Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06103 Ақпараттық технологиялар және робототехника в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән нақты Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау тәсілдері, компьютерде есептеу процесінің негіздерін жасайды; ерекшеліктері, негізгі алгоритмдері және оларды таңдалған программалау тілінде жүзеге асыру (Python, C, Java). Бағдарламалау кезінде ақпараттық және компьютерлік жүйелерде қолданылатын негізгі технологиялар мен механизмдер туралы түсініктерді игеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Пән компьютерлік геометрия, растра және векторлық графика әдістерін білуді меңзейді; пәннің жеке тақырыптарын өзіндік зерттеу дағдыларын игеруге және типтік тапсырмаларды шешуге, графикалық кітапханалармен және заманауи графикалық пакеттермен және жүйелермен жұмыс істеуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейненің цифрлық өнделуі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби аудио және бейне өңдеу бағдарламалық қамтамасыз етуімен практикалық жұмыс дағдыларын дамытады; композитинг; сонымен қатар желілік және сызықты емес редакциялаудың негізгі әдістерін және принциптерін зерттеуге ықпал етеді; тазалау және дыбысты жақсарту әдістері; композитинг әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиялары
  Несиелер: 4

  Пән бағдарламалардың ең қарапайым алгоритмдерін жасауды үйрету үшін танымал программалау тілдерін, бағдарламалық жасақтама технологиясының принциптерін оқуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Пән логикалық ойлауды, абстрактілі объектілермен жұмыс істеуді, сандық және сапалық қарым-қатынастарды білдіру үшін математикалық ұғымдар мен символдарды қолданудағы әдептілікті қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің шет тілін кәсіптік іс-әрекетте, ғылыми және тәжірибелік жұмыста, шетелдік әріптестермен қарымқатынаста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсат-тарда меңгеру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән пәнге бағдарланған талдау мен дизайн дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ объектілі-бағдарлы стильде бағдарламалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Web-дизайн
  Несиелер: 5

  Пән веб-сайт дизайнының жалпы әдістемесін меңгеруге ықпал етеді; веб-сайтты безендіру технологиялары; клиентке және сервер жағына бағдарламалау арқылы веб-сайт құру технологиясы; технологияны орналастыру, серверде веб-сайтты қолдау және қолдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мехатроника және робототехника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән механика және робототехниканың негізгі ұғымдарымен таныстырады, робототехникалық жүйелерді жобалау, жобалау және басқару, түрлі мақсаттарда өндірістік процестерді кешенді автоматтандыру саласында заманауи идеялар мен дағдыларды қалыптастыру принциптерін әзірлеуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән робототехника және оның қолданылу салаларының ұғымдарын дамытуға ықпал етеді; роботтардың ағымдағы жағдайын зерттеу; робототехниканың негізгі принциптері және адам мен робот өзара әрекеттесуі; ұялы роботтардың түрлері және мобильді роботтар үшін маршруттау проблемаларын қалыптастырудың негізгі тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән мамандықтың тіліне негізделген тілдік және коммуникативті құзыреттілікті дамытуға бағытталған, ол кәсіптік оқытуды жақсартуға және жүйелі өзін-өзі оқытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Курстың құрылымы мамандық бойынша мәтіндер негізінде іріктелген лексикалық және тілдік материалдарды қамтиды және тақырыптық принцип бойынша ұйымдастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән үш өлшемді графика саласындағы білімін зерттеуге және жүйелендіруге ықпал етеді, сондай-ақ жобаларды әзірлеуде командада жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Java-да бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән жүйенің объектілі-бағытталған бағдарламалау тілінде бағдарламалау негіздері бойынша студенттердің базалық жүйесін, бастапқы білімдерін, қабілеттерін және дағдыларын қалыптастырады, сондай-ақ келесі пәндер бойынша Java тілінде программалауды меңгеру үшін студенттерді дайындайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дискреттік математика және математикалық логика
  Несиелер: 5

