Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07138 Темір жолдардың жылжымалы құрамы (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл) в ЛжКА

 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Курста қарапайым ықтималдық теориясының және математикалық статистиканың негіздері баяндалады. Кездейсоқ нәтижемен эксперимент, кездейсоқ оқиға, ықтималдық кеңістік ұғымдары енгізіледі. Шартты ықтималдық, толық ықтималдық формуласы, Байес формуласы, оқиғалардың тәуелсіздігі зерттеледі. Негізгі назар кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ векторларға бөлінген. Үлкен сандар заңы және Орталық шекті теорема қарастырылады. Кездейсоқ процестер теориясының бастапқы мәліметтері баяндалады. Бас жиынтық және іріктеме ұғымы енгізіледі, негізгі іріктеме сипаттамаларына анықтама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: ұйымды стратегиялық басқару, ұйымның мақсаттары мен міндеттерінің рөлі, компанияның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау, компанияның бәсекелестік стратегиялары, стратегияны әзірлеу және енгізу, корпоративтік стратегия, стратегиялық өзгерістерді басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Темір жолдың заманауй жылжымалы құрамы
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: Қазақстанның заманауи локомотивтері мен вагондарының конструкциясы, жақын және алыс шетелдердің қазіргі заманғы пойыздарының конструкциясы, альтернативті көлік жүйелерінің конструкциясы мен даму перспективалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес зерттеу
  Несиелер: 3

  Пән пәндік компоненттің негізгі пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: кәсіпорындағы іскерлік зерттеулердің ерекшеліктері, бизнесті зерттеудегі технология және нарық, жобаның ғылыми-техникалық жағынан іскерлік зерттеу, жобалық маркетингті іскерлік зерттеу, жобаның экономикалық көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі; ҚР көлік секторындағы Ғылым туралы түсінік; ғылыми зерттеудің тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау; теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы; теориялық-эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен қорытындыларды тұжырымдау; ғылыми зерттеулерді енгізу және тиімділігі; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және өңдеу; ғылыми-техникалық міндеттерді шешу кезінде идеяларды генерациялаудың қазіргі заманғы әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Жоғарғы мектеп педагогикасы» пәні келесідей модульдерден құралады: Жоғарғы мектеп педагогикасының негіздері. Жоғарғы мектептің дидкатикасы. Жоғарғы метептегі тәрбие үдерісі. Жоғарғы білім берудің заманауи парадигмасы және ҚР жоғарғы кәсіби білім берудің жүйесі. Кредиттік білім беру жүйесі. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби компотенттілігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы және тарихы
  Несиелер: 5

  Пән жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. «Ғылым философиясы және тарихы» пәні келесідей модульдерден құралады: ғылым тарихы мен философиясының пәні, ғылымның дүниетанымдық негіздері, ғылымның қызметтері, ғылымның пайда болуы мен қалыптасу, дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Қазіргі жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Пәнді оқу міндеті жүйелік талдаудың теориялық принциптері мен санаттарын, жүйелердің жалпы теориясын, ақпарат теориясын, модельдеу теориясын меңгеру; техникалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде оларды қолдану үшін жүйелік талдау әдістемелерінің практикалық дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары жылдамдықты магистральдардың жылжымалы құрамы
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Пәннің мақсаты: қазіргі жылжымалы құрамның конструкциясын дамытудың әлемдік концепцияларын, қазіргі жылжымалы құрамды пайдаланудың қауіпсіздігі мен экологиялығын оқып үйрену, сондай-ақ құрудың тарихи аспектілері саласында кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген мамандарды дайындау, сонымен қатар жылжымалы құрамды құрастыру мен пайдаланудың әлемдік тәжірибесі. Бұл пәнді оқу жоғары жылдамдықты магистральдардың жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету, пайдалануды ұйымдастыру бойынша маманның табысты жұмысының қажетті шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  "Академиялық хат" пәні жазу әдістемесі болып табылады ғылыми мәтіндер: эссе, курстық жұмыс, диплом, магистрлік кандидаттық диссертация, мақалалар, монографиялар. Білу және тұжырымдау өз ойларын, идеяларын негіздеу және оларды мақсатты аудиторияға жеткізу. Ғылыми мәтіндерді жазу дағдыларын жетілдіру, құрылымдау, пішімдеу, стилистикалық және сипаттау тілін таңдау. Меңгеру базалық және практикалық дағдыларды игеру академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді жасау оқу және зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні жоғарғы оқу орнының компенентінің базалық пәні болып табылады. Пән келесідей модульдерден құралады: Басқару психологиясының теориялық-әдістемелік негіздері. Басқарушық өзара әрекеттесудің психологиясы. Басқару шешімдерін қабылдау психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жылжымалы құрамды пайдалану және қызмет көрсету кезіндегі сапа менеджментінің жүйлері
  Несиелер: 6

