Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Экономика в «Тұран» университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Аймақты дамытудың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін, қоршаған ортаны жақсартудың және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының міндеттерін шешуге қабілетті.
 • Экономиканың негізгі салаларын сипаттайды және осы салалармен экономикалық принциптерді, теориялар мен модельдерді салыстырады, нарықтарға және олардың субъектілеріне әсер ететін іргелі қағидаттарды түсіндіре алады.
 • Тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті коммуникацияларды орнатуға, жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруге, өз ұстанымын негіздеуге қабілетті.
 • Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жан-жалсыз қарым-қатынас жүргізу дағдыларын меңгерген.
 • Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.
 • Сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда шешім табуға, жеке кәсіби қызметті жоспарлауға қабілетті.
 • Кәсіби есептерді шешуде тиісті цифрлық технологияларды, құралдарды, базалық әдістерді, теорияларды қолдануға қабілетті.
 • Мемлекеттік және коммерциялық ұйымдарға әсерін бағалау үшін макроэкономикалық ортаның жай-күйін, оның өзгеру серпінін, салалық отандық және шетелдік нарықтарды талдайды.
 • Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте мақсаттарға жету үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға қабілетті.
 • Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге және дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті.
 • Кәсіпорын қызметін эконометриялық талдау және болжау әдістері мен құралдарын қолданады, ішкі және сыртқы нарықтарда операциялық және стратегиялық қызметті жоспарлауды ұйымдастыру, кәсіпорынның өндірістік қызметін неғұрлым тиімді дамыту, бақылау нұсқаларын таңдайды.
 • Экономикалық саясатты немесе бизнес-шешімдерді қабылдау мәселелерін сыни талдап және тиімді экономикалық шешімдерді әзірлеу үшін тиісті модельдер мен теорияларды қолдана алады.
Top