Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02306001.01 7M02306001.01 - Филология в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары білікті филолог-зерттеушілерді, жоғары оқу орнының оқытушыларын дайындау болып табылады. "7М02306001.01 – филология" білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрлерін дайындау кешенді фундаментальды теориялық дайындыққа, Қазіргі филологияның негізгі ғылыми ұғымдары мен теориялары, белсенді ғылыми-зерттеу қызметі туралы магистранттардың терең әдіснамалық, теориялық және практикалық білімдеріне негізделген. Ұсынылып отырған білім беру бағдарламасы нәтижеге бағытталған және полимәдениеттілік пен коммуникативтілікті меңгерген, шығармашылық және жоғары кәсіби заманауи ғылыми-практикалық деңгейде өзге тілді білім беру және филология саласындағы әлеуметтік-маңызды міндеттерді шешуге қабілетті жаңа формация маманын дайындауды болжайтын білім берудің ұлттық моделіне құрылған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Дискурс теориясы
  Несиелер: 4

  Құзыреттілігі: Алған білім, білік дағдыларын кәсіби қызметінде пайдалану. Білімі: Белгілі бір қолданыс саласындағы түрлі ақпараттың коммуникация типіне және коммуниканттар мақсатына сәйкес түрліше кодталатынын, соған сәйкес тілдік бірліктердің стилистикалық, функционалдық бояуы болатынын білу Білігі: Синонимдік қатардан коммуникативтік жағдаятқа сәйкес фунционалды-стилистикалық бояулы тілдік құралдарды таңдау, тілдік құралдардың прагматикасын білу мүмкіндіктері. Дағдысы: Дискурс құраушы компоненттерді бі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми аударма негіздері
  Несиелер: 4

  Білімі: Ғылыми әдебиеттің өзіндік ерекшеліктерін, оны басқа тілге аудару барысында қолданылатын түрлі тәсілдер мен амалдар арасындағы байланысты, ғылыми мазмұндағы материалдың аударылу заңдылықтарын, басқа тілдердің ғылыми әдебиетін танытатын тілдік тұлғалар (терминдер мен терминдік тіркестер), яғни арнаулы атаулар мен мәтіндердің аударылу жайы туралы түсінік беру. Білігі:Ғылыми аударма негіздерін өз мәнінде меңгерген магистрант барлық тілдік заңдылықтарды екі немесе үш тіл (орыс, қазақжәне ағылшын) тұрғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 4

  Әлемдік және ұлттық әдебиеттану ғылымының тарихы мен әдіснамасының ғылыми-зерттеушілік мәнде тексерілуі мен сол жолдағы іркілістері, зерттеудің әдіснамалық тәсілдерін меңгеру сипаттары туралы бүгінгі таңдағы талап-тілекке сай білім беру. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихи негіздерімен ұштастыру арқылы ғылыми жаңашыл және өзекті мәселелерін жан-жақты игерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Құзыреттілігі: тілді зерттеудің қазіргі лингвистикада қалыптасқан жалпылама түсініктер мен ұғымдарды тереңдетіп беру бағытында негізделген жалпы тіл білімі ғылымының өзекті мәліметтерімен таныстыру. Білімдер: Бұл курс магистранттың бакалавриатта қазақ тілінің жүйесінен, диахрониялық және синхрониялық сипаты жөнінде алған білімін бекітумен шектелмейді. Қазіргі тіл білімінің негізгі сипаттары, тіл мен мәдениеттің арақатынасы, қазіргі әлеуметтік лингвистика, функционалды лингвистика, саяси, қолданбалы лингв

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау мен ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Филология білім беру бағдарламасы бойынша оқитын магистранттардың зерттеу жұмыстарына қажетті ғылыми-әдістемелік базаны қалыптастыру; лингвистикалық танымның тілді зерттеуде қолданылатын негізгі әдіс-тәсілдерімен, методологиялық мәселелерімен танысу. магистрант қазіргі қазақ және жалпы тіл білімінің негізгі бағыттары бойынша теориялармен танысу және меңгеру арқылы тіл мәселелерін синтездей алатын құзіретке ие болады, теориялық білімін практикада қолдана алатын деңгейге көтеріліп, ғылыми жұмысы бойынша ги

