Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07111 Автокөлік құралдарының техникалық сервисі (өндірістік оқыту шебері) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қосымша кәсіби білім алу және жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру үшін тілдерді пайдалану;
 • Электротехникалық, электр машиналары мен аппараттарын, электрондық техниканы пайдалану және диагностикалау. Бөлшектер мен тораптардың агрегаттар мен машиналардың сапасын бақылау және басқару үшін аспаптардың түрлерін таңдау;
 • Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан талдау, сондай-ақ экономикалық-құқықтық құбылыстар мен процестердің мәні мен көріну нысандары туралы білімді жүйелеу;
 • Білім алушыларды даярлау саласына сәйкес өндірістік оқыту сабақтарын жүргізу, оқытудың заманауи технологияларын пайдалана отырып, өндірістік оқыту сабақтарын өткізе білу, білім алушылардың кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру, кәсіптік даярлаудың әртүрлі кезеңдерінде оқытуды бақылауды жүзеге асыру.
 • Статистика, кинематика және динамика заңдары негізінде құрылымдағы элементтерді беріктікке, қаттылыққа, тұрақтылыққа есептеуді жүргізу. Бөлшектерді, түйіндерді және механизмдерді құрастыру.
 • Өндірістік проблемаларды анықтау және кәсіби міндеттерді шешу үшін жаратылыстану білімі мен әдіснамасының негіздерін пайдалану;
 • Заманауи машиналар мен жабдықтарды, автомобиль көліктерін пайдалану техникалық қызмет көрсету кәсіпорындарын жобалау. Сала технологиясының және ондағы жеке мамандықтың ерекшеліктерін анықтау; Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру;
 • Педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын және жеке және топты басқару тәсілдерін меңгеру, білім берудің әртүрлі деңгейлеріндегі білім алушылардың психикалық даму барысын бақылау, сондай-ақ техникалық жүйелердің негіздерін меңгеру;
 • Оқу-тәрбие процесін басқара білу, Оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу және оларды білім беру мазмұнын қалыптастыру үшін пайдалану, білім алушыларымен тәрбие жұмысын жүргізу;
 • Конструкторлық құжаттаманың түрлерін оқып, ЕСКД стандарттарының талаптарына сәйкес сызбаларды, сызбаларды орындау, сызбаларды жасау үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану. Еңбек заңнамасы негізінде және еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес жұмыстарды орындау;
 • Білім алушылардың зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларын қалыптастыру;
Top