Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03101 Халықаралық және салыстырмалы саясаттану в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты - халықаралық қатынастар мен салғастырмалы саясаттанудың маңызды салаларында білімі мен біліктілігі жоғары мамандарды даярлау болып табылады. Бағдарлама түлектерді мемлекеттік, жеке және коммерциялық емес салаларды халықаралық деңгейде экономикалық, саяси, ғылыми, мәдени ынтымақтастық салаларында, аналитикалық агенттіктерде және ғылыми-зерттеу институттарындағы жұмысқа даярлайды. Түлектер жаһандық геосаясат, халықаралық әлеуметтік, экономикалық және саяси үдерістер, сонымен қатар Қытай, Түркия, Корея немесе Жапония туралы терең білімді дамытып, осы елдер мен Қазақстан арасындағы тиімді ынтымақтастықты нығайтатын болады. Түлектер мемлекеттік, жеке және коммерциялық емес қызметтегі тәуекелдерді басқаруға қолдау көрсете отыра, сол ұйымдардың өз қызметін Қазақстанда және халықаралық аренада жүзеге тиімді түрде асырруға ықпал етеді.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B040 Саясаттану
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Макроэкономика кіріспе
  Несиелер: 6

  Курс ел экономикасының қызметі туралы түсініктерді қалыптастыруға және ойлау мәдениетін арттыруға бағытталған. Cтуденттер макроэкономикалық көрсеткіштерді қолдануды меңгереді, cондай-ақ экономикалық ақпарат көздері негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің мінез-құлқын талдауды үйренеді,аналитикалық және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін таныстыруды дайындау және қорғау, экономикалық мәселелерге қатысты өз пікірін сыни тұрғыдан қалыптастыру және қорғау дағдыларын меңгереді

  Оқу жылы - 1
 • Халықаралық қатынастарға кіріспе
  Несиелер: 6

  Курс мемлекеттердің және қазіргі заманғы әлемдік саясаттың басқа да қатысушыларының мінез-құлқын жүйелік деңгейде түсіну арқылы студенттердің кәсіби дүниетанымын қалыптастыруға негіз болады. Студенттер кәсіби салада әрі қарай зерттеу жасау үшін қолайлы теориялық әдісті анықтау мақсатында халықаралық қатынастардың негізгі теориялық мектептеріне сыни талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Салыстырмалы саясаттануға кіріспе
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді мемлекеттік деңгейде, оның ішінде режимдерді, саяси институттарды, сайлау жүйелері мен саяси партиялардың түрлерін зерттейтін салыстырмалы саясаттанудың негіздерімен таныстырады. Курс барысында студенттер демократия, өкілдік және оларды өлшеу әдістерімен ғылыми әдебиеттерді талдау және сыни пікірлерді жазу арқылы танысады. Сондай-ақ, топтық жобаларды қорғау шеңберінде салыстырмалы зерттеу әдістерін кеңінен қолдануға үйренеді.

  Оқу жылы - 2
 • Саяси теория негіздері
  Несиелер: 6

  Саяси теория - саяси ойдың тарихына үңілетін зерттеу саласы. Курс барысында студенттер саяси теориядағы негізгі авторлардың пікірлері мен қазіргі заманның саяси жүйелерін сыни түрде талдайтын болады. Студенттер белгілі бір ой мектебіне қатысты пікірлерін сыни түрде қалыптастыруға және қорғауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Халықаралық қатынастардағы зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Курс сандық, сапалы және аралас әдістер арқылы халықаралық үрдістерді зерттеу барысымен таныстырады. Студенттер «R» және «Python» сияқты статистикалық бағдарламаларды қолдана отырып, ақпаратты жинау және талдау дағдыларын меңгереді, сондай-ақ интервью, әлеуметтік сауалнама жүргізу және кейстерді зерттеу сияқты құралдарды пайдалана отырып зерттеу жүргізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 6

  Бұл курс халықаралық құқықтың өзгешелігінің, көздері мен тиімділігінің; мемлекеттерді құру және тану; мемлекеттің егемендігінің, аумағына және юрисдикциясына қатысты принциптердің; халықаралық шарттардың заңдылығының теориялық және практикалық негіздерін қамтиды. Студент жеке кейстердің тапсырмаларын орындау және ситуациялық есептерді шешу барысында басқа мемлекеттер мен халықаралық акторларға қатысты мемлекеттердің мінез-құлқын көрсететін аналитикалық жазбаларды дайындайтын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Екінші шет тілі (Қытай/Жапон/Кәріс/Түрік)
  Несиелер: 6

