Жаңа білім беру бағдарламасы

8D07302 Геодезия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Мемлекеттік геодезиялық желілерді құру кезінде алынған нәтижелерді бақылау және өңдеу, теңестіру және интерпретациялау әдістерін салыстыру; далалық геодезиялық өлшеулердің, шамамен бақылаулардың, гравиметриялық анықтамалардың нәтижелерін математикалық өңдеу үшін есептеу техникасы құралдарын қолдану, мемлекеттік геодезиялық желілерді құру кезінде жоғары дәлдіктегі өлшеулер жүргізу
  • Қазақ/орыс және шет тілдерінде ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану дағдыларын қолдану, ғылыми коммуникация мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін жетік білу.
  • Объектілердің кеңістіктік-геометриялық орналасуын анықтау, геодезиялық жұмыстардың нәтижелерін өңдеу және түсіндіру, жер беті мен жер қойнауы жай-күйінің кеңістіктік-уақыттық сипаттамаларын анықтау және қазіргі заманғы нормативтік талаптарға сәйкес ақпаратты көрсету
  • Ғылымда, дамудың негізгі кезеңдерінде және ғылым эволюциясындағы парадигмалардың өзгеруінде; жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшелігі туралы, ғылыми геодезиялық туралы, олардың теориялық және практикалық әзірлемелері туралы, геодезиядағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы негізгі ұғымдарды тұжырымдау
  • Жер бедерінің және басқа да объектілердің цифрлық модельдерін, оның ішінде жердегі фотограмметриялық түсіру және лазерлік сканерлеу нәтижелері бойынша және геокеңістіктік деректер инфрақұрылымын белсенді пайдалануға құру
  • Геодезиялық жұмыстарды жүргізудің заманауи әдістерін, технологиялары мен әдістемелерін әзірлеу, сондай-ақ тірек геодезиялық, нивелирлік, гравиметриялық желілер мен арнайы мақсаттағы желілерді құру, реконструкциялау бойынша далалық және камералдық геодезиялық жұмыстарға қабілетін ұйымдастыру
  • Құрылыс объектілерін іздестіру және табиғи ресурстарды зерделеу кезінде топографиялық-геодезиялық және аэрофототүсірілім жұмыстарын жобалау және өндіру нәтижелерін алу; далалық және камералдық топографиялық-геодезиялық және аэрофототүсірілім жұмыстарын жоспарлауға, ұйымдастыруға және жүргізуге дайындық
  • Табиғи ресурстарды зерттеу нәтижелерін модельдеу және түсіндіру кезінде қашықтықтан зондтау материалдары мен геоақпараттық технологияларды жіктеу; қоршаған ортаның жай-күйі туралы жерүсті және аэроғарыштық кеңістіктік ақпаратты алудың негізгі технологиялық процестерін айқындау
Top