  Пән жоғары оқу орнының элективті компонентінің жалпыміндетті профильдік пәні болып табылады. Келесі келтірілген модульдерден тұрады: өнім мен қызмет сапасының экономикалық және әлеуметтік мағнасы, жылжымалы құрамға қызмет көрсету және пайдалану кезіндегі басқару сапасынының жүйесі, ұйымды басқарудағы процессуалдық әдіс, жылжымалы құрамды жөндеу және техникалық қызмет көрсетудің техникалық сапасын басқарудың түрлері мен әдістері, локомотив пен вагондар депосында сапалы жүйелерді әзірлеу және енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жылжымалы құрамды диагностикалаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: темір жол жылжымалы құрамын диагностикалау жүйелері туралы жалпы мәліметтер; диагностикалау әдістері; вагон шаруашылығында қолданылатын диагностика жүйелері; тартым жылжымалы құрамды диагностикалау жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі практикумы
  Несиелер: 2

  " Кәсіби шет тілі практикумы” пәні шет тілін халықаралық стандарттар деңгейінде меңгеруді қамтиды (тілдік емес мамандықтар үшін). Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша формаларындағы грамматикалық сипаттамаларын зерттеу. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық бойынша монолог және диалогтық формада кәсіби ауызша қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Вагон және локомотив шаруашылығы кәсіпорындарын ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 6

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: жылжымалы құрамды жөндеу бойынша кәсіпорындарда ұйымдастырудың, жоспарлаудың және басқарудың базалық принциптері; жылжымалы құрамды жөндеу бойынша кәсіпорындардың өндірістік құрылымы; жылжымалы құрамды жөндеу бойынша кәсіпорындарды басқаруды ұйымдастыру; жылжымалы құрамды жөндеу бойынша кәсіпорындарды шоғырландыру, мамандандыру және кооперациялау; кәсіпорындарды жоспарлау және басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары жылдамдықты магистральдардың инфрақұрылымы
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: жоғары жылдамдықты көлік жүйелерінің конструкциясын дамыту; жоғары жылдамдықты темір жолдарды құрудың негізгі тәсілдері; темір жол және жасанды құрылыстар; электрлендіру жүйелері және электрмен жабдықтау құрылғылары; автоматика, телемеханика және байланыс; жылжымалы құрам.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жылжымалы құрамды құрастыру және есептеу
  Несиелер: 6