  Бұл курс, үш семестрге созылған оқу барысында, студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін «intermediate» деңгейінде қалыптастыруға бағытталған. Яғни, шет тілінде еркін сөйлейтін адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті мен дағдысын, таңдалған шет тілінде жиналыстар, келіссөздер мен пікірталастарды ұйымдастыру және оған қатыса білуді дамытуға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән келесідей тақырыптарды қамтиды: кәсіпкердің кім екені; бизнес идеяларды іздеу құралдары, шағын бизнес нысандары, шағын бизнесті жоспарлау мен басқару, қаржыландыру көздерін іздестіру, сыртқы және ішкі орта мүмкіндіктеріне сәйкес стратегияны дамыту, базалық қаржылық жоспарлау, сонымен қатар әлеуетті инвестор үшін бизнес жоспар жасау. Студенттер өз бизнес идеяларын сыни бағалайды және де топтағы жобалау жұмысы арқылы нақты қызмет жасайтын бизнестегі стратегияны ілгері дамыта алады

  Оқу жылы - 2
 • Қытай/Жапон/Кәріс/Түрік саясаты мен тарихы
  Несиелер: 6

  Курста Қытай/Жапония/Корея/Түркиның тарихы және оның саяси жүйесі зерттеледі. Студенттер Қытайдың/ Жапонияның/Кореяның/Түркияның саяси жүйесінің институционалды сипаттамасына және экономикалық реформалар, режимнің тұрақтылығы, қоршаған ортаның ластануы және саяси реформалар сияқты ел басшылығының алдында тұрған негізгі мәселелерге жүйелі талдауды жүргізеді. Курс аяқталғаннан кейін студенттер осы тақырып бойынша қызығушылығы пайда болған тақырыптар аясында өздерінің ғылыми жобаларын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Қытай/Жапон/Кәріс/Түрік заманауи саяси экономикасы
  Несиелер: 6

  Курста соңғы үш онжылдықта Қытайдың / Жапонияның / Кореяның /Түркияның қазіргі экономикалық өзгерістеріне әкеліп соқтырған саяси экономикалық, тарихи жағдайлар мен заманауи қозғаушы күштерді қарастыратын болады. Елдің экономикалық және әлеуметтік жүйесінің аспектілерін қарастырғаннан кейін студенттер нарықтық экономикаға көшудің экономикалық көздерін, сондай-ақ осы өсуге ықпал еткен және кедергі келтіретін отандық және халықаралық шарттарды сыни талдаудан өткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Қақтығыстарды шешу мен бейбітшілікті орнату
  Несиелер: 6

  Курс оқушыларды қақтығыстарды шешу және бейбітшілік орнату әдістерімен таныстыру үшін арналған. Студенттер бейбітшілік, зорлық-зомбылық және қақтығыстар туралы мәселелер мен теорияларды жіктейді. Курс барысында студенттер жеке кейстерді зерттеу мен ғылыми шолулар жүргізу арқылы қақтығыстарды зерттеу мен бейбітшілікті орнатудағы өзгермелі динамиканың және жаңа үрдістердің сараптамалық талдауын жасайтын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Статистика негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл студенттерді деректерді талдау және статистикалық есептеулердің негізгі ұғымдарымен таныстыруға арналған кіріспе курсы болып табылады. Негізгі статистикалық ұғымдар мен әдістер теориядан гөрі деректерді жинау және талдау принциптерін түсінуді баса көрсететін түрде ұсынылған. Кейстік тапсырмаларды орындау барысында студенттер статистикалық талаптарды бағалауда және статистикалық талдау жүргізуде прагматикалық құралдарды қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Қоғамдық дискурс, әлеуметтік медиа және саяси жүйелер
  Несиелер: 6

  Бұл курс «қарапайым азаматтардың» контент өндірушілері болу мүмкіндігін қоса алғанда, бұқаралық ақпарат құралдарының өзгермелі құрылымы мен ландшафтынан туындайтын негізгі тақырыптар мен мәселелерді, сондай-ақ ақпаратқа қол жеткізуді насихаттауда немесе кедергі жасауда әлеуметтік желілердің рөлін қамтиды. Кейбір кейстерді зерттегеннен кейін студенттер БАҚ пен қоғам арасындағы қарым-қатынастың демократиялық қызмет етуге қалай әсер ететінін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Халықаралық даму экономикасы
  Несиелер: 6

