Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 Ауылшаруашылық биотехнология в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ағаштан алынатын негізгі органикалық заттарды өнеркәсіпте, орман шаруашылығында, целлюлоза-қағаз және гидролиз өнеркәсібінде қолдану. Ауылшаруашылық биотехнологиясының, өсімдік шаруашылығындағы жасуша және ұлпа биотехнологиясының тарихы мен міндеттерін, өсімдік гендік инженерия негіздерін, фитогормондарды және биотехнология мен өсімдік шаруашылығында өсімдіктердің өсуі мен дамуының синтетикалық реттегіштерін, қазіргі биотехнология жетістіктерін агроөнеркәсіпте қолдануды білу, өнеркәсіптік өндіріс, биотехнология және биоқауіпсіздік. Микроорганизмдерді өсіру үшін жасанды қоректік орталарды дайындау, әртүрлі орталардағы микроорганизмдердің сандық есебін жүргізу, талшықты ашытатын, май мен талшықты тотықтыратын бактериялардың дақылдарын алу
 • Студенттердің экономика және құқық саласындағы құзыреттіліктерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін, экология және өмір қауіпсіздігін, сонымен қатар кәсіпкерлік дағдыларын, көшбасшылық, инновацияларды қабылдау қабілетін қалыптастыру. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәнін, мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу. Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құжаттарды, құқықтық және құқықтық ақпаратты білу.
 • Шет тілін меңгеру, бұл үшін кәсіби терминологияны пайдалана отырып, академиялық ортада өз ойлары мен пікірлерін білдіру және қорғау қабілетіне қажетті ағылшын тілінде жазбаша академиялық сөйлеу нормаларын игеру
 • Ағынды суларды, топырақты және газ-ауа шығарындыларын тазарту бойынша іс-шараларды сипаттау және жүргізу үшін биологиялық әдістерді қолдануды меңгеру. Микроорганизмдерді өсіру негіздерін, биомасса және микробиологиялық синтез өнімдерін алудың технологиялық процестерін білу. Экологиялық биотехнологияның жағдайын тұжырымдау, экологиялық биотехнологияның теориялық және қолданбалы аспектілерін шешу. Микроорганизмдердің тіршілігі мен дамуының құрылымдық, биохимиялық, молекулалық, генетикалық және физиологиялық негіздері, биотехнологияда микроорганизмдерді қолдану негіздері туралы түсінікке ие болу. Су экожүйелерінің қызмет етуінің және сапасын басқарудың негізгі заңдылықтарын, негізгі акваөсіру объектілерінің балық шаруашылығының биологиясы мен сипаттамаларын, олардың экологиясын, аквакультура және молекулалық биологияның заманауи әдістерін білу. Балық шаруашылығындағы технологиялық процесті бақылау, технологиялық процестерді автоматтандыру және механикаландыру схемаларын құрастыру
 • Әртүрлі заттардың табиғаты мен әртүрлілігін ажырату; өндірістік қызметте биотехнология объектілерін пайдалану, ауаның, судың, топырақтың ластану дәрежесін анықтау, микроскопия жүргізу, аспаптар мен жабдықтарды пайдалану, әртүрлі объектілерді өсіру үшін қоректік орталарды дайындау және кейбір мақсатты өнімдерді алу технологиясын іс жүзінде қайта шығару. Жалпы, жеке микробиология және вирусология, микробиологиялық зерттеудің заманауи әдістері, микроорганизмдердің функцияларын білу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Микробиологиялық синтез өнімдерін алу үшін биокатализ және нанобиотехнологиялардың гендік және жасушалық инженериясының нәтижелерін тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерін бағалау. Генетикалық және жасушалық инженерияда қолданылатын негізгі ұғымдар мен әдістерді үйреніңіз
 • Жануарлар биотехнологиясының зерттеу бағыттары мен әдістерін тану; молекулалық-генетикалық, жасуша мәдениеті, эмбриондық инженерия және трансплантация әдістерін игеру. Жасанды ұрықтандыру, жануарларды клондау, химерлік аналықтарды алу дағдыларын меңгеру; ДНҚ секвенирлеу, микротехнологиялар, өнімділігі жоғары жануарларды таңдаудың заманауи әдістері игеру. Тәжірибелік дағдыларды және алған білімдерін ұрықтандыру, криоконсервациялау, өсіруде қолдану. Шаруа қожалығын эпизоотологиялық зерттеудің күнтізбелік жоспарын жасау; диагностикалық, емдік, профилактикалық және эпизоотияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру және тиімділігін бақылау әдістерін қалыптастыру.
 • Органикалық, бейорганикалық қосылыстардың қасиеттерін зерттеу және маңызды кластарын анықтау үшін химиялық экспериментті дайындау және жүргізу; заттардың физика-химиялық константаларын анықтау; зерттеу барысында қажетті аспаптар мен зертханалық жабдықтарды пайдалану, эксперимент нәтижелерін өңдеу. Биохимияның негізгі бөлімдері мен түсініктерін білу; тірі организмдердің химиялық құрамының ерекшеліктерін; биоорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын; зерттелетін кластардың биоорганикалық қосылыстарының құрылымын; зат алмасудың негізгі жолдарын
