Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10101 Мейіргер ісі в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықтың білікті мейіргерлік қызметтерді алу қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында дәлелді мейіргерлік практика негізінде қауіпсіз пациент-орталықтандырылған күтімді және аурулардың профилактикасын сыни бағалауға және жүзеге асыруға қабілетті мейіргер мамандарын даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B084 Мейіргер ісі
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН-2: Командада мақсаттар қою қабілетін көрсетеді және әртүрлі кәсіпқойлармен бірлесіп қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін әртүрлі пікірлерді, нанымдарды, құндылықтар мен мәдениетті ескере отырып, команданың басқа мүшелеріне Мейіргер ісі туралы ақпарат пен білім алмасуға және беруге қабілетті ОН-2.2: РӨЛДЕР МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК: өз қызметінде мейіргер ісінің теориялары мен принциптерінің маңыздылығын түсінеді, өзінің рөлін, құқықтары мен шектеулерін түсінеді; нормативтік-құқықтық актілерге және ұйымның талаптарына сәйкес есеп берушілікті мойындайды және өзінің іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті қабылдайды. ОН-2.3: РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: өз іс-әрекетінің тиімділігін, кәсіпқойлар командасының және тұтастай ұйымның қызметін өз бетінше және командада талдай алады, өз жұмысында өзгерістер жасай алады және өз жұмысының және команда жұмысының соңғы нәтижелері үшін жауапкершілік ала алады. ОН-2.4: ОҢ ЖҰМЫС ОРТАСЫ: жұмыс ортасының атмосферасын бағалайды және қолдайды, ұйымның мәдениетін жақсартады, уақытты тиімді басқарады, күшті командалық рухты және оң психоэмоционалды климатты сақтау үшін жауапкершілікті өзіне алады.
 • ОН-3: Пациенттердің/клиенттердің, отбасылар мен топтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында кәсіби этика қағидаттарын сақтайды; құпиялылықты сақтайды және жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығын қамтамасыз етеді
 • ОН-1: Адамдарға/пациенттерге, отбасыларға және топтарға мейіргерлік қызмет көрсету үшін ғылым мен технологияның соңғы жетістіктерін ескере отырып, өзінің кәсіби дамуын үздіксіз жетілдіру үшін жауапкершілікті өзіне алады
 • ОН-8: Дәлелді медицина қағидаттарына негізделген заманауи теориялық және клиникалық білімді пайдалана отырып, мейіргерлік диагнозды дербес қоюға қабілетті, мейіргерлік күтімнің әртүрлі жағдайларында мейіргерлік процесті іске асыру үшін озық және алуан түрлі клиникалық, теориялық және технологиялық дағдылары мен білімі бар
 • ОН-5: Қауіпсіз медициналық ақпараттың бірыңғай желісін пайдалана отырып, кәсіби міндеттерді орындау кезінде ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың алуан түрлілігін тиімді пайдаланады
 • ОН-6: Қазіргі тенденцияларға және мейіргер ісінің дамуына сәйкес мейіргер практикасында инновациялық технологияларды қолдануға оңтайлы қабілетті.
 • ОН-9: Ақпарат пен дәлелдемелерді интеграциялауды сыни бағалауға, ақпараттандырылған шешім қабылдауға, дәлелді медицина қағидаттарына негізделген мейіргерлік практиканы жүзеге асыру үшін әлеуметтік, биомедициналық және мейіргерлік зерттеулердің нәтижелеріне негізделген шешімдерді жоспарлауға, іске асыруға клиникалық бағалау жүргізуге қабілетті
 • ОН-4:Жеке тұлғалармен/пациенттермен, отбасылармен және топтармен, әріптестермен және басқа да мамандармен нақты, тиімді және кәсіби қарым-қатынасты және өзара қарым-қатынасты көрсетеді, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін қолдана алады
 • ОН-7: білімді, технологиялық жетістіктерді және кәсіби дағдыларды жеке тұлғалардың\пациенттердің, отбасылардың, топтардың, персоналдың және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ықпал ету үшін заманауи, тиісті әдістерді қолдана отырып, оларды стандартты жағдайларда да, тез өзгеретін жағдайда да сыни және үздіксіз бағалай отырып тиімді қолданады
 • ОН-10: Мейіргер практикасының заманауи проблемаларын анықтайды, денсаулық сақтаудың ерекше қажеттіліктерін ескере отырып, әртүрлі деңгейлерде мейіргер қызметтерін көрсетуді жетілдіру үшін Мейіргер ісі саласындағы зерттеу жоспарын құруға және ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыруға қабілетті
 • ОН-11: Стратегиялық жоспарларды әзірлеуге және іске асыруға және медициналық ұйымдарда мейіргер күтімі саласындағы проблемалардың тиімді шешімдерін өз бетінше табуға қабілетті, зерттеу нәтижелері негізінде тиімді мейіргер күтімін ұйымдастырады, мейіргер персоналы мен ресурстарын тиімді басқарады. Жоғары сапалы нәтижелерді қамтамасыз ету үшін медициналық ұйымдарда мейіргерлік күтім саласында көрсетілетін маркетингтік қызметтерді дамытады
 • ОН-12: Жеке деңгейде, отбасы деңгейінде және қоғамдастық деңгейінде өмір сапасын жақсарту үшін денсаулықты нығайту саласындағы стратегияларды сыни бағалауға қабілетті
 • ОН-13: Мейіргер күтімінің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған әр түрлі қызмет түрлері бойынша кәсіпқойларды оқытуға және дайындауға қабілетті
 • ОН-14: Жеке тұлғалардың / пациенттердің, отбасылар мен топтардың әлеуетті мүмкіндіктерін нығайтуға өз бетінше ықпал етеді, салауатты өмір салтына жәрдемдесу, функционалдық мүмкіндіктерді, дербестікті кеңейту және күнделікті өмірде өзін-өзі күту үшін пациентке бағдарланған оқыту әдістерін пайдалана отырып, оқытады, уәждейді, консультация береді және нұсқама өткізеді өмір
Top