  Курста халықаралық даму мен дамымай қалудың негізі мен себептерін, сондай-ақ қаржылай көмек алушы елдердегі дамудың салдары сияқты тақырыптар қамтылады. Студенттер табысы төмен елдердегі экономикалық өсімге және дамуға деген сұраныстың олардың жаһанданған халықаралық экономикаға айналуына қалай әсер ететінін қарастырып, бағалайтын болады. Бағалау барысында студенттер Дүниежүзілік Банктің өзекті дерекқорларын қолдана отырып, жеке жоба жұмыстарын дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Қытай/Жапон/Кәріс/Түрік мәдениеті мен қоғамы
  Несиелер: 6

  Курс Қытай/Жапония/Корея/Түркия мәдениетіне кіріспе болып табылады. Бұл курс студенттерге Қытайдың / Жапонияның / Кореяның /Түркияның мәдени, әлеуметтік, идеологиялық, білім беру, экономикалық және саяси ортасы туралы түсінік береді. Курстың барысында студенттер мәдениет туралы тарихи және жаһандық тұрғысынан іргелі білімге ие болады және ғылыми-зерттеу әдістерін, лекцияларды, әдебиетті оқып-үйрену және, атап айтқанда, презентациялар мен пікірталастарды дайындауды пайдалана отырып, шет елді жетік деңгейде түсінуге қол жеткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
  Несиелер: 6

  Курстың негізгі идеясы студенттерді басты мақсаты ұлттық мүдделерін қорғау және бүкіл әлемде бейбітшілік, өркендеу мен әділеттілікті насихаттау болып табылатын, жалпы халықаралық құндылықтарды ұстанатын, тәуелсіз және егемен мемлекет ретіндегі Қазақстанның сыртқы саясатымен таныстыру. Студенттер саяси баяндамалар жазу арқылы Қазақстан Республикасының көпвекторлы сыртқы саясатының дамуын талдайды, сондай-ақ халықаралық күн тәртібі мен жаһандық мәселелер бойынша жүргізіліп жатқан пікірталастардың жағдайын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Халықаралық қатынастар теориялары
  Несиелер: 6

  Курс 1945 жылдан бастап халықаралық қатынастарды ғылыми зерттеудегі негізгі теориялық тәсілдермен танысуға негізделіп, халықаралық қатынастардың идеялары мен түсініктемелеріне негізделген. Ол негізгі теориялық пікірталастарға шолуды ғана емес, сонымен қатар студенттердің сыни эссе жазу барсында халықаралық қатынастарды талдауда студенттер қолдана алатын тұжырымдамалардың жинағы беру үшін арналған. Курс барысында студенттер халықаралық қатынастарды зерттеуде эмпирикалық талдау мен нормативтік рефлексияны ұштастыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Халықаралық қатынастардағы феминизм және гендер
  Несиелер: 6

  Бұл курс феминистік теория мен саяси экономиканың арасындағы байланысты екі жақты зерттейді. Студенттер, гендердің интеллектуалды тарихына ерекше назар аудара отырып, сыни эссе жазу арқылы оның әлеуметтік құрылымы бүкіл дүние жүзі бойынша экономика туралы дискурс қалыптастырғанын талдайтын болады. Топтық презентациялар барысында студенттер экономикалық теорияның гендерлік теңсіздіктің эволюциясын қалай түсіндіре алатынына талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Энергетикалық саясат
  Несиелер: 6

  Бұл курс халықаралық деңгейде энергетикалық саясатқа арналған. Әдебиеттерді салыстырмалы талдау арқылы студенттер қазіргі энергияны пайдаланумен және саясатпен байланысты негізгі мәселелермен танысады, оның ішінде: адам денсаулығына әсері, экономикалық салдарлар, экологиялық проблемалар және ұлттық қауіпсіздік деген салдары. Сонымен қатар, курс барысында студенттер нақты альтернативті энергияның артықшылықтары мен оның саяси қолданылуын түсіндіретін егжей-тегжейлі баяндама жасауы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Халықаралық лаңкестік
  Несиелер: 6

  Курста халықаралық терроризмнің анықтамалары мен себептері, терроризмнің ұйымдастырылуы және қаржыландырылуы және басқа да жалпы мәселелер қарастырылады. Студенттер тарихи және ағымдағы тақырыптық зерттеулерді сыни салыстыру арқылы үкіметтің терроризмге қалай әрекет ететінін біледі. Курстың соңында студенттер қазіргі әлемдегі террористік қауіп-қатерлерге назар аударып, аналитикалық қысқаша баяндамалар жазу барысында осы проблемаларға халықаралық реакцияны бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Геосаясат
  Несиелер: 6

