Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02308 Аударма ісі в Орталық Қазақстан академиясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Функционалдық стильдердің әртүрлі жанрларына жататын мәтіндердің толық жазбаша және рефераттық аудармасын жүзеге асыра алады, тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияны қолдана алады.
  • Қоғамды және оның ішкі жүйелерін зерттеудің негізгі ұғымдарын, теориялары мен тәсілдерін меңгереді және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру үшін ақпарат алу әдістерін және оны аударма қызметі саласында қолдану қабілетін қолданады, өз елі мен зерттелетін тіл елі туралы қоғамдық-саяси, елтану, тарихи және мәдениеттану деректерін біледі.
  • Аударма және лингвистика саласындағы ғылыми жобаларда зерттеу әдістері туралы білімді қолдана алады, негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстар мен зерттелетін шет тілінің жұмыс істеу заңдылықтарын, оның функционалды түрлерін білуді қамтитын лингвистикалық білім жүйесін біледі.
  • Жазбаша және ауызша аудармаларды жүзеге асыру үшін тіл білімінің, лексикологияның, грамматиканың, фонетиканың, стилистиканың, ағылшын тілінің тарихының және тіл білімінің басқа салаларының теориялық негіздерін біледі, зерттелетін тілдің құрылымы мен жұмысының жалпы заңдылықтары туралы түсінікке ие.
  • Кәсіби дәйекті және синхронды аударма дағдыларын көрсетеді, аудармадан кейінгі өзін-өзі өңдеуді және аударма мәтінін басқаруды жүзеге асыра алады, теориялық және қолданбалы аспектілерде тілдік құбылыстарды өз бетінше зерттеу әдістерін біледі.
  • Аударма теориясы мен тәжірибесін дамытудың негізгі кезеңдерін, кәсіби қызмет түрі ретінде аудармаға қойылатын ғылыми талаптарды, аударма қызметінің әртүрлі түрлерінің ерекшеліктерін біледі, жазбаша және ауызша аударманы жүзеге асыру үшін әртүрлі техникалық құралдар мен технологияларды қолдана алады.
  • Ағылшын тілінде де, екінші шет тілінде де көп мәдениетті және көптілді ортада тиімді қарым-қатынас дағдыларын көрсетеді, әртүрлі функционалдық стильдерді (ауызекі, ресми-іскерлік, публицистикалық) барабар қолданады және пайдаланады.
  • Кәсіби мәселелерді шешу үшін, атап айтқанда, бастапқы мәтінді түсіну және аудару үшін, анықтамалық әдебиеттерде, электронды мәліметтер базасында және интернеттің іздеу жүйелерінде сәйкес келетін ақпаратты іздеу алгоритмдерін қолдана алады, өз қызметінде аударма трансформациясы мен тілдік ерекшілікті барлық түрлерін қолдана алады.
  • Шет тілін арнайы жалпы кәсіптік, академиялық және іскерлік коммуникация деңгейінде, сондай – ақ сөйлеу қызметінің барлық түрлерін-оқу, тыңдау, сөйлеу және жазуды қолдана алады, аударылған материалдарды қорытындылау мен редакциялауды жүзеге асыра алады.
  • Әдеби тіл шеңберіндегі тілдік бірліктер мен категориялардың жұмыс істеу, қолдану ерекшеліктерін, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында ойлар мен эмоцияларды жеткізудің тілдік (лексикалық, грамматикалық, фонетикалық) құралдарын таңдау және пайдалану принциптерін біледі.
Top