Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11302 Жол қозғалысы қауіпсіздігі және ұйымдастыру в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушыда жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, жоғары білім беру саласында жоғары сапалы білім беру қызметін көрсету және бакалаврларды даярлаудың осы бағыты бойынша Болон процесінің принциптерін және қазіргі заманғы стандарттарды жүзеге асыру арқылы Қазақстан Республикасы экономикасының көліктік секторы үшін кадрлар даярлау бойынша құзыреттілікті ұсыну.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B095 Көлік қызметтері
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B113 Көлік қызметтері
 • Инженерлік механика (статика, динамика)
  Несиелер: 5

  Механиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, осы заңдардан туындайтын принциптерді машина элементтерінің, механизмдердің, өндіріс жабдықтарының қозғалысын зерттеу үшін пайдалану қабілеті. Механикалық жүйелердің тепе-теңдігін есептеу, механикалық жүйелердің қозғалысын динамикалық талдау және кинематикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін меңгеру. Механикалық жүйелердің тепе-теңдік және қозғалысы туралы қабылданған ережелердің рұқсат ету шекарасын қалыптастыру қабілеті

 • Инженерная геодезия
  Несиелер: 5

  Тікелей және кері геодезиялық есептер. Геодезиялық жұмыстарды жобалау. Инженерлік-геодезиялық ізденістер. Геодезиялық бөлу жұмыстарының кезеңдері. Жобаны іске асыру үшін геодеректерді дайындау.

 • Жоғары математика 1
  Несиелер: 6

  Жоғары математиканың негізгі мазмұны сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, Математикалық талдау элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Суреттер, эскиздер және сызбалар кескіндерімен байланысты механизмдерді, машиналарды жобалау, дайындау және пайдалану. Олар жалпы әдістемелерді білуі керек: сызбаларды құрастыру және оқу; әр түрлі техникалық және басқа нысандарды жобалау, құрастыру, дайындау және пайдалану процесінде туындайтын түрлі инженерлік және геометриялық мәселелерді шешу. Машиналар, құрылғылар мен кешендерді құрастыру үшін қажетті заманауи дәлдік, тиімділік, сенімділік талаптарына жауап беретін сызба геометрия және инженерлік графика әдістерін білуге құзыретті

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инжинирингтегі цифрлау
  Несиелер: 3

  Python программалау тіліне кіріспе. Деректер түрлері, айнымалы мен анықтамалар, өрнектері. Операторлар, циклдар және тілдік құрылымдар. Python бағдарламалау тіліндегі функциялар. Транспорттық мәселелерін шешу үшін Python тіліндегі тапсырмалар. MS Project бағдарламасымен танысу. Microsoft Project жобасындағы ұйымның жобалық қызметін жоспарлау және бақылау. Инжинирингтік көлік жобаларын басқару үшін Microsoft Project жобасында транспорттық жобаларды құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Жоғары математика 2
  Несиелер: 4

  Жоғары математиканың негізгі мазмұны-сызықтық алгебра, Аналитикалық геометрия, бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеуі және бір айнымалы функцияның интегралдық есептеуі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы студенттердің шет тілінде сөйлеуді үйретуге, студенттерге өз әрекеттеріне бағынатын ережелерді түсінуге көмектесуге, нақты сөйлеу контекстінде грамматикалық, лексикалық және құрылымдық үлгілерді пайдалануға негізделген. Бұл кәсіби шет тілінде жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін жеткілікті біліктілік деңгейін қалыптастыруды білдіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік құралдарының қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Автокөлік құралдарының белсенді, пассивті және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін конструктивтік элементтерінің кешені; АКҚ қауіпсіздігін қамтамасыз ету және арттыру саласындағы автомобильдер мен көлік конструкцияларының дамуының негізгі үрдістері; автомобильдің Белсенді қауіпсіздігі. Автомобильдің пассивті қауіпсіздігі. Послеаварийная қауіпсіздік автомобиль

