Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Электр энергетикасы в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Электр энергетикасы саласындағы математикалық есептер
  Несиелер: 4

  "Электр энергетикадағы математикалық есептер" курсы "Электр энергетикасы"мамандығы бойынша оқитын бакалаврлар үшін элективті базалық пән болып табылады. Mодельдеу: белгіленген режим теңдеулері; Электр тораптарының конфигурациясын аналитикалық ұсыну; матрицалық формада электр тораптарын есептеу есептерін шешу; белгіленген режим теңдеулерін шешу әдістері.

 • Электр энергетикалық жүйелердің автоматизациясы мен релелік қорғанысы
  Несиелер: 7

  Студенттерді қазіргі заманғы сандық құрылғыларды пайдалана отырып, электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру және Релелік қорғауды жобалау мәселелерінде өз бетінше қолдану үшін қажетті тиісті біліммен қамтамасыз ету.

 • Энергетикалық кәсіпорындардың экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, мәні, негізгі түрлері және ұйымдық формалары. Ұйымның (компанияның) экономикалық тиімділігі және бизнес-жобалар. Маркетинг және ұйымды басқару. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі бизнес-жоспарлау. Бизнестегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік құпиялары және оны қорғау жолдары. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

  Селективті тәртіп
 • Өнеркәсіптік электроника
  Несиелер: 4

  Бір p-n өтпесі бар жартылай өткізгіш аспаптар. Транзисторлар (биполярлы, далалық, биз (IGBT)). Қайта қосқыш аспаптар (динистор, тринистор, симистор). Оптоэлектронды аспаптар (фототіркеу, Фотодиод, светодиод, оптрон). Электр сигналдарының күшейткіш каскадтары. Интегралдық схемалар. Қайталама қоректену көздері. Жартылай өткізгіш аспаптардың импульстік жұмыс режимі.

 • Электр энергетикасындағы жаңадан жасау техникасы
  Несиелер: 5

  Басқарылатын түрлендіргіштерді жіктеу электр энергиясын Бір фазалы токтың басқарылатын түзеткіштері. Үш фазалы токты түзету. Түзеткіштердің сыйымдылық жүктемеге және ЭҚК-ге қарсы жұмыс істеу ерекшеліктері. Түзеткіштердің сыртқы сипаттамалары. Сүзгілер. Желімен жүретін инверторлар. Сипаттамалары және олардың жұмыс режимдері (орта нүктелі бір фазалы инвертор; үш фазалы көпірлі инвертор). Автономды инверторлар. Жиілікті түрлендіргіштер. Кернеудің тиристорлық реттеуіштері (ТРН). Балласт кедергісі бар қуат көздері (белсенді, индуктивті, сыйымдылық). Параметрлік қорек көздері. Кері байланысы бар қорек көздері.

  Селективті тәртіп
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Сызықты алгебра, жазықтықтағы Аналитикалық геометрия, векторлық алгебра, кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, шектер теориясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физика –қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайынд��қтың негізін және білім беру бағдарламасының компонентін құрайды.Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 4

  бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу, бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу, белгілі бір интеграл, бірнеше айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Болашақ бакалаврды сипаттау геометриясының және инженерлік графиканың теориялық және тәжірибелік негіздерімен, объектілердің жазық кеңістіктік сызба геометрия және инженерлік графика есептерін шеше білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электротехниканың теориялық негіздері I
  Несиелер: 8

  Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері. Есептеу әдістері. Екіұштықтар. Бірфазалы синусоидалды токтың электр тізбектері. Үшфазалы тізбектер. Симметриялы және симметриялы емес режимдер. Синусоидалы емес токтар. Синусоидалы емес тізбекті есептеу. Синусоидалы емес токтардың резонансы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрмен жабдықтау жүйелерін электр жабдығын монтаждау
  Несиелер: 3

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Нормативтік құжаттар. Электр қондырғыларының жіктелуі. Жұмысты ұйымдастыру. Электр сымын. Сымдар мен кабельдерді қосу. Электр қозғалтқыштарын орнату. Жарықтандыру қондырғыларын орнату. Электр аспаптарын орнату. Басқару және моторды қорғауды орнату. Қалқандарды орнату. Трансформаторлық қосалқы станциялар мен тарату құрылғыларын монтаждау. Кәбіл желістерін орнату және орнату. Құрылғы мен әуе желілерін орнату. Жерге қосу құрылғыларын орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік термодинамика
  Несиелер: 5