 • Өсімдік негізіндегі тағам өндірісін басқару үшін өсімдік негізіндегі биоконверсия технологиясының негізгі білімін қолдану. Биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру, биологиялық белсенді қосылыстар және биотехнологиялық өнімдердің сапасын бақылау бойынша практикалық дағдыларды қолдану. Халықаралық талаптар мен стандарттар жүйесіне сәйкес заманауи технологиялар негізінде биологиялық өнімдерді өндіру технологиясына, биологиялық өнімдерді дайындауға, сапасын бақылауға, сақтауға және пайдалануға қатысты негізгі нормативтік құжаттарға ие болу. Жануарларға арналған жемшөп қоспаларын өндірудің озық технологияларын меңгеру. Биологиялық азықтарды өндіру дағдыларын меңгеру, өндірісте ресурстарды үнемдейтін технологияларды қолдану. Оқшауланған ұлпалар мен мүшелерді өсіру әдістерін және оларды өсімдік биотехнологиясында қолданудың тиімділігін білу
 • Иммунологиялық зерттеулердің кең ауқымды әдістері мен тәсілдерін меңгеру және антигендер мен антиденелерді анықтау үшін иммунологиялық сынақтарды қолдану дағдыларын меңгеру. Жалпы эпизоотологияның биоматериалдарымен, ветеринариялық профилактикалық және диагностикалық биологиялық өнімдерді өндіру технологиясымен жұмыс істеу кезінде биологиялық қауіпсіздік негіздері бойынша дағдыларды меңгеру. Оларды бақылау әдістерін, жаңа диагностикумдары мен вакциналарды жасауда қолданылатын гендік инженерия әдістерін білу. Гибридомалық техникаға байланысты операциялар кешенін орындау, мал өндірушілердің гипериммунизациясын жүргізу, поли және моноклональды антиденелерді алу
 • Матрицалық алгебраның, аналитикалық геометрияның және математикалық талдаудың формалды және қолданбалы мәселелерін шешуге, математикалық модельдерді құруға және экономикалық мазмұнмен проблемаларды шешуге; қолданбалы міндеттерді шешуде ықтималдық және статистикалық әдістерді, статистикалық деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асырады және алынған мәліметтерді талдау әдістерін қолданады. Биологиялық деректерді талдау кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; Биотехнологиялық тәжірибеде биостатистика және биоинформатика әдістерін қолдана отырып ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді; курстық жұмыстар мен диссертацияларды орындау барысында өз зерттеулерінің нәтижелерін өңдеу және талдауды білу
 • Жануарлар мен өсімдіктердің морфологиясы мен физиологиясы бойынша теориялық және практикалық дағдыларды меңгеру; ұлпалардың, мүшелердің микроқұрылымын және олардың өзара байланысын ажырату. Молекулярлық-генетикалық және жасушалық деңгейлердегі айырмашылықтарды талдау; гендік, хромосомалық деңгейде тұқым қуалайтын материалдың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы. Молекулярлық-генетикалық әдістер мен технологияларды ауыл шаруашылығында қолданудың негізгі принциптерін меңгеру. Өсімдіктердің өнімділігі мен жануарлардың көбеюінің қалыптасу факторларын бағалау үшін молекулалық-генетикалық процестер туралы білімді пайдалану; молекулярлық-генетикалық зерттеулерге қажетті негізгі жабдықта жұмыс істей білу.
 • Жануарлардан алынатын шикізаттың ұлпасы мен химиялық құрамын білу; әртүрлі шығу тегі шикізат көздерінің тағамдық және биологиялық құндылығын анықтау; жануарлардан алынатын шикізат негізінде тамақ өнімдерін алудағы биотехнологиялық процестерді игеру. Микроорганизмдерді, өсімдіктерді немесе жануарларды биотехнологияның әртүрлі салаларында қолдану мақсатында ғылыми зерттеулер мен практикалық жұмыстардың объектісі ретінде таңдауды негіздеу. Азық пен тағамдық ақуызды, иммунобиологиялық препараттарды, органикалық қышқылдарды, спирттерді, биологиялық белсенді қосылыстарды алу дағдыларын меңгеру. Микроорганизмдердің дақылдарымен жұмыс жасау, продуценттердің өсуін бақылау; микроорганизмдерді қолдану арқылы алынатын тамақ өнімдерінің негізгі түрлерін дайындау. Стартерлік дақылдарды дайындау үшін өндірістік микроорганизмдерді таңдау және таңдаудың өзіндік әдістерін білу

Ұқсас БББ

6B05101 Биомедицина

Қарағанды медицина университеті

6B05101 Биология

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B05101 Биология

Шымкент университеті

6B05101 Биология

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B05101 Химиялық және биохимиялық инженерия

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

6B05101 Биологиялық инженерия

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B05101 Биотехнология

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B05101 Биология

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

6B05101 Биотехнология

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

6B05101 Биология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B05101 Биотехнология

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

6B05101 Биология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B05101 Биология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B05101 Биология

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B05101 Биология

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B05101 Биология

Торайгыров университеті

6B05101 Биология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B05101 Биология

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология

Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

6B05101 Биология

Астана халықаралық университеті

6B05101 Биология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B05101 Биология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Top