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: құрастырудың міндеттері мен экономикалық негіздері; құрастырудың жалпы ережелері; темір жол жылжымалы құрамын құрастыруда ескерілетін факторлар; темір жол жылжымалы құрамын құрастырудың және есептеудің нормативтік базасы; темір жол жылжымалы құрамын құрастырудың әдістері; темір жол жылжымалы құрамын есептеу әдістемелерінің негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік экологиясы және оның процестері
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Пән келесі білімді қалыптастыруға бағытталған: көлік кешенінің кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластау көздері туралы негізгі түсініктер мен анықтамалар; көліктегі қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстарды ғылыми ұйымдастыру принциптері; көлік кәсіпорындарында қалдық газдар мен ағынды суларды тазартудың қазіргі заманғы әдістерінің негіздері; көлікте шуылмен күрес; көліктің қоршаған ортаға әсерін бағалау әдістемесі және экологиялық залалды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖЖМ пойыздар қозғалысын пайдалануды ұйымдастыру және қозғалыспен басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән жоғарғы жылдамдықтағы теміржол көлігін пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, басқару және ұйымдастыру саласында мәселелерді зерттейді. Теміржол көлігінде маневр және пойыз жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау сұрақтарын қарастырады. Бұл пән теміржол бөлімдердің пайдалану жұмыстарын жоспарлау және басқару, теміржол көлігінде өткізгіштік және тасымалдау қабілетін өсіру жолдарын іздеу, пойыздар қозғалысының кестесін құрастыру және талдау, теміржол телімдер мен бағыттарда, сонымен қатар, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетті шартында жоғарғы жылдамдықтағы телімдерде пойы��дар қозғалысын шұғыл басқару сұрақтарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобаларды экологиялық бағалау
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: қоршаған ортаға әсерді экологиялық бағалау, атмосфералық ауаны қорғау, суды тұтыну және сарқынды суларды бұру, қалдықтардың пайда болуы және оларды орналастыруға лимиттерді айқындау, теміржол көлігінің қоршаған ортаға әсері, жобалау және жобалау алдындағы құжаттаманы әзірлеу үшін инженерлік-экологиялық іздестірулердің міндеттері мен мақсаттары және инвестициялық-құрылыс процестерін экологиялық сүйемелдеу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамның өмірлік циклінің құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: инновациялық жобаларды жіктеу; темір жол көлігіндегі инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері; жылжымалы құрамның өмірлік циклі және оның құнын есептеу; жылжымалы құрамды пайдаланудың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін анықтау; локомотив және вагон шаруашылықтарында пайдалану шығыстарын есептеу; жеке шығыс ставкалары мен өзіндік құнын есептеу; өтелімділік мерзімі, таза кіріс, кірістіліктің ішкі үлесі; жаңа жылжымалы құрамды енгізуден пайдалы тиімділікті анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамды техникалық пайдалану және сервистік қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: темір жол жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету жүйесіне қойылатын талаптар; локомотивтер мен вагондарға техникалық қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру және жетілдіру; ақпараттандыру, ақпараттық технологиялар, басқарудың автоматтандырылған жүйелері, диагностикалық жүйелер; темір жол жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сенімділік теориясы және көліктегі сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: сенімділіктің негізгі көрсеткіштері; бақылау жоспарлары; кездейсоқ шамаларды бөлу заңдары; техникалық жүйелерді құрылымдық-логикалық талдау; техникалық жүйелердің сенімділігін арттыру әдістері; сенімділік туралы ақпарат, жинау және талдау әдістері; сенімділікті қамтамасыз ету; темір жол көлігіндегі сапа менеджментінің әдіснамалық негіздері; темір жол көлігіндегі өндірістік сапа көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көліктегі ресурсты және энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Пән элективті компоненттің бейінді (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: энергетикалық ресурстардың негізгі түрлері мен сипаттамасы; энергия үнемдеуді нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету; тасымалдау процесінің энергетикалық тиімділігін арттыру; жөндеу өндірісінде және теміржол көлігі инфрақұрылымы объектілерін пайдалану кезінде энергия үнемдейтін технологиялар; энергия үнемдеуді ұйымдастыру және басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жол мен жылжымалы құрамның өзара әсерлесуі
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Пәннің мақсаты: жылжымалы құрамда және теміржолда болатын механикалық процестерді, олардың бір-біріне әсер етуі кезінде, экипаж қозғалысының тұрақтылығы және олардың тербелістері, экипаждың қисық қозғалысы, экипаждың жолдағы тұрақтылығы және экипаж қозғалысы кезіндегі жолдың тұрақтылығы, өзара әрекет етуші конструкцияларда пайда болатын деформациялар мен механикалық кернеу, осы конструкцияның беріктігі, сенімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылжымалы құрамды сынаудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік (профильді) пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: жылжымалы құрамды сынауды жүргізудің нормативтік-техникалық базасы; жылжымалы құрамды сынауға қолданылатын жабдық; жылжымалы құрамның тораптарын динамикалық, статикалық және дірілді сынаулар; тәжірибелік зерттеулер жүргізуді және тәжірибелік деректерді өңдеуді автоматтандыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметінің барысында тиімді ауызша және жазбаша,сонымен қатар шет тілінде де қарым-қатынас жасауға қабілетті. Өзінің қорытындысы мен білімін және негіздемесін мамандар мен басқа да маман емес адамдарға анық та, нақты жеткізуге қабілетті.