  ''Геосаясат''- екі ғылымның - саясаттану мен әлеуметтанудың тоғысында орналасқан пән. Егер саясаттану - бұл саяси билік туралы ғылым болса, онда геосаясат - бұл биліктің географиялық дүниетанымы және мемлекеттің географиялық ойы. Сыни эссе жазу және топтық презентация дайындау барысында студенттер әлеуметтік маңызы бар құбылыстарды, оқиғалар мен процестерді талдап, бағалауды үйренеді, геосаяси үдерістерді саяси талдау барысында әртүрлі тәсілдер мен әдістерді модельдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Технология мен халықаралық даму
  Несиелер: 6

  Курс технологиялар мен мүдделерді (саяси, ғылыми, іскерлік және т.б.) халықаралық даму үдерісінің ажырамас аспектілері ретінде қарастырады. Студенттер топтық зерттеу жобаларын жазу және қорғау арқылы өндірістік мүмкіндіктердің кеңейтілуінің және өндірістік қызметтің жаңа түрлерінің пайда болуын дамушы елдердегі прогресс деңгейіне қаншалықты әсер ететінің өлшейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Халықаралық қауіпсіздік
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттерді халықаралық қатынастарда күш қолданудың саяси, құқықтық, идеологиялық, экономикалық аспектілерін талдау призмасы арқылы халықаралық қауіпсіздік мәселелерін зерттеудің негізгі теориялық және практикалық тәсілдерімен таныстырады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен халықаралық қауіпсіздікке төнетін қатерлерді анықтау және талдау, сонымен қатар қауіпсіздік саласындағы негізгі ұсыныстарды әзірлеу дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Халықаралық ұйымдар
  Несиелер: 6

  Бұл курста мемлекеттердің арнайы құрылған халықаралық институттар шеңберіндегі халықаралық қатынастардағы тәртіпті қалпына келтіру әрекеттері қарастырылады. Сыни эссе жазу барысында студенттер БҰҰ, ЕО, НАТО, ДСҰ, Дүниежүзілік банк сияқты ресми халықаралық ұйымдарды қарастырып, сонымен қатар үкіметтік емес институттардың қоршаған ортаны қорғау, адам құқығы және азаматтық қоғам саласындағы үлесін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Халықаралық интеграциялық процестер
  Несиелер: 6

  Бұл курс әлемдік аренадағы интеграциялық процестердің құрылымы, саясаты және қазіргі саяси мәселелеріне кіріспе болып табылады. Студенттер әртүрлі одақтардың институттары мен саясатын кешенді интеграциялық жоба ретінде салыстырып, оның мүше мемлекеттерге деген әсерін бағалайды. Жеке ғылыми жобаларды жазу барысында студенттер саяси институттардың шешім қабылдау органдарының құрылымы мен функцияларының өтпелі және интеграциялық процестерге деген әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Жаһандық саясаттағы Қытай (тереңдетілген курс)
  Несиелер: 6

  Курс Қытайдың әлемдік деңгейдегі ерекше дамуының себептері мен салдарларын терең зерттеу болып табылады. Курс барысында студенттер еркін нарықтардың Қытайдың халықаралық экономикалық өсіміне әсерін бағалап, сондай-ақ халықаралық факторлардың негізгі шектеулерін зерттеп, сыни әдеби шолуды жүргізіп, өздері қызығушылық танытқан тақырыптар бойынша аналитикалық талдаулар жазады.

  Оқу жылы - 4
 • Миграция мен халықаралық саясат
  Несиелер: 6

  Курс әлемдегі көші-қон, оның себептері мен саяси салдары туралы негізгі теориялар мен зерттеулерді қарастырады. Студенттер халықаралық көші-қон туралы негізгі теориялар мен түсініктемелерге шолу жасайды. Курстың соңында студенттер әртүрлі зерттеу дәстүрлерінен алынған теориялық және эмпирикалық тәсілдерді қолданып, бірінші буын көшіп-қонушылардың микро, мезо және макро деңгейдегі талдау деңгейіне көшуін және интеграциялануын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Халықаралық сауда
  Несиелер: 6

