Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07109 Машина жасау в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Басқарушылық шешімдер қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды
  • Машина жасау объектілері жұмысының сенімділігін бағалайды, өнімнің нақты сапа деңгейі туралы деректерді жүйелейді және қарапайым өнімдердің пайдалану қасиеттерін сынау нәтижелерін талдау үшін CAD жүйелерінде модельдер жасайды
  • Цифрлық машина жасау өндірісі саласындағы теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жүйелейді және қолданады
  • Машина жасау объектілеріне арналған САD-CAM жүйесінің заманауи цифрлық басқару бағдарламаларын талдайды және бағалайды, саланың жұмыс органдары мен басқа да машина тораптарының оңтайлы конструкцияларын айқындайды, негізгі есептеулерді автоматтандырады және қажетті техникалық құжаттаманы құрастырады
  • Әр түрлі критерийлер бойынша жүйелерді таңдау дағдыларын машықтайды, "Индустрия 4.0" тұжырымдамасындағы цифрлық қосарлас функцияларды айқындайды, кәсіпорындардың жоғары тиімді жұмысын іске асыруға бағытталған машина жасау өндірісін кешенді талдаудың инновациялық әдістерін таңдайды
  • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды
  • Негізгі және бейіндік пәндер бойынша терең білімдерін көрсетеді
  • Басқалар жүргізген зерттеулерді қарайды және талдайды, сондай-ақ өзінің ғылыми зерттеулерін ұйымдастырады және жүргізеді
Top