Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05201 Экология в ҚарУ Е.А.Бөкетов

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жеке кәсіби және жеке даму міндеттерін жоспарлайды және шешеді, қабылданған шешім үшін жауапкершілік қабылдайды, жеке ынта танытады, командада жұмыс істей алады.
 • Экологиялық ғылымның дамуының негізгі проблемалары мен қазіргі үрдістерін түсінеді, зерттеудің жалпы ғылыми әдістерін меңгерген және оларды кәсіби қызметте қолдана алады
 • Экологияны дамытудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, жаңа бағыттардың пайда болуының объективті қажеттілігін түсінуді көрсетеді, іргелі экологиялық ұғымдар жүйесі, әдіснамалық аспектілер, ғылыми таным нысандары мен әдістері, олардың экологтардың жалпы білім беретін кәсіби дайындығындағы рөлі туралы түсініктерді біледі
 • Биосфераға антропогендік әсерлердің салдарын және қазіргі биосфералық үрдістерді, олардың тиімділігін эволюциялық тарихи процестермен байланыстыра отырып бағалай алады, кәсіби қызметте заманауи табиғатты қорғау технологияларын қолданады
 • Зерттеу бағытын таңдау мақсатында ғылыми әдебиетті талдай білуді көрсетеді, өз бетінше зерттеу жоспарын жасайды, құралдармен жұмыс істей алады,таңдалған экология саласында тәжірибелік жұмыстың теориялары мен дағдыларын игереді, заманауи құралдармен жұмыс істей алады,алынған нәтижелерді талдайды, қажетті қорытындылар жасайды және ұсыныстарды тұжырымдайды
 • Экологияның даму болашағы мен мәселелерін зерттеу үшін әртүрлі ақпараттық ортаны, STEAM-технологиялардың әлемдік үрдістері мен тәжірибесін пайдаланады, қоршаған ортаның жағдайын талдайды, цифрлық технологиялар мен цифрлық экожүйені қолдана отырып, экологиялық тәуекелдерді есептейді
 • Қазіргі заманғы зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүзеге асырады
 • Биотикалық компоненттер мен адамның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін табиғи ортаның жай-күйін және техногендік жүктеме деңгейін бағалайды, табиғи объектілерге антропогендік жүктемені төмендету бойынша жедел және сауатты шешім қабылдайды
 • Жоғары мектепте, жалпы білім беретін және орта кәсіптік оқу орындарында экологиялық пәндерді оқытудың әдістемелік тәсілдері мен дағдыларын меңгерген
 • Инновациялық қызметті басқару тәсілдері мен әдістерін меңгерген, экология саласындағы озық жетістіктер мен өзекті даму үрдістерін қорытады, нарықтық қатынастар жағдайында коммерцияландыру құралдарын практикалық қолдану тәсілдерін меңгерген
 • Шет тіліндегі әдебиеттерді оқиды, талдайды, рефераттайды және шетел дереккөздерін оқиды, кәсіби және тұлғааралық коммуникацияда шет тілін біледі
 • Табиғи ресурстарды пайдалануды кешенді бағалау қағидаттарын сақтайды, ресурстарды үнемдеу жөніндегі шараларды әзірлейді, қоршаған ортаның жағдайына, адамның генетикалық қауіпсіздігіне антропогендік факторлардың әсер ету салдарын бағалайды, зиянды заттардың уыттылығын анықтау үшін нормативтік құжаттарды, экологиялық тәсілдерді қолданады
Top