Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Экономика в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Мәліметтер қорын басқару жүйесін таңдай отырып, кәсіптік мәселелерді экономикалық және жедел шешуге қажетті мәліметтерді талдайды, өзгертеді және әзірлейді.
  • Жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімді, бизнес пен кәсіпкерлік негіздерін әр түрлі қызмет салаларында пайдалана отырып, кәсіби мәселелерді шешеді.
  • Кәсіби білімі мен дағдыларын нақты теориялық және қолданбалы мәселелерді шешуге пайдаланады, деректерді (ақпаратты) талдау, өңдеу, визуализациялаудың заманауи бағдарламаларын пайдалана отырып, бизнес-жобаларды.
  • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды, құқықтық білімді және ақпараттық сауаттылықты меңгерген өзінің азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
  • Кәсіпорынның экономикалық қызметін эмпирикалық талдауда және зерттеуде, экономикалық даму стратегиясын және жалпы экономиканы басқаруды жоспарлау мен болжауда функционалдық қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді қолданады.
  • Нақты практикалық жағдайларды бағалайды және бизнес-модельдерді ескере отырып, микро және макродеңгейлерде де аналитикалық көрсеткіштерді жақсарту, экономиканың әртүрлі салаларында бизнестің қызмет ету ерекшеліктерін қолдану, зерттеу міндеттерін шешу үшін аналитикалық есеп дайындау бойынша қорытындылар жасайды.
  • Еркін бизнес ортасы жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру үшін, сондай-ақ эксперименттік, зерттеу міндеттері мен startup-жобаларды ұйымдастыруда, қоюда және шешуде бизнес-модельдерді пайдалану үшін экономикалық білімді қолданады.
  • Адами ресурстарды басқаруды пайдалана отырып, кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберінде басқару қызметін көрсетеді, сыни ойлауды дамытуға ықпал ете отырып, басқару арқылы өзінің стратегияларын талдайды және бағалайды.
Top