  Теориялық-жиын теңдіктерін дәлелдеу үшін операциялардың қасиеттерін қолдануға; бейнелеу түрлерін анықтауға және бейнелеу композициясын табуға; комбинаториканың негізгі ұғымдарын меңгеруге ықпал етеді. Есептерді шешу кезінде осы ұғымдарды қолдана білуді дамытады; алгоритмдердің дұрыстығын негіздеу және олардың күрделілігін бағалау; алгоритмдерді қолдану және сөздерге Тьюринг машиналарын қолдану кезінде практикалық дағдыларды дамытады; қазіргі дискретті математиканың әдістері мен бағдарламалаудағы оның қосымшалары туралы түсініктерді қалыптастырады; алгоритмдердің дұрыстығын негіздеу және олардың күрделілігін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің автоматтандырылған жобалау және технологиялық процестерді жобалау жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы операциялық жүйелердің құрылысы принциптері мен оларды қолданудың ерекшеліктері туралы білімді алуға көмектеседі; негізгі файл менеджерлері, мұрағатшылар, визуалды бағдарламалау негіздері, бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Серверлік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән сервер қосымшаларын жасауға мүмкіндік беретін технологияны меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Пән жұмыс істеудің физикалық негіздерін, белсенді құрылғылардың негізгі түрлерінің үлгілерін, олардың радиотехникалық құрылғылары мен құрылғыларындағы жұмыс режимдерін, микроэлектрондық өнімдерді өндіру технологиясының негіздерін және оларды құрастыру принциптерін білуді үйренеді, радиотехникаларды жобалау мен зерттеуге алынған білімдерді қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр және микроэлектроника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән электр тізбектерінің параметрлерін есептеу дағдыларын меңгеруге ықпал етеді; электр өлшеу құралдарын пайдалану; орындалған жұмыстың сапасын бақылауды үйренеді; әртүрлі параметрлерді бақылау; оқу-әдістемелік құжаттарды оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Процесті моделдеу
  Несиелер: 6

  Пән жүйелік жобалау әдіснамасы саласындағы білімді меңгеруге, сондай-ақ заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып күрделі жүйелер моделін құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кросс-платформалық қосымшаларды жасау
  Несиелер: 4

  Пән кросс-платформалық қосымшаларды әзірлеудің ұйымдастырушылық, ғылыми және әдістемелік негіздері туралы білім комплексін қалыптастырады (портативті бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пән объектілі-бағдарланған және функционалды бағдарламалауды дамытуға ықпал етеді, ол өздерінің тиісті пәндеріндегі мәселелерді тез шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы
  Несиелер: 6

  Пән компьютерлік жүйелердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен қағидаттарын білуді және түсінуді қалыптастырады, түрлі нысандарда ұсынылған біртекті біртекті ақпаратты ұйымдастыруды, сондай-ақ бөлінген деректерге қол жеткізуді ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С:Кәсіпорында клиент-серверлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән деректерді шифрлеу әдістерінің негізінде кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігінің бағдарламалық кешендерін әзірлеуге, терминалдық жүйелерде деректерді қорғау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге, пайдаланушылардың есептік жазбаларымен жұмыс істеуге, пайдаланушылардың құқықтарын реттеуге және жүйелік оқиғалар мен пайдаланушылардың іс-әрекеттерін бақылауды орындауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С:Кәсіпорында конфигурлеу және администрирлеу
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-жоспарлау механизмдерін пайдалана отырып үлкен деректерді жобалауды, 1С:Кәсіпорын баптауды және баптауды жүргізуді, 1С:Кәсіпорын платформасында бағдарламалық қосымшаларды құруды және бизнес – процестерді жобалау бойынша кешенді есептерді шешуде, 1С: Кәсіпорында конфигурациялау және әкімшілендіру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық схемотехника
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы цифрлық құрылғылардың білімдерін, олардың параметрлері мен сипаттамаларын, қолдану ерекшеліктерін қалыптастырады; компьютерлік технологиялардың схемотехникасын дамытудың қазіргі жай-күйі, үрдістері мен перспективалары, қолданыстағы элемент базасын пайдалана отырып, цифрлы тізбектерді синтездеуге және талдауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Пән компьютерлік жүйені осы талаптармен қорғау деңгейінде ұтымды шешімді негіздеу және таңдау туралы білімді алуға көмектеседі; компьютер қауіпсіздігі саласындағы міндеттерді талдау және ресімдеу мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Глобалдік желілер
  Несиелер: 4

  Курс желілік түйіндерді, желілік хаттамаларды, каталог қызметтерін, желілік қызметтерді басқару, файлдық жүйенің ресурстарын басқаруға, ресурстарға кіру құқықтарын, басып шығару құрылғыларын, резервтік жүйелерді және ақпаратты қалпына келтіруді, MSWindowsServer платформасындағы желі құрылғыларын және қызметтерін бақылаудың теория негіздерін үйренуге және ұйымның ақпараттық жүйесін желілік басқаруға практикалық дағдыларды меңгеруге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық және аналогтық электроника
  Несиелер: 5

