Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07106 Электр энергетика в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Электр станциялары мен қосалқы станциялардың схемалары мен конструкцияларын қалыптастыра отырып, отандық және шетелдік өндірушілердің станциялары мен қосалқы станцияларының жабдықтарын таңдап, тексере отырып, жоспарлар, сметалар жасау үшін бастапқы деректерді дайындай отырып, электр станцияларының схемаларын сауатты құрастыра отырып, техникалық есептер мен жедел мәліметтер жасайды
 • Негізгі жаратылыстану-ғылыми пәндер, экономика негіздері және тіршілік процестері қауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі барысында кәсіби міндеттерді шешеді.
 • кәсіби қызметте қолданбалы есептерді шешу үшін ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды, сондай-ақ физика-математикалық аппаратты, талдау және модельдеу әдістерін қолданады, электрмен жабдықтау жүйелерінің оңтайлы параметрлерін анықтау үшін математикалық бағдарламалау әдістерін қолдана отырып есептеулер жүргізеді, классикалық және заманауи физика заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игереді.
 • Жұмыстың технологиялық режимінің сақталуын, оңтайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз етуді, электр жабдықтарын апатсыз пайдалануды қамтамасыз етуді, авариялардың себептерін жедел анықтауды және жоюды, ақаудың алдын алу және жұмыс сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды, желілердің жұмыс режимдерін талдауды және оларды басқаруды ұйымдастырады және бақылайды
 • электр станциялары мен қосалқы станциялардың жұмысы мен сенімділігін бағалай отырып, технологиялық жабдықтардың оңтайлы жұмысын және автоматтандырылған басқару жүйелерімен жабдықталған бүкіл энергетикалық жүйенің жұмысын бақылауды қамтамасыз ете отырып, энергия үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды дамытудың заманауи әдістерін жинақтайды.
 • электр тізбектерін құра отырып, электр энергетикалық объектілердің электр жабдықтарын, релелік қорғау және автоматика құрылғыларын монтаждау, жөндеу және қызмет көрсету, конструкциялық, электр техникалық материалдардың қасиеттері мен өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалана отырып, электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр аппараттары мен жабдықтарын есептейді және таңдайды
 • электр жабдықтарының, электр энергетикасы мен электротехника объектілері мен жүйелерінің параметрлерін, сипаттамаларын және жай-күйін анықтауға байланысты зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді, жобалау үшін деректерді жинау мен талдауды орындайды, техникалық шешімдердің бәсекеге қабілетті нұсқаларын жасайды, сыртқы және зауытішілік электрмен жабдықтау желілерінің құрылымдық орындалуын және жобаланған желідегі электр энергиясының сапасын бағалайды
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді, ауызша және жазбаша сөйлеу, соның ішінде тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл мәселелерін шешу үшін шет тілдерінде қарым-қатынас жасау қабілетін көрсетеді
 • Негізгі және қосалқы энергетикалық жабдықтың негізгі қасиеттерін, конструкцияларын және жұмыс принципін анықтау, энергия көздерінің энергетикалық әлеуетін талдау және бағалау арқылы технологиялық құралдың дұрыс жұмыс істеуін бақылайды
 • ұжымда жұмыс істей отырып, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, қоғамда коммуникативтік дағдыларды тиімді өзара іс-қимыл жасайды және көрсетеді
 • өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби дағдыларды, басқару дағдыларын одан әрі жетілдіруге, өз уақытын басқаруға, өмір бойы білім беру қағидаттары негізінде Өзін-өзі дамыту траекториясын құруға және іске асыруға қабілетті
Top