Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02114 Музыкатану (түрлері бойынша) в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Музыкалық идеяларды зерттеу мен бағалаудың негіздерін білу; шығармашылық, сыни және зерттеушілік ойлау арқылы түсініктер мен процестерді түсіну; оқу, кәсіби және педагогикалық қызмет саласындағы практикалық дағдыларды қолдану.
 • Шығармашылық қызметтің бір түрі ретінде шетелдік, орыс, кеңестік, дәстүрлі, отандық және қазақ музыкалық өнерінің даму ерекшеліктерін, тарихи кезеңдерін білу; музыкалық шығарманың көркемдік ұғымдарын тарихи контексте түсіну, осы ерекшелікке байланысты музыкалық шығармаларды талдауда алған дағдыларын қолдану.
 • Түрлі жанрдағы, форма мен стильдегі бірқатар жеке фортепиано шығармаларын білу; ансамбльдік ойын дағдыларын түсіну; ноталарды парақтан еркін оқу қабілеті мен эскиздер және шығармаларды ойнау дағдысын қолдану.
 • Қоғамда және қазіргі мәдениетте болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдауға, кәсіпкерлік және шығармашылық міндеттерді шешу кезінде жағдайды дұрыс бағалауға, білім алушылардың өздерінің пікірлерін дәлелді түрде қорғай білуге талпындырады.
 • Кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламаларды білу, әр түрлі қызметте заманауи ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша білім мен дағдыларды алу; мәдениет пен өнердің ағымдағы қызметінің жоспарлануын, ұйымдастырушылық аспектілерін, оның ішінде коммерциялық, маркетингтік, қаржылық, жарнамалық және ақпараттық-насихаттық, қызметкерлермен жұмыс, концерттерді, спектакльдерді және басқа да шығармашылық іс -шараларды ұйымдастыру бойынша қызметті түсіну. Шығармашылық жобаның өтелу дәрежесін, мүмкін болатын тәуекелдер мен перспективаларды бағалай отырып, шығармашылық және өндірістік қызметті әкімшілік басқару әдістерін қолдану.
 • Музыкалық шығарма құрылымының заңдылықтарын білу, музыкалық талдау мен шығарманы эстетикалық бағалау әдістемесін түсіну; музыкалық тілді, форманы, шығарманың мазмұнын ашуда гармония мен полифонияның рөлін анықтау тұрғысынан әр түрлі тарихи дәуірдегі музыкалық шығармаларды талдауда білімді қолдану, формативті функцияларды, стиль тұрақтыларын, дәстүр мен жаңашылдық құбылыстарды анықтау.
 • Музыкалық сын мен журналистиканың тарихы мен теориясын білу; сыни және публицистикалық мазмұндағы жазбаша мәтіндерді орындау дағдыларын түсіну; музыкалық сынның әр түрлі жанрларын жазуда білімді қолдану - ақпараттық хаттарды, шолуларды, эсселерді, шолуларды және т.б. Сын тұрғысынан ойлау призмасы арқылы сахналық қойылымдарды, концерттік бағдарламаларды талдай білу; сыни мәтіндерді редакциялауда, сондай-ақ оларды жазуда білімдерін қолдана білу.
 • Әртүрлі дене жаттығулары арқылы денсаулықты сақтау және жақсарту жолдарын білу; өз бетінше білім алуды түсініп, тәжірибеде тиісті ақпаратты талдау дағдыларын және топта жұмыс істеу қабілетін қолдану, ауызша және жазбаша коммуникация дағдыларын көрсету, меңгеру.
 • Есту, гармониялық және полифониялық талдау дағдыларын білу - нотамен және есту қабілеті арқылы классикалық және халық музыка материалдарын түсіну, анықтау, түсіндіру, өңдеу, есте сақтау, қолдану; шығармашылық немесе зерттеу процесінде теориялық, гармониялық және полифониялық стильдердің, формалардың, жүйелердің және дәстүрлі музыкалық орындаушылықтың қалыптасуының тарихи процестері туралы білімді қолдану.
 • Монодикалық музыкалық дәстүрлер мен онымен байланысты ладтық жүйелердің негізін, өлең құрылысын, әуен, әр түрлі этникалық нұсқалардағы формаларды зерттеу дағдыларын білу; терминологияны, киномузыканың негізгі даму жолдарын түсіну; білімді еркін бағдарлауды симфониялық партитурада қолдану (оқу мен дирижерлікті) және бұл партитураларды фортепианода қарап отырып ойнай білу.
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым -қатынастың басты дағдыларын білу, тіл мен мәдениет нормаларына сәйкес кәсіби қызметті түсіну; байланыс саласының ерекшеліктерін қолдану; музыкалық стильдер, аспаптар, орындау техникасы, құрылымдық компоненттер терминдерін түсініп, шет тілінде сөйлей білу.
 • «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде ғылыми дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы негіздерді білу. Музыкалық-теориялық және музыкалық-тарихи пәндерді оқытудың негізгі ережелері мен әдістерін қолдану және білу.
 • Фольклордағы қалыптастырушы факторлардың принциптерін білу, халық музыкасының шығармаларын кешенді бағалау мен талдауды түсіну: Қазақстан, Таяу және Орта Шығыс, Шығыс және Оңтүстік -Шығыс Азия; алынған білімді осы елдердің, құрлықтардың авторларының шығармаларын ойнау кезінде, сонымен қатар өз әуендерін немесе шығармаларын шығару барысында қолдана білу.
Top