Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04110 Маркетинг в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Әртүрлі қызмет салаларындағы экономикалық білімдердің негіздерін, өндірістің қоғамдық формаларының негіздерін, субъектілердің экономикалық қатынастарын, экономикалық процестер мен құбылыстарды зерттеу әдістерін түсіндіреді.
  • Тілдерді, эмоционалдық интеллектті, құқық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, ақпараттық сауаттылықты, қоғамға қызмет ету дағдыларын, уақытты басқаруды, топтық жұмысты және академиялық жазуды пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді әрекеттеседі.
  • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға ие бола отырып, өзіндік азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
  • Маркетингтің стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін компанияның жалпы мақсатты нұсқауларымен бірге негіздейді; маркетинг әдістері мен құралдарының негізінде интернет-технологиялардың мүмкіндіктерін қолдана отырып, маркетингтік зерттеулер жүргізеді.
  • Нарық пен нарық конъюнктурасын талдайды, тұтынушылардың мінез-құлқын (мотивтері, қалаулары) зерттейді және бәсекелестердің қызметін, психографияның логикасын талдайды.
  • Экономикалық теория негіздерін, кәсіпкерлік, жобалық ойлау, шет тілін, құқық негіздері және практикаға бағытталған арнайы курстарды пайдалана отырып, кәсіптік дағдыларын, өз ісін ұйымдастыру қабілетімен басқару дағдыларын жетілдіреді.
  • Сұранысты, нарық сыйымдылығын, бәсекелестерге қатысты кәсіпорын үлесін, бәсекелестік тәуекелін бағалайды және болжайды және күрделі брендинг процесін басқарады.
  • Маркетингтік зерттеулер саласындағы ақпаратты жинақтайды және түсіндіреді, кәсіби деңгейде маркетингтік қызмет саласында шешім қабылдайды.
  • Инновациялық технологияларды дамыту үшін маркетинг-микс құралдарын пайдалана отырып, маркетингтік зерттеу технологияларын әзірлейді.
  • Жан-жақты зерттеу нәтижелерін алатын маркетинг құралдарын анықтайды.
Top