Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07130 Электр энергетикасы в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пән магистранттың мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға және ауызша және жазбаша шет тілін меңгеруін жетілдіруге бағытталған. Пәнді игеру барысында магистрант өз идеяларын, мақалаларды, есептерді, тағы басқа ғылыми еңбектерді рәсімдеу кезінде жазбаша, ғылыми қоғамдастыққа хабарлау кезінде ауызша түрде шет тілінде жеткізуге машықтанады. Шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектерін түпнұсқа дереккөздерден оқу және шетелдік тәжірибені меңгеру үшін ақпараттарды аудару дағдыларын жетілдіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған электр қондырғылар және жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты автоматтандырылған электр қондырғылар және жүйелердің құрылымдық схемасымен және жұмыс істеу ерекшеліктерімен, сипаттамаларымен танысу. Электр жүйелері схемаларының түрлері және электр жетектерін автоматты басқару принциптерін меңгеру. Қысқа тұйықталу тоқтарында қорғаныс элементеріне уақыт функциясын белгілеу және электр қондырғыларында есептеу аспаптарын автоматты басқару принциптерін ұғыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрмагниттік сәйкестік және өлшеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты электрмагниттік кедергінің әсері кезінде техникалық құралдардың жұмысы, олардың ерекшеліктері, электрмагниттік кедергіні өлшеу әдістерін қарастыру. Электр энергетикалық объектілердегі электрмагниттік қондырғылардың жқмыс тәртібі. Коммутациялық аппаратардың жұмыс бос жүріс процесі, жүктемеде жұмыс істеу процесі, электр қондырғыларының орын ауысу схемасын үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр жабдықтарының сенімділігі және пайдалану жолдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты электр жабдықтарының сенімділігін, сенімділік теориясының негізгі әдістерін, жалпы қызмет көрсету теориясын, электр жабдықтарын пайдалану жолдарын үйренді. Білім алушы техникалық қызмет көрсетудің, электр қондырғыларын жөндеудің және қайта қалпына келтірудің үлгілік технологияларын меңгереді. Электр жабдықтарының автоматика, релелік қорғаныс элементерінің сенімділігінің көрсеткіштері, электр жабдықтары сапасының түсінігі, қасиеттері, өзара байланысы және топтарға бөлінуі қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикадағы энергия үнемдеу және технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әлемнің және Қазақстан Республикасындағы энергетикалық ресурстарын талдау, электр станциялары мен қосалқы станцияларының отын-энергетикалық кешенін, энергияны тиімді түрлендіруді, жүктеме графиктерін, энергияны жинақтауды қарастыру. Тікелей энергияны түрлендіру әдістері келтірілген. Дәстүрлі емес жаңартылатын көздер сипатталған энергия, энергияны тасымалдау және бөлу мәселелері, баға мен тарифтік реттеу, энергия тұтынуды нормалау, сондай-ақ негізгі құқықтық және нормативтік энергия үнемдеу саласындағы құжаттар, энергия үнемдеу бағдарламалары, кейбіреулері энергияны үнемдеудің техникалық бағыттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық процестердегі энергетикалық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты энергетика жүйесіндегі технологиялық процесстерде пайдаланатын негізгі энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу тәртіптері, олардың құрылымдары, жұмыс істеу принциптерін қарастырады . Заманауи электр стансасы мен электр желілерінде пайдаланатын энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу барысындағы технологиялық, құрылымдық ерекшеліктерін үйренеді. Энергетикалық қондырғыларды ұзақ мерзімді жұмыс істеуге, эксплуатацияға дейін сенімділікке алдын ала сынау жұмыстарын жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр қондырғыларын автоматтандыру және қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты электр қондырғыларын автоматтандыру, автоматты басқару жүйесін есептеу қорғаныс элементерінің қалыпты және қалыпты емес режимдерде жұмыс істеуі. Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың қорғаныстары: шықпалардағы бүлінулер мен ішкі бүлінулер, сыртқы тоқтардан қысқатұйықталу түрлері. Қондырғылардың асқын жүктемеден қорғау, сыртқы жерге тұйықталу токтарынан қорғау жолдарын көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды әдістемелік негіздері саласындағы білімдерін дамыта отырып, эмпирикалық зерттеулер жүргізуге үйретеді. Пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға, зерттеу жоспарын жасауға, гипотезаны құруға, зерттеу дизайнын эксперименттік әдістерді, сауалнамаларды, ашық сұхбаттар мен бақылауларды қоса алғанда, экспериментті әзірлеуге және жүргізуге проблемалық сұрақтарды талдауға дағдыларын қалыптастырады және ғылыми зерттеудің негізгі түрлерін анықтап, негіздеуді үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық ғылыми жазба
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарға жалпы академиялық қағидаттар шеңберінде ғылыми этика және академиялық адалдық талаптарына сәйкес басылымдарға мақала дайындау жолдарын меңгерту. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мақала мәтінін құрастыру әдістерін, академиялық жазбалардың түрлерін және халықаралық дерекқор базаларын пайдалану жолдарын меңгеріп, әртүрлі ғылыми журналдардың талаптарына сай мақала дайындау және журналдардың онлайн жүйелерімен (сайттарымен) жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады. Курста ғылыми деректерге талдау жасау әдісі қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңғыртылатын энергия көздеріне негізделген технологиялық процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнің мақсаты жаңғыртылатын энергия көздеріне негізделген тұтынушылардың электр желілерін пайдалану тәртіптері, жаңғыртылатын энергия көздерінен энергия алу үрдісінің физикалық негізінде электрэнергиясын өндіру, пайдаланылған тоқ кернеу шамаларының диаграммалары арқылы қуат моөлщерін есептеу жолдарын көрсету. Қайта жаңғырылатын энергия көздеріне негізделген қондырғылардың теориялық негіздерін құру жолдарын қамту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы,