  Студенттерді жылу алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістеріне теориялық және іс жүзінде дайындау, оларды халық шаруашылығы салаларының қажетті жылу техникалық жабдықтарын жобалау, таңдау және пайдалануға үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автоматика негіздері
  Несиелер: 5

  Автоматтандыру еңбек өнімділігінің шексіз ұлғаюына, адамдардың еңбек жағдайларын жақсартуға, физикалық және ақыл-ой жұмысын жақындатуға ықпал етеді. Автоматтандырылған процестерді басқару жүйелеріне негізделген жаңа автоматтандырылған басқару жүйесі. Автоматтандырылған басқару жүйесі және т.б., оның құрамына басқару компьютерлері (СКК) енеді. СКМ жұмысының арқасында мұндай жүйелер оңтайлы жағдайларда технологиялық үдерістер мен өндірістерді бақылайды және еңбек шығындарын едәуір азайтуға мүмкіндік береді және сонымен қатар өнімнің сапасын арттырады және көбейтеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр энергетикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Мамандықтарға деген қызығушылықты ынталандырады, қазіргі жағдайда оның мазмұндылығы мен өзектілігін ашады және студенттердің кәсіби кафедрамен байланысын ерте сатыда орнатуға ықпал етеді. Пәнді меңгеру базалық және бейіндік пәндерді табысты оқуға ықпал етуі тиіс. Пәнді оқу мақсаты таңдаған мамандық негіздері, маманға қойылатын талаптар туралы білімді меңгеру және студенттерде электр энергиясын өндіру, беру және пайдалану, негізгі принциптері мен технологиялары туралы түсінік��ерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехникалық материалдар
  Несиелер: 3

  Заттың құрылысы туралы негізгі мәліметтер. Диэлектриктердің жіктелуі. Диэлектриктердің сипаттамалары. Диэлектриктер сынамасы. Электр беріктігі. Өткізгіш материалдар. Жіктелуі. Металдардың электр өткізгіштігі. Жартылай өткізгіш материалдар. Магниттік материалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехниканың теориялық негіздері II
  Несиелер: 6

  "Электротехниканың теориялық негіздері 2" курсы (этн 2) барлық келесі электротехникалық пәндер үшін базалық болып табылады. Курс Электр энергетикасы бакалаврларын кәсіби даярлаудың теориялық деңгейін анықтайтын жалпы техникалық пәндер арасында негізгі орын алады. Тізбектер мен электромагниттік өрістің жалпы теориясын және оларды есептеудің, талдаудың және синтездің инженерлік әдістерін қамтиды. Ол электр энергетикасы бойынша мамандардың ғылыми ой-өрісін қалыптастыру үшін айрықша мәнге ие және оған барлық электр энергетикалық пәндер негізделеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр машиналары
  Несиелер: 6

  Трансформатордың құрылысы және жұмыс істеу принципі. Векторлық диаграмма. Трансформаторды алмастыру сұлбасы. Тұрақты ток машиналары. МПТ қозу жүйесі. Генераторлардың электрлік сипаттамасы. Орамдардың жіктелуі, орамаларды жобалау принциптері. Асинхронды қозғалтқыштың құрылымы. Асинхронды қозғалтқыштың энергетикалық диаграммасы. Асинхронды қозғалтқыштың моменттері. Якорь реакциясының түсінігі. 3 фазалы синхронды генератор зәкірінің реакциясы. Синхронды генератордың векторлық диаграммалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электрлік өлшеу
  Несиелер: 5

  Өлшеу қателігі. Өлшеу нәтижесін өңдеу және ұсыну. Статикалық өлшеулерге арналған өлшеу құралдары. Динамикалық өлшеулерге арналған өлшеу құралдары. Негізгі электр шамаларын аналогтық өлшеу. Туынды электр шамаларын аналогтық өлшеу. Электр шамаларын сандық өлшеу. Өлшеулерді цифрлық тіркеу. Өлшеуді автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электрмен жабдықтаудағы автоматтандырылған басқару жүйелері
  Несиелер: 4

