Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04117 Аграрлық бизнес в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Ғылымның дамуы және оның философиясы туралы білімге ие болу, ғылыми-тұжырымдамалық аппаратпен жұмыс істеу, ғылыми зерттеу әдістемесін түсіну және алған білімдерін ғылыми-педагогикалық және зерттеу тәжірибесінде қолдану.
  • Іскерлік және кәсіби деңгейде шет тілінде ақпаратты қабылдау, шетелдік тараппен қарым-қатынас жасау үшін тілдік дағдыларды қолдану, кәсіби қызмет аясында тапсырмаларды орындау.
  • Жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметке қажетті дағдыларды меңгеру, оқу процесін ұйымдастырудың тиімді әдістерін білу.
  • Ұжымдағы қызметкерлердің мінез-құлқын түсіну, АӨК субъектілерінің кадрлық ресурстарын тиімді басқару, кәсіпорындарда басқару іс-қағаздарын жүргізу, психологиялық жайлы атмосфераны құру және қызметкерлерді жоғары нәтижелерге жетуге ынталандыру қабілетіне ие болу.
  • Микроэкономика және макроэкономика деңгейінде экономикалық процестерді талдау, жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің де, жалпы экономиканың да экономикалық дамуының проблемаларын, тенденциялары мен заңдылықтарын анықтау, экономикалық шешімдерді әзірлеу дағдыларына ие болу.
  • Ауыл шаруашылығы өндірісінің ерекшеліктері, ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығындағы қызметтің экономикалық нәтижелеріне әсер ететін факторлар, агробизнесті ақпараттық-консультациялық қамтамасыз ету мәселелері туралы білімдері болуы.
  • Экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін, статистикалық және эконометрикалық құралдарды пайдалана отырып, ағымдағы жағдай мен тенденцияларды талдау негізінде процестер мен жүйелердің дамуын модельдеу, ұйымдардың қызметін болжау қабілетін көрсету.
  • Агробизнестің цифрлық трансформациясы дәуіріндегі шарттық құқықтың мәні мен ерекшеліктерін, сәйкес цифрлық модельдердің архитектурасын білу, ақпараттық деректер қорын пайдаланудың әртүрлі аспектілерін түсіну.
  • Аудитте, сараптамада, маркетингтік қызметте, агроөнеркәсіптік кәсіпкерліктің ерекшеліктерін, қаржылық-экономикалық қауіпсіздік мәселелерін, климаттың өзгеруін және тұрақты даму факторларын ескере отырып, аналитикалық процедураларды қолдана отырып, болжау және жоспарлау, агробизнестің тәуекелдерін басқару дағдыларын меңгеру.
  • Агробизнес контекстіндегі халықаралық саяси мәселелер туралы, азық-түлік және ауылшаруашылық өнімдерінің әлемдік нарықтарына шығу мүмкіндіктері мен жұмыс істеуі туралы білу.
Top