  Пәнде аналогтық және цифрлық электрондық құрылғылардың жұмыс істеу принциптері келтірілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 4

  Пән аясында білім алушыларда қазіргі заманғы компьютерлік желілік технологиялар, ақпарат беру тәсілдері, ақпаратты сақтау, іздеу, өңдеу, сондай-ақ компьютерлік желілерді ұйымдастыру мен жұмыс істеу принциптерін меңгеру және желілердегі дербес компьютер жұмысының ерекшеліктері туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Робототехникалық жүйелермен басқару
  Несиелер: 5

  Пән техникалық талаптарға сәйкес робототехникалық жүйелерді құру және басқаруда жобалау қызметін дамытуға және дизайн автоматтандыру құралдарын қолдануға ықпал етеді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Толықтырылған шындық
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге виртуалды және кеңейтілген шындық технологиясының мүмкіндіктері туралы заманауи идеяларды қалыптастырады және дайын қосымшаларды әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робот-манипуляторды бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің жүйелік инженерлік ойлау мен дүниетанымын роботтарды және манипуляторларды жасау, пайдалану және пайдаланудың заманауи есептеу әдістерін, дизайн және дизайнды білу негізінде қалыптастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сенсорлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің роботтық жүйелердегі заманауи сенсорлық құрылғылардың құрылысы және жұмыс істеу принциптері туралы білімін қалыптастырады; осы білімді осы саладағы практикалық технологиялық мәселелерді шешуге қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық көру
  Несиелер: 5

  Пән техникалық қараудың негізгі алгоритмдерін іске асыруға мүмкіндік береді; кескінді тану мен үлгіні танудың қарапайым міндеттеріне өз шешімдерін әзірлеу; үшінші тараптың техникалық қарау кітапханаларын пайдалану; компьютерлік көру алгоритмдерінің нәтижелерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • СББ-мен білдектерді басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән СБС машиналары мен олардың негізінде құрылған станоктарды жалпы басқару мен бағдарламалауда білім алуға мүмкіндік береді, автоматтандырылған басқарудың автоматтандырылған жүйелері, бағдарламалық қамтамасыз ету және компьютерлік өндіріс жүйелерінің бағдарламалау принциптері туралы ақпарат негізінде СБС машиналарын басқару және бағдарламалаудың әдістемелік тұжырымдамасын меңгеруге көмектеседі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Электрондық және механикалық жүйелердің, кері байланыс механизмдерін, электромеханикалық жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді және манипуляторларды өзара әрекеттесу туралы білу;

 • Код ON2

  Бағдарламалар мен роботтық жүйелерге арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеп, сынақтан өткізіп, оларды жүйеге бағытталған кеңістікте біріктіру;

 • Код ON3

  Нақты шектеулерде қажетті қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жүйені, компонентті немесе процесті жобалау;

 • Код ON4

  Инженерлік практикаға қажетті әдістерді, дағдыларды және заманауи инженерлік құралдарды пайдалану;

 • Код ON5

  Зерттеу міндеттерін қалыптастыру, мәселені шешудің кезектілігін белгілеу;

 • Код ON6

  Қолданбалы есептерді шешудегі математикалық және алгоритмдік модельдеу әдістерін меңгеру;

 • Код ON7

  Кәсіби және кәсіби мәселелер туралы біліңіз, жаңа ойлау мен инновациялық процестерді пайдалану;

 • Код ON8

  Практикалық робототехникалық зертханаларда және эксперименттерде алынған білімдер мен дағдыларды көрсету;

 • Код ON9

  Іскерлік және кәсіби қарым-қатынас үшін кәсіптік және коммуникативтік дағдыларды көрсету;

 • Код ON10

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі бағыттарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың нормаларын, заңға, заңға, заңның әлеуметтік құндылықтарына мәдени және құндылыққа қатынасын білу;

 • Код ON11

  Өмірдің түрлі салаларында қауіпті факторларды анықтау, төтенше жағдайларда сауатты әрекет жасау, табиғи экологиялық процестерді және олардың реттелу жолдарын анықтау және талдау, адамның тұрақты дамуының заманауи тұжырымдамалары мен стратегияларын түсіну;

 • Код ON12

  Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізу, кәсіпкерліктің ұйымдық-шаруашылық нысандарын басшылыққа алу;

Top