  Электрмен жабдықтау жүйелерінің электр қондырғыларының ТП АБЖ құрамында автоматты басқарудың типтік жүйелерін құру, сондай-ақ нормативтік-техникалық құжаттар негізінде СЭС Электр қондырғыларының ТП автоматика және автоматтандыру саласындағы кәсіби терминологияны зерделеуге бағытталған ТП АБЖ ұйымдастыру негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Студенттерді электрмен жабдықтау кезінде қазіргі заманғы электротехникалық жабдықтарды жобалау және қолдану мәселелерінде өз бетінше қолдану үшін қажетті тиісті біліммен қамтамасыз ету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік кәсіпорындардың электротехникалық қондырғылары
  Несиелер: 5

  Электр технологиялық қондырғылардың жіктелуі. (ЖЭС электр технологиялық қондырғыларының материалдары. Электр технологиялық қондырғыларды электрмен жабдықтау. Кедергінің электр пештері (кедергінің электр пештерінің конструкциялары;. СТС жылу беру. Энергиямен жабдықтау ТПС). Индукциялық және диэлектрлік қыздыру қондырғыларының жіктелуі, қолдану аумағы және техникалық-экономикалық сипаттамалары. Электролизді қондырғылар. Электрохимиялық процестер (электролиз). Электронды-иондық технология (электр өрісінде тұндыру; жасанды иондау және ионизаторларды есептеу. Электр қыздырудың арнайы түрлерінің қондырғылары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы студенттердің шет тілінде сөйлеуді үйретуге, студенттерге өз әрекеттеріне бағынатын ережелерді түсінуге көмектесуге, нақты сөйлеу контекстінде грамматикалық, лексикалық және құрылымдық үлгілерді пайдалануға негізделген. Бұл кәсіби шет тілінде жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін жеткілікті біліктілік деңгейін қалыптастыруды білдіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр станциялар және қосалқы станциялар
  Несиелер: 6

  Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электрлік технологиялық жабдықтарын жобалау мен қолдануда, станциялар мен қосалқы станциялардың сипаттамаларын, жабдықтарды іріктеу және тексеру әдістерін тәуелсіз қолдану үшін қажетті білім. Электрлік құрылғылар, қосалқы станциялар схемалары жұмысында пайда болатын физикалық процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрэнергетикадағы өтпелі үрдістер
  Несиелер: 5

  Курс бойынша кәсіби терминологияны, типтік режимдер мен процестердің жіктемелік белгілерін, ҚТ кез келген түрін есептеудің жалпы алгоритмін меңгеруге және ҚТ ағу физикасы ұғымын симметриялы және симметриялы емес ҚТ түрлерін есептеудің типтік есептерін қарастыру арқылы эу кернеуде еркін уақыт сәтінде , ауыстыру сұлбаларының әртүрлі түрлерін келтіру және түрлендіру шарттарын қоса алғанда, ҚТ ағу физикасы ұғымын бекіту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр тораптары және жүйелері
  Несиелер: 8

  Электр тораптарын, электрмен жабдықтау жүйелерін, оларда қолданылатын қазіргі заманғы жабдықты жобалау мен пайдалану кезінде тәуелсіз қолдану үшін қажетті білім. Ашық және жабық электр желілерін есептеу әдістері, конструкция, схемотехниканың негіздері, жүйедегі қуат балансы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 3

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Электр жабдықтарының пайдалану қасиеттері. Сенімділік қасиеттері. Электр қабылдағыштардың жұмысына электр энергиясы сапасының әсері.Электр жабдықтарының эксплуатациялық сенімділігі. Электр жабдықтарын жинақтау және диагностикалау теориясы. Күрделі жөндеудің жалпы мәселелері. Тұрақты және айнымалы токтың электр машиналарын күрделі жөндеу технологиясы. Электр машиналарын жөндеуден кейін сынау. Күштік трансформаторларды күрделі жөндеу технологиясы. Трансформатордың орамдарын кептіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  «Менеджмент» мамандығының кәсіби тілі және оның компоненттері. Кәсіби терминология - ғылыми стильдің басты ерекшелігі. «Менеджмент» мамандығының тілі ретінде сөйлеудің ғылыми стилін оқыту. «Менеджмент» мамандығы бойынша пәндерді оқудағы ғылыми-зерттеу әдістер туралы. Тақырыпқа және коммуникативтік тапсырмаға сәйкес әдістерді таңдау ережелері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мамандықтың профилі бойынша. Кәсіби орыс тілін «Менеджмент» мамандығының пәндерімен байланыстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Энергетикадағы энергияны үнемдеу
  Несиелер: 3