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика –қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайынд��қтың негізін және білім беру бағдарламасының компонентін құрайды.Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория және зерттеу әдістері. Әлеуметтік өндірістің негіздері және әлеуметтік экономика нысаны. Нарықтық жүйенің механизмі. Өндіріс, шығындар және компанияның табысы. Ұлттық экономика. Экономикалық өсу және нарықтық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі. Ұлттық экономикадағы және экономикалық қауіпсіздіктегі қаржы-валюталық жүйе.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автокөлік құралдары
  Несиелер: 4

  Автокөлік құралдарының жіктелуі, индексациясы және жалпы құрылымы Іштен жану қозғалтқыштары. Қозғалтқыштардың негізгі механизмдері. Майлау және салқындату жүйесі. Электр жабдықтары. Автокөлік құралдарын оталдыру жүйесі. Автокөлік құралдарын электрлік іске қосу жүйесі. Ілінісу. Берілістер. Автокөлік құралдарының жүру бөлігі. Рульдік басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автомобиль жолдары
  Несиелер: 4

  Жол-құрылыс материалдарының ерекшеліктерін және климаттық факторларды ескере отырып, жер төсемі мен жол жамылғысын салудың практикада неғұрлым кең тараған технологиясын; мамандандырылған отрядтарды жинақтау және олардың автомобиль жолдарын салу объектілерінде өзара іс-қимылын ұйымдастыру ережесін; жер төсемі мен жол жамылғысын салудың неғұрлым ұтымды технологиясын және ұйымдастырылуын таңдау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы
  Несиелер: 5

  Ең сапалы пайдалану материалдарын таңдау; материалдардың пайдалану сапасын талдау және бағалау; автомобильдің нақты түрі мен маркасына арналған пайдалану материалдарының барлық ассортиментінен отынның, майдың, майлаудың, техникалық сұйықтықтың нақты маркасын таңдау; жөндеу жұмыстарының жоғары сапасын қамтамасыз ететін конструкциялық-жөндеу материалдарын таңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көлік құралдары жүргізушілерін даярлаудың әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Жүргізуші сенімділігінің қозғалыс қауіпсіздігіне әсері. Көлік құралдарын жүргізушілерді даярлаудың психофизиологиялық негіздері. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жүргізушілерді даярлаудың рөлі. КҚ жүргізушілерін даярлау және қайта даярлауды жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптар. Оқытудың техникалық құралдары. Жүргізушілікке кандидаттардан біліктілік емтихандарын қабылдау әдістемесі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жүктану
  Несиелер: 5

  Жүктерді халықаралық көлік сыныптамасының және автокөлікте қолданылатын сыныптаманың санын есептеу; қорғау құралдарын және таңбалау белгілерін таңдау; жүктердің әртүрлі түрлерінің табиғи кему нормалары; жүктерді тасымалдауға арналған құжаттаманы ресімдеу; стандартты үлгі өлшемдерге сәйкес көлік ыдысындағы жүк бірліктерінің санын есептеу; жүктің берілген көлемін тасымалдауға арналған контейнерлер мен тұғырықтардың санын есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механизациясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы машина жүйелерін қолдану негізінде қойма операцияларының тиеу-түсіру жұмыстарының тиімділігі жоғары өндірісі, жаңа тиеу-түсіру машиналарының жүйелерін жобалау мен құруға арналған техникалық-экономикалық тапсырма; қазіргі заманғы механикаландыру және автоматтандыру құралдарын орталықтандырылған тәртіппен де, жергілікті құралдармен де пайдалануға қабылдауды, ұстауды және жөндеуді ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Жол жағдайларына байланысты жол-көлік оқиғаларының алдын алу тәсілдері; жол-көлік оқиғаларының желілік кестесі. апаттылық және қауіпсіздік коэффициенттерін анықтау әдістері. Автомобиль жолдарындағы қозғалыс қауіпсіздігін арттыру әдістері. Ауа-райының өзгеруіне, жол жабынының сапасына дер кезінде ден қоюға және көліктің апатсыз қозғалысын қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдауға міндетті жол қызметтерінің міндеттері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзара алмасушылық, стандарттау және техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі механизмдер мен құрылымдарды жобалау кезінде рұқсат беру мен отырғызуды оңтайлы таңдау бойынша есептеу әдістерін нақты және бір мәнді іске асыра білу; жүйелер мен бұйымдардың әр түрлі технологияларын әзірлеу кезінде Математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану; өзара алмастыру және техникалық өлшеу саласында жаңа жетістіктерді пайдалану қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тасымалдауды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару
  Несиелер: 5

