Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02231 Тарих в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Зерттелетін салада мәліметтерді жинақтау және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы көшбасшылық қабілетті қалыптастырады
  • Ғылыми зерттеу жұмысын жобалау, кәсіби білімін жетілдіру үшін отандық және шетелдік тарихи мектептердің жалпы ғылыми әдістері мен әдіснамасын қолданады
  • Кәсіби қызметінде ғылыми зерттеу әдістерін, академиялық жазба негізіндерін, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін қолданады
  • Гуманитарлық салада инновациялық технологияларды қолдана отырып, тарих ғылымдарының теориялық-методологиялық зерттеу әдістер кешенін меңгереді
  • Отан және дүниежүзі тарихы кезеңдерінің даму ерекшеліктері, тарихи үдерістері, құбылыстары мен оқиғалары туралы іргелі білімдерді меңгереді
  • Дүниежүзі өркениеттерінің негізгі мәселелері, сондай-ақ түркі мемлекеттерінің әлеуметтік және саяси тарихының зерттелу деңгейі мен ғылыми-теориялық ізденістердің сабақтастығын анықтайды
  • Ғылыми мекемелерде (архив, музей, ғылыми-зерттеу орталықтары және т.б.) тарихи деректерді талдау, жүйелеу арқылы ғылыми жобаларды жүзеге асырады
  • Кәсіби қызметінде қоғамның рухани құндылықтарын және экономикалық, экологиялық, құқықтың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қағидаттарын сақтайды
  • Интернационалдық ортада мемлекеттік және шетел тілдерінде кәсіби, академиялық, ғылыми және әлеуметтік қарым-қатынастар орнатады
Top