Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01104 Педагогика және психология в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • қазіргі білім беру саясатының басымдықтарын, мемлекет пен қоғам ұсынатын маманның тұлғасына қойылатын кәсіби талаптарды; білім беру мекемелерінде оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін; тұтас педагогикалық процесті басқару негіздерін білуі тиіс
  • студенттің оқу іс-әрекетін ынталандыру, белгілі бір оқу курсының жеке мағынасын ашу және белгілі бір мамандықтың оқу материалын ашу бойынша құзыретті болу; мақсатты орнатудағы құзыреттілікке ие болу
  • педагогикалық міндеттерді шешуге байланысты шешімдер қабылдауда құзыретті болу
  • Оқу пәніне ( пәндік құзыреттілікке), оқытуға жеке көзқарасты енгізу үшін қажетті білім алушыны түсіну мәселелерінде құзыретті болу
  • педагогика және психология негіздерін, оқыту теориясын, педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістері мен құралдарын, білім берудегі инновацияны, заманауи білім беру технологияларының мәнін, кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың халықаралық және отандық тәжірибесін білуі тиіс
  • білім беруді дамытудың алғышарттарын білуге тиіс
  • үздіксіз, жүйелі білімді іске асыра білу, білім беру жүйесі үшін оқу және оқу-әдістемелік материалдарды жасау әдіснамасыі мен әдістемесін қолдана білу, оқу-тәрбие бағдарламаларын іске асыруды ұйымдастыру, этно және көпмәдени ортада толерантты қарым-қатынас механизмдерін пайдалану, білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесінің ғылыми-негізделген диагностикасын жүзеге асыру; оқытудың қазіргі заманғы әдістерін шығармашылықпен пайдалана білу, тактикалық және жедел бақылауды жүзеге асыру
  • мектеп педагогының, қосымша білім беру мен жоғары оқу білім беру ұйымдарының дүниетанымдық, аксиологиялық, мінез-құлық өлшемдерінің жеке-кәсіби қасиеттерінің қалыптасуын сипаттайтын білімнің, іскерліктің, дағдылардың қажетті көлемі туралы, басқарушылық құзыреттілігі туралы түсінігі болуы тиіс.
  • қызмет және мінез-құлық бағдарламаларын әзірлеуде, оқу қызметін ұйымдастыруда құзыретті болу: қызмет жағдайларын ұйымдастырудағы құзыреттілік, ең алдымен қойылған оқу міндетіне барабар ақпараттық
  • студенттің оқу есебін және оны шешу тәсілдерін (іс-әрекет тәсілдерін) түсінуге; іс-әрекеттің ағымдағы және қорытынды нәтижелерін бағалауға құзыретті болу
Top