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми ойлаудың тарихы мен философиясы, ғылымның философиялық негіздері, эмпирикалық және ғылыми танымның генезисі, мәні, болашағы туралы білімді қалыптастырады, білімгерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуіне қажетті әдістемелік аппаратты дамытады. Проблемалық оқыту, тақырыптық талқылау, жоба әдісі сияқты оқытудың белсенді әдістері қазіргі заманғы ғылым жетістіктерін сыни тұрғыдан бағалау дағдыларын меңгеруге, өзіндік этикалық ұстанымын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқарушылық қызметтің психологиялық теорияларының іргелі түсініктерін, әлемдегі басқарудың тиімді стратегиялары мен теорияларын зерттейді. Пәнді меңгеру барысында магистрант ұйымдастырушылық мінез-құлықтың психологиялық теорияларын синтездей білу, командада тиімді өзара іс-қимыл жасай білу, команда құру және басқару психологиясының ережелерін ескере отырып, оның жұмысын ұйымдастыру дағдыларын игереді. Көшбасшылық қасиеттерді көрсете білуді және шиеленістік ситуацияларды басқарудың психологиялық әдістерін қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Энергетикадағы наноматериалдар және нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты наноқұрылымды материалдардың физикалық, теориялық зерттеу тәсілдерінің ішкі химиялық процестері ,жартылай өткізгіш элементерінң қасиеттері, функционалдық наноматериалдар және нанотехнологияны қолдану, наноматериалдардың негізгі параметрлерін түсіну және есептеу тәсілдерін корсету. Наноматериалдар және нанотехнологиялардың үрдісін электр техника және электроника құрылғыларында пайдаланау жолдарын қарастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пән жоғары мектептегі тұтас педагогикалық үдерістің әдіснамалық негіздері мен қазіргі білім беру парадигмалары туралы білімдерді зерттейді. Пәнді оқу барысында магистрант жоғары кәсіби білімнің ролі мен маңыздылығын және жоғары мектеп оқытушысына қойылатын негізгі талаптарды меңгере отырып, жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу әдістерінің түрлерін пайдалануды, нақты ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің әдістемесін қолдануды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр техникалық кешендер және технологиялық процестердің электржетегі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты энергетика жүйесіндегі электр техникалық кешендер және технологиялық процесстердің электр жетегінің негізгі электромеханикалық қасиеттері, тұрақты және айнымалы токтың электр қозғалтқыштары, олардың механикалық және жылдамдық сипаттамалары, негізгі жұмыс режимдері және жылдамдығын реттеу әдістері, өтпелі режимдердің электр жетектерінің жұмысына әсерін қарастырады. Электр қозғалтқыштарының негізгі және қосымша жұмыс режимдерінде сынама жүргізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Matlab ортасында электр энергетикалық жүйелердің элементтерін моделдеу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты электр жүйесі объектілері мен техника салаларын электрмен жабдықтау жүйелерінің өтпелі және қалыптасқан жұмыс режимдерін зерттеу үшін қолданылатын модельдеу мен бағдарламалық құралдардың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру және электрмен жабдықтау жүйесінің көрсеткіштерінің есептерін шешу үшін қолданбалы бағдарламаларды модельдеу мен қолдану дағдыларын меңгеру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Энергетикалық процестерді компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты электрлік қондырғылармен және энергетикалық технологиялардағы энергетикалық процесстерін компьютерлік және ықшамдау тәсілдерімен модельдеу жолдарын қарастыру. Электр қондырғыларына орнатылған жартылай өткізгіш элементерінің сигналды басқару схемаларын жіктеу,электр қондырғыларындағы өтпелі процестерді математикалық модельімен әдістеменің классификациясын қарастыру, сонымен қатар, нақты мысал ретінде энергетикалық аппараттардағы процесстерді математикалық теңдеумен шешу тәртібін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандағы энергия нарығын ұйымдастыру мәселелері
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты энергожүйенің толық жүктелмеуі энергия нарығы субъектілерінің экономикасының көрсеткіштеріне, және мемлекетік тұрғыда тозығы жеткен электр қондырғыларды модернизациялау электр жабдықтарды қалпына келтіруді толық көлемде жүргізу мүмкіндіктерін қарастырады. Жаңа заманауи қайта жаңғыртылатын энергия көздеріне негізделген электр станцияларын салу және қолданыстағы электр станцияларының қондырғыларын жаңарту энергия үнемдеу мәселерін ескеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Энергия өндірудің жаңа тәсілдері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты табиғи энергия көздерін пайдаланып жылу және электр энергиясын өндіруә дістері және оның энергетикалық көрсеткіштерін анықтау. Электр станцияларында электр энергиясын өндіру процесін автоматтандыру,электр жабдықтарын таңдау,электр энергиясын өндіру жүйесінде энергия үнемдеу мәселелерін меңгеру, электр және жылу энергиясын өндірудің технологиялық сызбаларын орындау жолдары қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тізбектерін модельдеу
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты электр тізбектерінің құрылысын талдау, элементар сызықты және сызықты емес тізбектердің балама схемалар туралы білімін қолдану жолдарын қарастыру. Электр қондырғыларының вольт амперлік сипаттамаларының көрсеткіштерін анықтау жолдары, алгоритмдер арқылы электр тізбектерінің схемотехникалық модельдің есептеу тәртібін көрсету, электр тізбектерінің математикалық моделін сипаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи электр стансалар және электр жүйелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты заманауи электр жүйелер мен электрстанциялардың технологиялық процестерінің ерекшеліктерін, сондай-ақ жоғарғы кернеу тораптарының жұмыс режимдерін, компенсациялаушы құрылғылардың қуатына байланысты номиналды тоқ, кернеу көрсеткіштерін таңдау мәселелерін қарастыру. Заманауи электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр жабдықтары жұмысының негізгі режимдері және жаңартылған ажыратқыштардың, айырғыштардың негізгі параметрлері мен пайдалану сипаттамаларын көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Алынған теориялық білімдерін ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің әртүрлі нысандарында қолдана отырып, ғылым тарихы мен философиясы дамуының негізгі мәселелері мен қазіргі даму тенденцияларын талдайды