  Курс ең маңызды сауда модельдерін қамтиды және халықаралық сауда саясаты мен жаһанданудың өзекті мәселелерін қарастырады. Студенттер, жеке презентациялар шеңберінде, елдер арасындағы сауда-саттыққа қатысты мәселелерді шешуге, халықаралық сауданың жалақы теңсіздігіне деген әсеріне, дамушы елдердегі экономикалық өсудің батыс елдеріне қалай ықпал ететініне және т.б. мәселелерге қатысты өздерінің ұсыныстары мен шешімдерін қарастыратын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Дамыған елдердің сыртқы саясаты
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттерді дамыған елдердің сыртқы саясатын талдаумен таныстыруға арналған. Студенттер сыртқы саяси шешімдерді талдаудың теориясы мен әдістері туралы жалпы түсінікке ие болады. Шешім қабылдау процесін сыни талдау арқылы студенттер мемлекеттің сыртқы саясатын қалыптастыратын тұлғаларды, өзара әрекеттесулерді және институттарды тереңірек түсінеді. Терең түсінудің арқасында студенттер өзара байланысты оқиғаларды салыстырып, талдап, халықаралық қатынастар теориясына негізделген болжамдар ала алатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Әлемдік саясаттағы Орталық Азия
  Несиелер: 6

  Бұл курс Орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық қатынастар контексінде әртүрлі институттар мен саяси шешімдерді қалай және неге қабылдағанымен таныстырады. Студенттер Орталық Азия елдерінің өзара және әлемнің басқа мемлекеттерімен арасындағы қарым-қатынасқа назар аудара отырып, салыстырмалы эсселер мен аналитикалық жазбаларды жазу арқылы аймақ елдерінің қалыптасуын, басқарылуын және үздіксіз дамуы саясатын салыстырады.

  Оқу жылы - 4
 • Код ON1

  Әртүрлі аналитикалық әдістерді пайдалана отырып, өзекті ақпараттарды талдай отырып, мемлекеттің сыртқы саясатын, корпоротивтік әлеуметтік жауапкершілік қағидалары мен этикалық салдарларды ескере отырып, шешім қабылдай алады және олардың салдарын бағалай біледі.

 • Код ON2

  Қажетті сандық технологиялар, әлеуметтік желілер, құралдар мен теорияларды қолдана отырып, халықаралық қатынастар және әлемдік саясат саласында кәсіби қызметін орындай алады

 • Код ON3

  Ауызша және жазбаша іскерлік дағдыларын және командада жұмыс жасай білу дағдысын көрсете отырып, алдыңғы қатарлы технологиялық құралдарды пайдалану арқылы экономика және халықаралық сауда аясындағы мемлекеттік саясатты дайындау мен іске асыруға қатыса алады

 • Код ON4

  Сыртқы саяси қызмет пен халықаралық қатынастардағы кәсіби қызметін атқару үшін болашаққа болжам жасау және деректерді талдау, халықаралық қатынастардың қызметтік саласындағы негізгі тұжырымдарды, парадигмаларлы және теориялық әзірлемелерді үйлестіре біледі

 • Код ON5

  Сандық және сапалық әдістерді пайдалана отырып, ішкі және сыртқы мүдделі тұлғалар үшін аналитикалық талдауларды, анықтамаларды, жазбаларды қоса отырып кәсіби және басқарушылық ақпаратты талдай және ұсына біледі

 • Код ON6

  Өз бетінше білім алуды өзінің жеке потенциалын ашуға, аналитикалық және кәсіпкерлік ойлау қабілетін қалыптастыруға, сондай-ақ қоғамға қызмет етуге де пайдаланады және көшбасшылық қабілетін көрсете біледі

 • Код ON7

  Хаттамалар мен тәртіп талаптарын орындай отырып, халықаралық деңгейде кездесулер, конференциялар және келіссөздерді ұйымдастыруға қабілетті.

 • Код ON8

  Халықаралық деңгейдегі көші-қон мен гендерлік саясаттың тәжірибелерін ескере отырып, қақтығыстардың алдын алу және адам құқығын қорғаудың халықаралық стандарттарына сәйкес кәсіби қызметі аясында мемлекеттік саясатты және ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыруға қатыса алады

 • Код ON9

  Әр түрлі әдістермен (сауланама, сұрақ-жауап алу, сұхбат, контент талдау) мүдделі тараптардың пікірін анықтауға қабілетті

 • Код ON10

  Қарым-қатынастың тарихи және мәдени контекстін ескере отырып, Қытай, Түркия, Корея және Жапония сияқты елдермен саяси, экономикалық және мәдени серіктестікті орнату мен дамуына белсенді қатыса алады.

Top