Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07304 Жерге орналастыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Зерттеу нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық кеңестер беру
  • Aумақтық жоспарлау және жерге орналастыру схемалары мен жобаларын әзірлеу және негіздеу; ғылыми-тәжірибелік қызметті ұйымдастыру және өткізу кезінде қабылданған ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын есептеу және бағалау.
  • Ғылыми-зерттеу жұмыстарында ғылымның заманауи жетістіктерін және озық ақпараттық технологияларды пайдалану.
  • Ғылыми-педагогикалық инновацияларды дамыту және дамыту үшін коммуникативті және рефлексиялық қабілеттерді қалыптастыру; белгіленген нұсқауларға сәйкес қызметті ұйымдастыру, коммуникациялық дағдыларды меңгеру және шешім қабылдаудың заманауи тәсілдерін пайдалану негізінде корпоративтік мәдениет пен сыртқы ортаның өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету.
  • Ғылыми мәселелерді анықтау және тұжырымдау және зерттеу әдістерін таңдау, ғылыми зерттеу нәтижелерін түсіндіру және ұсыну; жерге орналастыру және жерге орналастыру саласындағы ғылыми-өндірістік әзірлемелерді жоспарлау, ұйымдастыру және енгізу.
  • Инновациялық зерттеу қызметін ұйымдастырудың жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу; ғылыми жұмыстарды әзірлеу және енгізу процесінде ғылыми топты, сондай-ақ жұмыс істейтін бағдарламалық-технологиялық кешендерді басқару.
  • Білім беру мен тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамалары негізінде оқу процесін жобалау; педагогикалық теориялардың, түсіндірулердің, болжау мен даму заңдылықтарына сүйене отырып, педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды қоршаған шындықтан оқшаулап, оларды педагогика ғылымы тілінде сипаттай білу.
  • Оқыту мен тәрбиелеудің озық формалары негізінде оқу процесінің заманауи технологияларын меңгеру; ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың инновациялық әдістерін, заманауи талаптарды ескере отырып, білім беру сапасын бақылау нысандары мен әдістерін, сондай-ақ жерге орналастыру, жерге орналастыру және аумақтық жоспарлау саласындағы кадрларды кәсібилендіру ерекшеліктерін меңгеру.
Top