Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01510 Информатика (бейіндік) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жаңартылған білім мазмұны негізінде информатиканы оқыту әдістемесін біле отырып, сабақ бағдарламаларын жүйелі түрде құрады және өз бетінше семинар, практикалық сабақтар өткізеді
  • Менеджмент негіздерін біліп және педагогикалық ұжымды басқару дағдысына ие бола отырып, мәселелерді шешіп, басқарушылық шешімдер қабылдап, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара қарым-қатынас жасайды
  • Жоғары деңгейлі бағдарламалаудың заманауи әдістерін қолдана отырып, информатика саласындағы эксперименттік зерттеу мәселелерін шешеді, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді, техникалық құралдарды қолдана отырып, эксперимент нәтижелерін өңдейді
  • Зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізе отырып, информатиканы оқыту әдістемесі, пәнаралық оқыту, педагогикалық диагностика саласында зерттеулерді жоспарлайды, жүргізеді және алынған нәтижелерді апробациядан өткізеді
  • Заманауи ақпараттық технологияларды, қолданбалы бағдарламаларды, соның ішінде бұлтты технологияларды пайдалана отырып, оқу сабақтары мен білім беру электрондық ресурстарын әзірлеудің мазмұнын және нысандарын анықтап, әдістері мен құралдарын таңдайды
  • Информатика саласындағы эксперименттік зерттеу міндеттерін қою және шешуде зерттеу және патенттік іздеудің заманауи әдістерін қолданады
  • Кәсіби педагогикалық мәселелерді шешу үшін көпдеңгейлі және клиент-серверлік технологияларды, көпфункционалды мобильді қосымшаларды қолданады
  • Кәсіби даму бағыттарын анықтайды және бағдарламалардың көмегімен кәсіби құзыреттілікті дамытуды жүзеге асырады
Top