 • Код ON6

  Қондырғы жұмысының оңтайлы режимінің параметрлерін, экологиялық және техника-экономикалық талдауларын, электр энергетикалық нысандардың сұлбасын ұсынады

 • Код ON8

  Қолданбалы бағдарламалық құралдарды қолдана отырып нормативтік құжаттарға сәйкес монтаждау-жөндеу жұмыстарын жүргізеді

 • Код ON4

  Кәсіби саласында қолданылатын эмпирикалық зерттеу әдістері мен дағдыларының ерекшеліктерін жүйелі түрде түсініп, ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданады

 • Код ON9

  Ұйымдастыру-басқару қызметінде ұжым жұмыстарының сапасын қамтамасыз ете отырып, өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалауда, ұзақ және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде шешімдер қабылдайды

 • Код ON3

  Педагогикалық такт және этика ережелерін сақтап, кәсіби саладағы көшбасшылық және басшылық іс-әрекеттері мен дағдыларын көрсете отырып, ЖОО-да білім беру іс-әрекетін нәтижелі ұйымдастырады.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас орнату дағдыларын қолданады.

 • Код ON7

  Электр қондырғыларын зерттеуді, өлшеуді, сынауды, электр техникалық кешендерді әзірлеуді және өндіріске енгізуді ұйымдастырады

 • Код ON5

  Халықаралық ғылыми дерекқор базасының өнімдерін қолданып, ғылыми этикаға сай, академиялық адалдықтың қағидаттарын сақтай отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде ғылыми еңбектер дайындайды

Top