Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07208 Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Барланатын кен орындарының геологиялық-геофизикалық модельдеріне мониторинг жүргізе отырып, өңірлік, іздестіру және барлау кезеңінде геологиялық модельдер, кен орындарының геологиялық-өнеркәсіптік модельдерін салу.
 • Негізгі жаратылыстану-ғылыми пәндер, экономика негіздері және тіршілік процестері қауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Зерттеу сапасын бақылауды қамтамасыз ете отырып, және жаңа жетілдірілген әдістерді меңгере отырып, зертханалық жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, петрографиялық зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді.
 • Далалық инженерлік-геологиялық, геологиялық барлау және сейсмикалық зерттеулер кешенін ұйымдастыру және жүргізу, бастапқы геологиялық және геофизикалық ақпаратты жинақтау және талдау, есептерді дайындауға және ресімдеуге қатысады.
 • Минералдар мен кристалды заттардың физикалық-химиялық қасиеттерін анықтай отырып, минералогиялық зертханалық, ғылыми-әдістемелік және тақырыптық жұмыстар жүргізуді жоспарлайды және ұйымдастырады.
 • Бастапқы гидрогеологиялық ақпаратты жинау және талдау жүргізе отырып, жұмыстардың нәтижелері туралы есепті ресімдей отырып, далалық гидрогеологиялық жұмыстар кешенін жоспарлайды және орындайды.
 • Пайдалы қазбалар бойынша жұмыс алаңының келешегін анықтау, геологиялық барлау кешенін жоспарлау, жер қойнауын пайдалану және Қазақстанның мұнай-газ аймақтарының геологиясы негіздері бойынша білімдерін қолданады.
 • Қойылған геологиялық міндетті шешу үшін жобаны әзірлейді және далалық сейсмикалық зерттеулер жүргізеді.
 • Далалық электрбарлаудың камералдық жұмыстарын, электрбарлау деректерін толық өңдеуді, электрбарлау деректерін сандық және сапалық түсіндіруді ұйымдастырады және жүргізеді.
 • Тілдерді, академиялық жазу негіздерін, эмоцияналды интеллекті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды.
 • Экономикалық теория, кәсіпкерлік, ойлау дизайны, шет тілі, өндірісті басқару экономикасы, құқық негіздері негіздерін біле отырып, өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби дағдыларды, басқару дағдыларын жетілдіреді.
Top