Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B02124 Музыкалық театрдың режиссурасы в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Білім беру процесін жоспарлайды, әдістемелік материалдарды әзірлейді, мәдениет пен өнер саласындағы әртүрлі педагогикалық әдістерді талдайды, олардың негізінде оқытудың өзіндік педагогикалық қағидаттары мен әдістерін тұжырымдайды, бейінді білім беру ұйымдарында режиссура мен актерлік шеберлікті және олармен аралас қосалқы пәндерді оқытады; актерлік тренингтер өткізеді.
 • Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене дайындығының тиісті деңгейін қолдайды.
 • Сахналық қойылымды жүзеге асыру процесінде шығармашылық ұжымның жұмысына басшылық жасай алады; театрдың, театр-ойын-сауық ұйымының бас режиссері (көркемдік жетекшісі) міндеттерін орындау қабілеті.
 • Мәдениетаралық өзара іс-қимыл процесінде мәдениеттердің алуан түрлілігін талдайды және ескереді.
 • Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы мемлекеттік мәдени саясаты мен экономикасы проблематикасында бағдарланады.
 • Психологиялық, нормативтік-құқықтық сипаттағы проблемалық жағдайларға сыни талдауды жүзеге асырады және жүйелі тәсіл негізінде іс-қимыл стратегиясын әзірлейді.
 • Академиялық және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін заманауи коммуникативтік технологияларды, оның ішінде қазақ және шетел тілдерінде(дарында) қолданады.
 • Өнер саласында шығармашылық қызметті жүзеге асырады, режиссура арқылы көркем образдар жасайды; кәсіби музыкалық театрда спектакльдер қояды.
 • Өзінің ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлайды, оны жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен іріктейді, талдайды және жүйелейді.
 • Нақты тарихи кезеңнің эстетикалық идеяларына байланысты кәсіби қызметте теориялық және тарихи білімді, өнер туындыларын кең мәдени-тарихи контексте қолданады.
 • Шығармашылық қызметте актерлік өнер құралдарын пайдаланады; музыкалық грамота, ән айту негіздерін, ансамбльдік ән айту дағдыларын меңгерген.
 • Әдеби материалға (пьеса, сценарий, инсценировка) режиссерлік талдау жасай алады және қойылымның түпкі ойын жасай алады, спектакльдің, сахналық қойылымның аудиовизуалды безендірілуін жасай алады.
Top