика ережелерін сақтап, кәсіби саладағы көшбасшылық және басшылық іс-әрекеттері мен дағдыларын көрсете отырып, ЖОО-да білім беру іс-әрекетін нәтижелі ұйымдастырады.

 • Код ON7

  Білім беру қызметінде педагогикалық инновацияларды меңгере отырып, өзінің мотивациясы мен еңбекқорлығы арқылы педагогикалық шеберлігін жетілдіре отырып, педагогикалық технологияларды іске асырады

 • Код ON1

  Алынған теориялық білімдерін ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің әртүрлі нысандарында қолдана отырып, ғылым тарихы мен философиясы дамуының негізгі мәселелері мен қазіргі даму тенденцияларын талдайды

Top