Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07107 Ауылшаруашылығында экоинженерия және жылу газбен жабдықтау, желдету в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Жылу және газбен жабдықтау жүйелерінің жалпы принциптері, құрылымы және жұмыс істеуі туралы білімді есептеу, жобалау, тәжірибелік-зерттеу жұмыстарында пайдалана білу.
  • Жылумен және газбен жабдықтаудағы эксплуатациялық, өндірістік-технологиялық, монтаждық-жөндеу қызметі, сондай-ақ жылу желілерінің жұмысына су-химиялық режимнің әсері саласындағы практикалық мәселелерді шешуде кәсіби құзыреттіліктерді білу
  • Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, жылу энергетикалық объектілерді жобалау, модельдеу, оңтайландыру үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана білу.
  • Ойлау мәдениетін білу, ақпаратты талдау және түсіндіре білу, идеялар мен сыни дәлелдерді дамыту, өнімділік пен физикалық тұрақтылықты жақсарту дағдыларын жаттықтыру. Ауызша және жазбаша, соның ішінде шет тілінде, кәсіби ортада және қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай білу, ұжымда тиімді және стресске төзімді жұмысқа дайын болу
  • Жылу-газбен жабдықтау және желдету саласындағы оқу, практикалық және кәсіптік мәселелерді шешу үшін теориялық және практикалық білімге ие болу; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың негіздері мен әдістерін білу және оларды оқу саласында қолдану; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің салдарын түсіну
  • Кәсіби салада жылу техникасы, сұйық және газ механикасы, жылу техникасының өлшемдері, инженерлік есептерді шешуге арналған құрылымдық материалдар негіздерін білу.
  • Экономика және құқық саласындағы құзыреттерді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін, экология және өмір қауіпсіздігін, сондай-ақ кәсіптік мәселелерді шешуде кәсіпкерлік дағдыларды, көшбасшылық пен жаңашылдыққа бейімділікті қалыптастыру
  • Жылу және электр есептерін шешу үшін пәнаралық контексте негізгі математикалық, жаратылыстану білімдерін меңгеру
  • Энергияны өндіру және бөлу бойынша кешенді инженерлік қызметте қоршаған ортаны қорғау заңдылықтарын білу қажет, онда пайдалану қажет: энергетикалық кәсіпорындардағы жаңа тиімді энергия және ресурс үнемдейтін технологиялар, жылу энергетикасындағы жаңартылатын энергия көздері
Top