  Озық техника мен технологияны қолдануға негізделген көліктің пайдалану жұмысын басқарудың жалпы қағидаттары; автоматтандырылған басқару жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген көлік объектілерінің жұмысы; өндірістік процестерді оңтайландыру бойынша теориялық негіздер, демек, жоспарлы тапсырмаларды орындау кезінде экономикалық тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс технологиясына кіретін барлық кешендер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Көлік қызметтерін сатуды коммерцияландыру жағдайында көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кешенді тәсіл; көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің әдістері, инженерлік-техникалық құралдары. Көлік инфрақұрылымы объектілерінің және көлік құралдарының қорғалуына әсер ететін әлеуетті қауіптер мен іс-әрекеттер; көлікте жұмыс істейтін қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамалық актілер мен техникалық нормативтер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын және кәсіпкерлік экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік субъектісі және кәсіпкерлік қызмет объектісі ретінде тұжырымдамасы; Кәсіпорын өнімі, оның бәсекеге қабілеттілігі; Кәсіпорынның өндірістік ресурстары; Кәсіпорын - нарықтың экономикалық субъектісі; Акционерлік қоғамдар; Шағын бизнес; Шағын бизнеске салық салу; Сауда фирмасын ұйымдастыру және тіркеу; Бизнес-жүйеде бәсекелестік; Компанияның коммерциялық қызметі; Бизнес-инфрақұрылым; Бизнес жүйесінде маркетинг; Кәсіпорын қызметінде басқару; Басқаруды ынталандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүк тасымалдауды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Жүктерді көлікпен тасымалдау тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілер; жүктерді тасымалдауға шарт жасасу, Көлік құралдарын беру; жүкті тасымалдау үшін қабылдау, жүктерді көлік құралдарына тиеу және олардан жүктерді түсіру; жүкті жеткізу мерзімдері, жүкті беру, жүкті тасымалдаушының терминалында сақтау, Көлік құралдарын, контейнерлерді тазалау, жүктердің жекелеген түрлерін тасымалдау ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік құралдары мен қызметтерін сертификаттау және лицензиялау
  Несиелер: 8

  Дамудан инспекциялық бақылау техникалық құралдарды және қозғалысты басқару жүйелерін енгізуге дейін; автомобильдер мен автокөліктердің, сондай-ақ олардың компоненттері мен жинақтарының белсенді, пассивті, экологиялық, авариядан кейінгі және өрт қауіпсіздігі тұрғысынан жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Көліктегі көліктік-экспедициялық қызмет көрсету
  Несиелер: 6

  Көліктік-экспедициялық қызметтің негізгі ережелерін пайдалану; көліктік-экспедициялық қызметтің нормативтік-құқықтық базасын пайдалану; тасымалдауды ұйымдастыру мен технологиясына, тасымалдау процесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарына сүйене отырып, жүк және жолаушылар тасымалы сапасының көрсеткіштерін есептеу және талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Көлік логистикасы
  Несиелер: 6

  Көлік логистикасының қалыптасуы мен дамуы. Логистиканы көліктік қамтамасыз ету. Жеткізудің қазіргі заманғы көліктік-технологиялық тізбектері. Жеткізу шарттары және логистиканы көліктік қамтамасыз етудің құқықтық аспектілері. Көлік логистикасындағы Ақпараттық технологиялар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру және басқару; жүк тасымалдарын ұйымдастыру және шарттары; жүк тарифтері; тасымалдау құжаттары; жүктерді сақтау мен ресімдеуді қамтамасыз ету; жөнелту және межелі пункттердегі, жүру жолындағы жүк және коммерциялық жұмыстар технологиясы; аралас және халықаралық қатынастардағы жүк және коммерциялық операциялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Өндірістік ортадағы қауіпті факторларды, еңбек процесін ескере отырып, жұмыс орнында, өндірісте, кәсіпорындарда еңбек қорғау; өндірісте, жұмыс орындарындағы, технологиялық өндірістік процестер туралы білімдерін пайдалана отырып, кәсіпорынның еңбек заңнамасының талаптарын, еңбек нормаларын және еңбек қорғау стандарттарын; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі және еңбек туралы заңнаманың нормаларын қамтитын басқа да нормативтік құқықтық актілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктегі патенттану негіздері
  Несиелер: 5

