Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Қаржы в Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу.
 • Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.
 • Жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігін бағалау, шығармашылық жобаның сыртқы ортасын талдау
 • Құқықтық және этикалық нормаларды білу, мәдениеттің, адамгершіліктің жоғары деңгейін білу, өз ұстанымын дәлелдеу, еңбекті және экологияны қорғау ережелері мен нормаларын сақтау.
 • Еңбек нарығында өздігінен білімді және бәсекеге қабілетті, өз біліктілігі мен шеберлігін арттыруға қабілетті болу.
 • Өз қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттарын, нормативтік және заңнамалық актілерін басшылыққа алу.
 • Әр түрлі жағдайларда белгілі бір критерий бойынша әртүрлі ақпарат көздерін ақпараттық ағымда іздеу, талдау, жүйелеу және сақтау туралы білімге ие болу.
 • Қаржы және бухгалтерлік есеп бойынша операцияларды жүргізу және басқарудың негізгі құралдарын пайдалану.
 • Қаржы-кредит саясаты стратегияларының бағыттарын айқындау және оны іске асыру тетіктерін әзірлеу.
 • Экономикалық білімнің негіздеріне ие болу, менеджмент, маркетинг және қаржы туралы түсінікке ие болу.
 • Қаржы нарығында қазіргі заманғы қаржылық, несиелік өнімдер мен қызметтерді ұсынатын, ақша айналымы және төлем жүйелері саласындағы инновациялардың көмегімен шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржы-шаруашылық қызметі бойынша кәсіби міндеттерді жүзеге асыру.
 • Тақырыпты зерттеуде әдістемелік тәсілдерді, қаржылық қызметті зерттеуде жалпы ғылыми әдістерді қолдану
Top