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 4

  Құзыреттілігі: Адамның іс-әрекетіне тілдің, тілдің дамуына адамның ықпал-әсері, тілдің заңдылықтары, сөздік құрамы, лексикаға еніп жатқан жаңа бірліктердің пайда болуы және орнығуы сөйлеу субъектісіне тікелей байланысты екенін оқу үдерісінде, зерттеу тәжірибесінде, кәсіби қызметінде қолдана алады. Білімі: Қазіргі лингвистика полипарадигмалы және интегративті сипатта екенін біледі. Білігі: Қазіргі тіл біліміндегі антропоөзекті, функционалды және когнитивтік парадигмаларға байланысты туындаған жаңа бағыт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Әдебиеттану ғылымының көкейкесті мәселелері мен әдіснамалық сипаттағы өзіндік ерекшеліктерін таныту. Әлемдік әдебиеттану ғылымы қазіргі кезеңдегі зерттеу әдістерін, оның басты ғылыми мектептері мен бағыттарын меңгерту. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихи негіздерімен ұштастыру арқылы ғылыми жаңашыл және өзекті мәселелерін жан-жақты игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың философиялық-әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 4

  Шығармашылық табиғатын, сатыларын зерттеудің, оқып-үйренудің методологиялық, ғылыми және практикалық мәселелері, ондағы әдебиеттану мен философия ғылымдарының өзара тоғысу арналарын үйрету. Әдеби шығармашылықтағы философиялық аспектілер туралы көне дәуір мен қазіргі кезең ойшылдарының пікірлерін саралау. Өмір құбылыстарының көркем пішінге көшу процесін танытуда жазушының жеке психологиялық, философиялық-аналитикалық ойлау ерекшеліктерін тану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тіл білімі, әдебиеттану, сондай-ақ өзге тілді білім беру саласындағы міндеттерді жүйелі шешуге бағытталған іргелі зерттеулер мен ғылыми-практикалық инновациялық әзірлемелер туралы білімді көрсетеді;

 • Код ON2

  Tіл білімінің, әдебиеттанудың және өзге тілді білім берудің қазіргі парадигмасы контекстінде гуманитарлық және педагогикалық ғылымдар дамуының жаңа тұжырымдамалық идеялары мен бағыттарын түсінуді білдіреді;

 • Код ON3

  Қазіргі тіл білімі мен әдебиеттану мәселелерін зерттеу немесе зерттеу саласымен байланысты кең (немесе пәнаралық) салалар шеңберінде жаңа немесе бейтаныс жағдайлар мен контекстерде мәселелерді шешу қабілетін көрсетеді және түсінігін көрсетеді;

 • Код ON4

  Білімді интеграциялау, күрделі мәселелерді шешу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, пікірлерді шығару іскерлігін көрсетеді;

 • Код ON5

  Қазақ, орыс және шет тілдерін кәсіби және ғылыми ортада тиімді өзара іс-қимыл жасауға, инновациялық педагогикалық және ғылыми қызметтің нәтижелерін таныстыруға және қорғауға мүмкіндік беретін деңгейде еркін меңгерген;

 • Код ON6

  жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына бейілділік танытады, қабылданған моральдық және құқықтық нормалар негізінде кәсіби қоғамдастықпен және барлық мүдделі білім беру тараптармен әлеуметтік және кәсіби өзара іс-қимыл жасауға дайын;

 • Код ON7

  Білім алушыларға зияткерлік, шығармашылық, тұлғалық әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дамытушы білім беру ортасын құруға дайын.

 • Код ON8

  Аналитикалық жұмысқа қабілеті бар, жаңа білім алу мақсатында ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті жүзеге асыра алады және осы білімді нақты кәсіби жағдайларды сараптамалық бағалау үшін қолданады

 • Код ON9

  Өз бетінше шығармашылық, зерттеу жұмысының дағдыларын, өз қызметін тиімді және нәтижелі ұйымдастыра білуді меңгерген, өзінің ғылыми жұмысының нәтижелерін коммерцияландыру мүмкіндіктері туралы түсініктері бар.

 • Код ON10

  командаларда тиімді жұмыс істей алады, өз ұстанымын қорғай алады, ымыралы және баламалы кәсіби шешімдер таба алады

 • Код ON11

  Бөтен мәдениет құндылықтары негізінде қалыптасқан ұлттық-спецификалық ерекшеліктерді сыни талдау

 • Код ON12

  Кәсіби қызметпен байланысты түрлі тақырыптарға кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асырады

 • Код ON13

  Тілдік тұлғаны одан әрі оқыту мен дамытуды дербестіктің жоғары дәрежесімен және өзін-өзі реттеумен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дағдыларды меңгерген;

Top