  Өндірістің жалпы сипаттамасы. Жарықтандыру жүйелеріндегі энергия үнемдеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйелерінде энергия үнемдеу. Ғимараттар мен құрылыстардағы энергия үнемдеу электр жетегі құралдарымен энергия үнемдеу және энергия тиімділігі. Жылутехнологиялардағы энергия үнемдеу негіздері. Энергия үнемдеу және экология. Электр энергиясын үнемдеу жөніндегі іс-шаралар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Электр қондырғылардағы техника қауіпсіздік
  Несиелер: 6

  сСтуденттерді қажетті тиісті біліммен қамтамасыз ету: - нақты электр қондырғысында электр қауіпсіздігі құралдарын таңдау дағдысы; - курстық және дипломдық жобалауда қолдану; - Әртүрлі электр қондырғыларында электр қауіпсіздігі құралдарын пайдалануды негіздеу кезінде сауатты шешімдер қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқшаулау және күшейту
  Несиелер: 4

  Электр қондырғыларының сыртқы оқшауламасының жалпы сипаттамасы. Тұрақты және айнымалы ток желілеріндегі тәждің сипаттамалары. Тәжге энергияны жоғалту, тәжге шығындарды азайту тәсілдері. Ішкі оқшаулауды құру принциптері. Ішкі асқын кернеудің жалпы сипаттамасы. Электр қондырғыларын найзағайдан қорғау және найзағайдан қорғау. Ұзын ЭБЖ бар электр жүйелеріндегі ішкі асқын кернеулер. Коммутациялық асқын кернеулердің сипаттамасы. Конденсаторлар мен жүктелмеген желілерді ажырату кезінде асқын кернеулер. Оқшаулауды үйлестіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған электржетек
  Несиелер: 5

  Тұжырымдама және анықтамалар. Функциялар мен талаптар. Өнеркәсіптік механизмдердің, тұрақты тоқ қозғалтқыштары, асинхронды қозғалтқышта механикалық сипаттамалары. Электр жетегінің қозғалыс теңдеуі. Моменттар мен күш-жігерді жеткізу. Электр жетегіндегі өткелдер. Электр жетектерінің жылдамдығын реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау
  Несиелер: 8

  электр қондырғыларын жобалау, орнату және пайдалану тәжірибелерін ескере отырып, энергияның қалыпты қуаттылығымен жоғары сенімділікті қамтамасыз етуді ескере отырып, студенттерді энергиямен жабдықтау жүйесінің жекелеген элементтерін, сондай-ақ жобалық мәселелердің тұтас кешенін жобалауға, жаңа технологияларды енгізуге байланысты барлық тапсырмаларды орындауға дайындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  Электр энергетикасы саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті

 • Код ON2

  Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істеу қабілеті. Дене тәрбиесі әдістерін дербес, әдістемелік дұрыс қолдану құралдарын меңгеру

 • Код ON3

  Кәсіби қызметте қазақ, орыс, шет тілдерін қолдану қабілеті

 • Код ON4

  Кәсіптік қызмет барысында тиісті физика-математикалық аппаратты қолдану қабілеті

 • Код ON5

  Негізгі жабдықтың сұлбалары мен элементтерін есептеу, электр энергетикалық объектілердің негізгі параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалану, Электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарды монтаждау қабілеті

 • Код ON6

  Электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимдерін есептеу, электр энергетикасы объектілері жабдықтарының жұмыс режимдерін бақылау, электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарға сынау және жөндеу жүргізу қабілеті

 • Код ON7

  Техникалық тапсырмаларды құрастыру, Жобалау кезінде релелік қорғау және автоматика құралдарын әзірлеу және пайдалану, қауіпсіздік техникасы ережелерін пайдалану, энергия үнемдеуді ескере отырып электр энергетикасы саласында шешімдер қабылдау, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүзеге асыру қабілеті Электр энергетикасы объектілерінде сервистік-пайдалану қызметінде базалық дайындықты болдырмау

Top