  ҚР Патенттік құқық және патенттану негіздері, қорғаудың құқықтық негізі және патентке қабілеттілік шарты; Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қою; зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдістемесі; гипотезаларды ұсыну, қолда бар ақпаратты жинақтау, талдау принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қалаларды көліктік жоспарлау
  Несиелер: 4

  Қалалық көлік жүйесі және қаланың жол желісі; желінің көлік және пайдалану сипаттамаларын жақсарту жөніндегі шараларды әзірлеу; қалалық көшелер мен жолдарды жіктеу; қала көшелерінің желісінің өткізу қабілеттілігі; қаланың жол желісінің жобалау элементтері; қалалық жүк тас жолдарын жобалау; қалалық көше қиылыстарындағы қозғалысты анықтауды анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жол қозғалысын ұйымдастыру
  Несиелер: 8

  КҚБ-ға тексеру жүргізу және қолданыстағы жол қозғалысын ұйымдастыруда кемшіліктерді анықтау; әртүрлі жол, көлік және метеорологиялық жағдайларда қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жағдайларын жақсарту бойынша кешенді инженерлік іс-шараларды әзірлеу; жол қозғалысын ұйымдастырудың негізгі әдістемелік принциптері және нақты жағдайларда оны шешу тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инженерлік жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Қазіргі математикалық есептеу әдістері күрделі объектілерге қолданылатын автоматты басқарудың инженерлік жүйелерін модельдеу; инновациялық технологиялар және есептеу әдістері Заманауи ғылыми тәсілдер негізінде объектілерді басқарудың инженерлік жүйелерін модельдеу; күрделі және көпфакторлы есептерді әзірлеу және жобалау туралы деректер техникалық және ғылыми объектілермен инженерлік жүйелерді модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Басқару әдістерін жобалау және әртүрлі жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды, сондай-ақ орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру қабілеті;

 • Код ON2

  Жобаның мақсаттарын қалыптастыру, көліктік міндеттерді шешу қабілеті, экономикалық және экологиялық қауіпсіздік көрсеткіштерін ескере отырып қауіпсіздік басымдықтарды анықтау;

 • Код ON3

  Әртүрлі жоспарлау және оңтайлы шешімдерді анықтау кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігінің әр түрлі талаптарын ескере отырып, ымыралы шешімдерді талдау;

 • Код ON4

  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Көліктегі техникалық құрылғылар мен құрылыстарды тиісті ұстауды қамтамасыз ете білу;

 • Код ON5

  Көліктік-технологиялық жүйелерді әзірлеуге өндірістік және өндірістік емес шығындардың тиімділігін талдау және бағалау қабілеті;

 • Код ON6

  Көлік кәсіпорындарын дамыту жоспарларын және жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру жүйелерін әзірлеу қабілеті;

 • Код ON7

  Есептеу-жобалау қызметін жүргізу қабілеті, оның ішінде көлік міндеттерін шешу нұсқаларын әзірлеу және талдау;

 • Код ON8

  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көлік техникасы мен жабдықтарын таңдау кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана білу.

6B11302 Логистика (сала бойынша)
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 6B11302-Логистика (салалар бойынша)
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Логистика (Көлік)
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Тасымалдау және логистика ұйымдастыру
Бакалавриат

Азаматтық авиация академиясы (ААА)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B11302 Логистика(сала бойынша)
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Логистика
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистика (Көлік)
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистика
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистиканы ұйымдастыру және басқару
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Көлік бизнесі және логистика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top