 • Код ON2

  Кең де, терең, іргелі және қолданбалы білімін көрсетеді; оны практикалық зерттеулер мен кәсіби қызметтің негізі ретінде пайдалануға дайын. Жүйелік талдауға негізделген кәсіби мәселелерді шешу үшін қажетті деректерді жинауға, талдауға және өңдеуге қабілетті. Тапсырмаға сәйкес эксперименталды деректерді өңдеуге арналған құралдарды таңдауға, есептеулердің нәтижелерін талдауға және қорытындыларды негіздеуге қабілетті.

 • Код ON3

  Ғылым саласындағы тұжырымдамалық білімді көрсетеді. Ғылыми зерттеу жүргізу әдістерін меңгерген. Әлемнің ғылыми бейнесі туралы ойға ие. Кәсіби салада дербес ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті. Білімді интеграциялауға, қиындықтармен күресуге және жартылай немесе шектеулі ақпаратты негізге ала отырып, осы шешімдер мен білімге қатысты этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, шешімдер қабылдауға қабілетті. Заманауи ғылыми жетістіктерді салмақты және сыни бағалауға қабілетті. Ең тиімді пәнаралық іздеу стратегияларын таңдауға бағытталған.

 • Код ON4

  Ол классикалық үлгілерді және стратегиялық талдау құралдарын қолдана алады. Ұйымдарды басқаруға стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер қабылдаудың әдістеріне ие. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін айқындау және олардың компанияның бәсекеге қабілеттілігіне әсерін бағалай алады.

 • Код ON5

  Жылжымалы құрамды құру және теміржол инфрақұрылымы саласында тұжырымдамалық білімге ие. Кәсіби салада жаңа қолданбалы білім қалыптастыруға дайын. Ол тұжырымдамалардың негіздемесін қалыптастыра отырып, оны ұсына алады. Күрделі техникалық мәселелерді шешуге және ең оңтайлы шешімдерді енгізуге мүмкіндік беретін сараптама жүргізе алады.

 • Код ON6

  Жобалық қызмет, көлік жүйелерін дамыту ережелері туралы инженерлік есептеулер саласында іргелі білімге ие. Жылжымалы құрамның өмірлік циклін, көлік қауіпсіздігі мәселелерін, ресурстарды және энергияны үнемдеу жолдарын біледі. Жылжымалы құрамның инновациялық моделін құруға қабілетті. Жылжымалы құрамды жобалау / модельдеу дағдыларын жүзеге асыра алады. Кәсіби қызметтегі инженерлік шешімдерді техникалық және экономикалық бағалауға қабілеттілі

 • Код ON7

  Жылжымалы құрамды пайдалану саласындағы технологиялық үдерістердің ғылыми негіздерін жүзеге асыратын білімге ие. Теміржолдың жылжымалы құрамын пайдалану саласындағы үздік инженерлік тәжірибені меңгерген және қолдана алады. Жылжымалы құрамның сапа кепілдігін, жұмыс сенімділігін қамтамасыз етуге көмектесетін білімді қолдануға қабілетті. Техникалық ақпарат пен статистиканы пайдалануға қабілетті.

 • Код ON8

  Өнеркәсіптік персоналды және халықты көлікте болатын түрлі апаттардың, оның ішінде табиғи апаттар мен төтенше жағдайлар апаттарының ықтимал салдарынан қорғаудың негізгі әдістерін біледі. Жобаларға экологиялық бағалауды ұйымдастыруды және бірізділігін; экологиялық жобалау және сараптама үшін нормативтік базасын; адамның шаруашылық қызметі объектілерінің қоршаған ортаға әсер етуінің негізгі түрлерін; экологиялық жобаларды дайындаудың негізгі ережелерін біледі. Түрлі апаттар, табиғи апаттар және басқа да төтенше жағдайлар салдарын жою іс-шараларды ұйымдастыруға мүмкіндігі бар. Далалық және зертханалық экологиялық ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу әдістерін қолдана алады. Жобаларды экологиялық бағалау үшін теориялық білімдерді қолдануға қабілетті. Экологиялық жобалау және бағалау әдістерін меңгерген. Жобалық құжаттамалар мен сараптамалық жұмыс жүргізу дағдыларын көрсетуге қабілетті

