Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M01908 Арнайы педагогика:Аутистік спектрі бұзылған балаларды қолдау (IP) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • зерттелетін саладағы озық білімді терең және толық түсінеді; психологиялық-педагогикалық ғылым мен білім беру практикасының проблемаларын шешу үшін негізгі ғылыми тұжырымдамаларды таңдайды және қолданады
 • ұтас ғылыми дүниетанымға ие, қоғамдағы жаһандық әлеуметтік-саяси процестерді түсінеді; өзінің зерттеу контексінде әдіснаманы және ғылыми әдістер кешенін пайдаланады; өзін ғылыми-кәсіби қызметтің барлық салаларында цифрлық педагог ретінде көрсетеді
 • академиялық және кәсіби міндеттерді шешу үшін көптілді, көп мәдениетті және ғылыми ортада табысты, сындарлы кәсіби қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара іс-қимыл жасауға қабілетті; академиялық хаттың ғылыми стилін меңгереді
 • зінің ғылыми зерттеу процесін жобалайды, бейімдеуге және енгізуге қабілетті; өзін адамгершілік бағыттағы педагог-менеджер, әдіскер, сарапшы ретінде көрсетеді; білім беру саласындағы бизнес-процестерді басқару дағдыларын меңгереді
 • білім беру қажеттіліктері ерекше адамдарға білім беру саласындағы заманауи ғылыми парадигманы білу мен түсінуді көрсетеді, оның даму перспективалары мен жағдайларын болжайды
 • білім беру процесін технологияландыру талаптарын ескере отырып, мүмкіндіктері шектеулі балалар тобының күрделене түсетін құрамына қатысты қарқынды дамып келе жатқан білім беру жүйесіндегі кәсіби міндеттерді шешеді
 • Білім беру, абилитациялау, оңалту, әлеуметтік бейімдеу және мүмкіндіктері шектеулі адамдарды біріктіру процестерін зерттейді, жобалайды, іске асырады, білім беру процесінде инновациялық технологияларды, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады
 • ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды оқытуды, дамытуды, тәрбиелеуді дараландыру үшін тиімді психологиялық-педагогикалық, оның ішінде инклюзивті технологияларды жобалайды және енгізеді, психологиялық - педагогикалық бағдарламалар әзірлейді; әртүрлі әлеуметтік-институционалдық, этносаралық, мәдениетаралық және конфессияаралық жағдайларда ерекше қажеттіліктері бар адамдарды сүйемелдейді
 • білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін менеджмент технологияларын қолданады, ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін жобалайды, заманауи Квалиметрия мен стандарттау жетістіктері негізінде педагогикалық өлшеуіштер, индикаторлар, бақылау-бағалау материалдары жүйесін әзірлейді
 • арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың өзекті проблемалары бойынша жүйелі тәсіл тұжырымдамаларын, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады; жоғары мектептің қазіргі заманғы педагогикасының педагогикалық теориясы мен әдіснамасы және оларға сәйкес келетін оқыту мен тәрбиелеу технологиялары мен әдістері саласындағы білім жүйесі негізінде педагогикалық процесті жоспарлайды, жобалайды және іске асырады, арнайы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен әдістемелерін қолданады,оқу бағдарламалары мен тиісті әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлейді, оқу процесінде қазіргі заманғы білім беру және ақпараттық технологияларды қолданады
 • білім беру ұйымдарымен, Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау ұйымдарымен, шетелдік әріптестермен мүмкіндіктері шектеулі адамдарды оқытудың, кәсібилендірудің және әлеуметтік бейімдеудің өзекті міндеттерін шешу кезінде өзара іс-қимылды жүзеге асырады
 • кәсіби және жеке өзін-өзі тәрбиелеуді жоспарлайды, одан әрі білім беру бағыты мен кәсіби мансабын жобалайды
Top