Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08401 Аквакультура және су биоресурстары в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Су айдынында өндірістік процестердің пайда болу негіздері, автотрофты және гетеротрофты қоректену туралы білімді меңгеру. Су айдынының қоректік ресурстары, құрама азық және олардың сипаттамаларын, балықтарға арналған қоректік рецептурасын әзірлеу туралы ұғымды білу. ТСЖҚ-да балықты өсірудің ең тиімді әдістерін қолдана білу. Қолайлы жағдайларды, жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігін, еңбекті ұйымдастыруды қамтамасыз ету әдістерін талдау
  • Уылдырық шашу шабақ өсіру, көлді-тауарлық шаруашылықтарын, индустриалды шаруашылықтарын жобалау ерекшеліктерін, гидротехникалық торабының құрылысын, балық шаруашылығының су жіберетін мен су ағызатын желісінің құрылысын, балық шаруашылығының гидротехникалық құрылыстың техникалық пайдалану туралы білімді меңгеру. Тоған шаруашылығының объектілері мен типтерін, тұқы, ақсаха, албырт, жайын және басқада тұқымдас балықтарды тоған шаруашылығы жағдайында өсіру технологиясын білу
  • Су организмдерінің өзара әрекеттесу заңдылықтарын, гидробионттардың экологиялық топтарын, табиғи сулардың ерекшеліктерін, табиғи сулардың гидрохимиялық құрамын, химиялық, физикалық және биологиялық процестерге байланысты оның өзгеру заңдылықтарын білу. Микроорганизмдердің құрылымын, физиологиясын, биохимиясын, вирустардың жалпы сипаттамасын зерттеу. Биологиялық объектілерге қатысты статистикалық талдаудың математикалық әдістерін қолдану. Су ортасының экожүйесін білу
  • Экономикалық білімнің негіздеріне, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы ғылыми түсініктерге ие болу, мемлекет және құқық теориясының негіздері туралы білімді меңгеру. Сызықтық теңдеулер жүйесін, матрицаларға қатысты есептерді шешу жолдарын білу және инженерлік есептерді білу және шешу. Өндірісті дамыту жағдайларын логикалық және сандық есепке алуда талдау, инновациялық кәсіпкерлік пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, өнертабыстарды тұжырымдау
  • Балықтардың мінез-құлық механизмдерін, олардың табиғи және жасанды физикалық ынталандыруға реакциясын білу. Гидробионттар мен басқа жануарлар фаунасының қазіргі таралуы туралы білу. Балық қорын қорғаудың жалпы принциптерін, балық етінің химиялық құрамы мен тағамдық құндылығын, шикізаттағы органолептикалық, өлімнен кейінгі өзгерістерді және оны консервілеу, балықты өңдеу принциптерін білу. Ақсаха балықтарының өсіру технологиясын білу
  • Балық аулау және су биоресурстарын сақтау саласындағы заңнамалық базаны, арнайы балық өсіретін сыйымдылықтарда көбейтіп өсіру, сондай-ақ көл-тауарлық шаруашылықтарындағы бағалы түрлерді білу. Ғылыми зерттеулердің мақсаттарын қоя білу, балықтарға морфобиологиялық талдау жүргізу, алынған нәтижелерді өңдеу және жалпылау. Балықтардың табиғи және жасанды көбеюінің биологиялық негіздері туралы түсініктерге ие болу
  • Гидробионттардың тіршілік формаларын, балықтардың жануарлар дүниесінің жүйелілігіндегі жүйелі жағдайын, балықтардың морфологиясын, экологиясы мен анатомиясын, балықтардың биологиясын, сондай-ақ эмбриондардың даму ерекшеліктерін, жыныс жасушаларының дамуын-гаметогенезді, гаметалардың морфологиясы мен физиологиясын білу. Жағалаудағы су өсімдіктерінің түрлерінің әртүрлілігін, систематикасын, құрылымын анықтау. Балық өсіру іс-шараларын жүргізу үшін агроклиматтық және агрометеорологиялық ақпаратты пайдалана білу
  • Жасушаның бөлінуі, ұрықтануы, тұқым қуалаушылық заңдылықтары мен заңын, балықтардың тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы туралы түсінікке ие болу. Омыртқасыздар мен омыртқалы жануарлардың түрлерін, олардың құрылымын, орналасу заңдылықтарын, қоршаған ортамен байланысын білу. Балық физиологиясында зерттеу дағдыларына ие болу. Биомолекулалар, қанттар, нуклеотидтер, нуклеин қышқылдары, май қышқылдары, витаминдер мен микроэлементтер құрылымының ерекшеліктерін түсіну
  • Гидробионттардың өсімін молайту және өсірудің заманауи технологияларын, қарқынды балық шаруашылығының қазіргі формаларын, балықтарды өсірудің индустриалды әдістері туралы түсінікке ие болу. Аулау құралдардың жіктелуін, ішкі су айдындарында кәсіптік аулауды ұйымдастыруды түсіну. Жалпы патология, паразитология, эпизоотология негіздерін, профилактикалық және емдік іс-шараларды, балықтар санының динамикасын, балықтар популяциясының жасын, мөлшерін және жыныстық құрылымын зерттеудің теориялық әдістерін білу
  • Аквариумдар мен сәндік балықтарды өсіру технологиясы туралы белгілі бір білімге ие болу. Бақыланатын жағдайларда теңіз балдырларын, омыртқасыздарды, балықтарды өсіру және тауарлық өсіруді білу. Су объектілерінің ластануын және су сапасының физикалық-химиялық және биологиялық белгілері бойынша мерзімді картасын білу. Су ортасының уыттылығын, сондай-ақ әртүрлі жүйелі позициядағы су организмдерінің реакцияларының заңдылықтарын білу
Top