 • Код ON9

  Мынадай білімді көрсетеді: сенімділік теориясы мен техникалық диагностика ережелері туралы; локомотивтер / вагондар сияқты күрделі техникалық жүйелердің сенімділік теориясының физикалық негіздері туралы; жылжымалы құрамның сенімділігі бойынша жүйе ретінде сапалы және сандық көрсеткіштері туралы; инновациялық әдістер, жылжымалы құрамды диагностикалауға арналған технологиялар мен жабдықтар туралы. Темір жолдың жылжымалы құрамына жөндеу жұмыстарын жүргізуге және техникалық қызмет көрсету процестерін ұйымдастыруға, нұсқаулықтарды және басқа да техникалық құжаттарды ресімдеуге, өндірістік және техникалық қызмет көрсету персоналын оқытуға қабілетті.

 • Код ON10

  Біледі: көліктік кәсіпорындарды нарықта басқарудың формалары мен әдістерін; өндірістік процесті ұйымдастыру принциптерін; шешім қабылдау технологиясын; кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметіндегі өндірістің экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістерін; жоспарлаудың түрлері мен әдістерін; вагондар және локомотив шарушылық кәсіпорындарының құрылымын; жоспарлау жүйесін. Кәсіпорынның қысқа және орта мерзімді перспективада дамуының негізгі үрдістерін болжау және жоспарлау кезінде сандық және сапалық көрсеткіштерін есептеуге қабілетті. Желілі технологиялық процесстерді жетілдіру және өндірістік процестерді жоспарлауға қабілетті.

 • Код ON11

  Үнемі даму үстіндегі техникалық өзгерістер, экономикалық жағдаяттар, қазіргі заманғы өндірістік және экологиялық үрдістер мен проблемаларға байланысты білімдерді көрсетеді. Пәнаралық және салааралық сипаттағы жаңа білімдерді басқаруға қабілетті. Кәсіби қызмет саласына инновациялық және жаңа шығармашылық шешімдерді енгізуге

 • Код ON12

  Сапа менеджменті стандарттары туралы білімін көрсетеді. Барлық қызмет түрлері бойынша іс-әрекеттердің сапасын қамтамасыз ету мәселелерін шешу үшін кәсіпорында командалық жұмысты ұйымдастыру қабілетіне ие. Сапа менеджменті басқару жүйелерін меңгеруге қатысуға қабілетті.

 • Код ON13

  Біледі: жолдың және жылжымалы құрамның өзара әрекеттесу теориясының негізгі ережелерін, жылжымалы құрамның серпінділік сынақтарын жүргізу әдістемесін, жол және жылжымалы құрамның динамикалық және беріктігі сипаттамаларын бағалау критерийлерін. Қатты және сұйық денелердің статикасы мен динамикасын, күштері, кернеулері мен деформациялары туралы білімге негізделген жылжымалы құрамның беріктігін есептеу және бағалау әдістерін қолдануға қабілетті. Теміржолдың жылжымалы құрамын жақсарту және поезд қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаңа идеяларды табуға және сынауға арналған эксперименттік зерттеулерді жоспарлауға, тұжырымдауға,енгізуге қабілетті. Жолдар мен жылжымалы құрамды ұстау және пайдалану ережелері бойынша әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеуге қабілетті.

 • Код ON14

  Жоғары білім беру мектебінің педагогикалық және басқару психологиясының негіздері туралы білімін көрсетеді. Оқу процесін ұйымдастырудағы өзгерістер мен білім мазмұны туралы негізгі үрдістерді түсінуді көрсете алады. Кәсіби білім беру әдіснамасын меңгереді. Дайындалған және мақұлданған нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды дербес өткізе алады.

Top