Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04107 Экономика (қосдипломды) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • білім беру траекториясын таңдауды жүзеге асыру және күнделікті кәсіптік қызметте әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын игереді;
  • сараптамалық-талдамалық және ғылыми-практикалық қызметтің кешенді құралдарын қолдана отырып, кәсіпорындардың, мемлекеттік басқару органдары ұйымдарының жұмыс істеуінің теориялық және қолданбалы аспектілерін талдайды.
  • іскерлік этика нормаларын сақтау, әлем халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімділік таныту, коммуникабельділік пен психологиялық дайындықты көрсету, командада жұмыс істеу, академиялық адалдық мәдениетін түсіну және сақтау, салауатты өмір салтын ұстанады;
  • өндірісті ұйымдастыру, өндірістік процесті ресурстық қамтамасыз ету, маркетингті, логистиканы басқаруды ұйымдастыру, табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын әзірлеуге қатысады;
  • қаржылық, бухгалтерлік және статистикалық ақпаратты талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдаланады;
  • кәсіби салада мемлекеттік және орыс тілдерін белсенді қолданады, шет тілдерінің бірін біледі, оны жазбаша және ауызша коммуникацияда қолданады, ғылыми ақпаратты зерттейді, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін қолданады;
  • ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінде озық білімге негізделген білім мен түсінікті көрсету және өндіріс тиімділігін арттыру, үнемдеу режимін дәйекті жүзеге асыру бойынша ұсыныстар дайындайды;
  • қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, үлгілік әдістемелер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі бойынша экономикалық есептеулер жүргізу үшін ақпаратты жүйелейді және жинақтайды;
  • басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни тұрғыдан бағалау, әлеуметтік - экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік - экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейді және негіздейді;
  • қолданбалы бағдарламалық құралдарды және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін қолдану, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтайды;
Top