Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02123 Арт-менеджмент в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Көркем шығарма жасалған және ұсынылған мәдени және тарихи контекстті, онымен байланысты мәдени дәстүрлерді тану. Музыкалық өнердің шығармашылық қызмет түрі ретіндегі ерекшелігін бағалау. Көркем кино мен телехикаялар үшін сценарий және драмалық негіз бола алатын өнер туындысының көркемдік тұжырымдамаларын түсіну. Спектакльдің техникалық құжаттамасын және сахналық жабдықтардың, жабдықтардың, декорациялардың жұмыс сызбаларын түсіну.
 • Кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен жұмыс істей білу және тұжырымдамалық диаграммалар, карталар және т.б. түрінде білімді ұсыну, аудио-визуалды қолдаумен сөйлеуді дайындау. Эксперименттік мәліметтерді, ақпаратты кәсіби мәселелерге сәйкес жинаудың және өңдеудің заманауи технологияларын, әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу технологияларын, оның ішінде дипломдық жұмыс қажеттіліктері үшін пайдалану. Музыкалық шығармаларды мәдени-тарихи тұрғыда талдау.
 • Зерттеу дағдыларын қолдана білу, мысалы: талдай білу (сыни талдау дағдылары); қосымша ақпарат жинай білу; дәлелдерді таба және тұжырымдай білу; бір нәрсені дәлелдей және жоққа шығара білу; зерттеу қызметінің нәтижелерін болжай және сипаттай білу.
 • Мәдениет және өнер саласындағы заманауи қызмет көрсету нарығының талаптарына сәйкес іс-шараларды, баспасөз конференцияларын, концерттерді, фестивальдерді, көрмелерді, көрсетілімдерді ұйымдастыра білу. Мәдениет және өнер мекемелерінің стратегиялық мақсаттарын, ұйымдық құрылымын, бизнес-жоспарларын әзірлей білу. Сахналық қойылымды жүзеге асыру процесінде шығармашылық ұжымның жұмысын басқара білу; театрдың, театр-ойын-сауық ұйымының бас режиссері (көркемдік жетекшісі) міндеттерін орындау қабілеті.
 • Концерттік-театр ұйымдары қызметінің ерекшелігін, мазмұны мен заңдылықтарын, мәдени саланың ерекшелігін, ғылыми дүниетанымды қалыптастыруда әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білімді көрсету; кәсіби қызметте философияның дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелерін білуді пайдалану. Қоғамда және қазіргі мәдениетте болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай білу, кәсіпкерлік және шығармашылық, кәсіби міндеттерді шешуде туындаған жағдайларды талдай және бағалай білу.
 • Мәдениет және демалыс саласындағы тұтынушылардың мінез-құлық ерекшеліктерін; мәдени мақсаттағы тауарлар мен қызметтер нарығының сыйымдылығын бағалау әдістерін, болжамдарды, маркетингтің перспективалық және ағымдағы жоспарларын әзірлеу тәртібін; паблик рилейшнз ұйымдастыру ерекшеліктерін, жарнама ісін, жарнамалық құжаттаманы қарау және дайындау тәртібін; делдалдармен, дистрибьютерлермен, БАҚ-пен жұмыс істеу тәсілдері мен әдістерін білу және түсіну
 • Кәсіби қызметте әлемдік және отандық сценография мектептерінің тарихын, әлемдік және қазақ өнерінің қазіргі заманғы даму үрдістерін, халықтық және кәсіби көркем мәдениеті мен дәстүрінің үздік үлгілерін пайдалану. Тіл, мәдениет нормаларына, қарым-қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қызметті шешу үшін ҚР Мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша нысандарда коммуникацияға дайын болу.
 • Қазақстанның мәдени мұрасын сақтау және дамыту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, бухгалтерлік есеп пен қаржылық қызметті ұйымдастырудың авторлық және сабақтас құқықтарын, шығармашылық-өндірістік қызметке қатысты ұйымдастырушылық-өкімдік, нормативтік және әдістемелік құжаттарды білу және түсіну. Экологиялық және құқықтық мәдениет саласында базалық білімге ие болу.
 • Сценарий өтінімін және сценарий мәтінін ресімдеу ережелерін білу. Мәдениет және өнер ұйымдарының, оның ішінде коммерциялық, маркетингтік, жарнамалық және ақпараттық-насихаттау саласындағы, қызметкерлермен жұмыс, концерттер және басқа да шығармашылық іс-шаралар ұйымдастырудағы ағымдағы және перспективалық қызметін жоспарлай білу; Стратегиялық жоспарлау және іске асыру тактикасы процесінде инфрақұрылымдық ресурстарды креативті бағалау..
 • Өнер және мәдениет экономикасында, модельдеу және статистикалық талдау әдістерінде білімді пайдалану; Мәдениет және өнер ұйымдарының тауарлары мен қызметтерінің сапасына қойылатын стандарттар мен техникалық талаптарды, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын білу. Мәдениет саласындағы баға белгілеу ерекшеліктеріне, мәдениет, өнер мекемелерінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне, белгіленген есептілікті, құжат айналымын жасау тәртібіне бейімделу.
 • Ойлау мәдениетін, жалпылау, талдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау, өзінің шығармашылық әлеуетін пайдалану қабілеттерін меңгеру. Шығармашылық, сыни және рефлексивті ойлау мен тәжірибе арқылы музыкалық идеяларды, тұжырымдамалар мен процестерді дамыту, зерттеу және бағалау. Аудио-визуалдық және концерттік-жобалық салалардың өндірістік технологияларын біріктіретін шығармашылық ұжымдарды құру және басқара білу.
 • Әріптестік пен ынтымақтастық қатынастарын орнату, аудиторияның жас және психофизикалық ерекшеліктерін ескеру негізінде тиімді жеке стиль жасау, әріптестермен, әлеуметтік әріптестермен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, өз білімін және жеке өсуін жүзеге асыру бойынша дағдыларды іс жүзінде қолдану. Салауатты өмір салтының білімдері мен дағдыларын меңгеру, әртүрлі дене жаттығулары арқылы денсаулықты сақтау және нығайту тәсілдерін көрсету
 • Шығармашылық және өндірістік қызметті әкімшілік басқару әдістерін меңгергенін көрсету, шығармашылық жобаның өтелу дәрежесін, ықтимал тәуекелдер мен перспективаларды бағалай білу. Форматтық және жанрлық бағыттарда электронды БАҚ-тың заманауи технологияларын білу. Мәдени-ақпараттық кеңістіктегі контенттік ресурстар ретінде заманауи, өзекті ақпараттар ағынын жіктеп, жүйелендіре білу.
Top