Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08302 Биоресурстарды басқару в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Болашақ мамандарға негізгі кәсіптік құзырлықты қалыптастыру; магистранттардың өзіндік ғылыми-ізденушілік бағытына жағдай құру; ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс жасай білу, ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істеу мүмкіндігі, кәсіптік қызметте шет елдік және отандық тәжірибені қолдану, алынған ақпаратты жиынтықтау және жүйелеу.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1,5 года
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M133 Орман шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M083 Орман шаруашылығы
 • Биоресурстарды бақылауды ұйымдастыру қағидасы
  Несиелер: 5

  Ағаш шикізаты мен қалдықтарын күтіп-баптау, тасымалдау, сақтау және қайта өңдеу бойынша ағаш дайындауды ұйымдастыру. Орман-саябақ шаруашылығы мекемелерінде өндірісті ұйымдастыру. Сәндік отырғызу материалдарын өсіруді ұйымдастыру. Жасыл желектерді пайдалану және оларды күту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Орман өсімдік ресурстарының жіктелуі. ЕҚТА жүйесі, оларды ұйымдастыру рәсімі және қорғаудың құқықтық режимдері. Орман тауарларын жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұрақты даму Экономикасы (жасыл әлем экономикасы)
  Несиелер: 4

  Тұрақты даму қазіргі заманғы экономикалық білім беруді интегралдау сиақты қарастырылады. Тұрақты дамуды қамтитын ғаламдық табиғи және әлеуметтік құбылыстар; Тұрақты даму тұжырымдамасы тұрғысынан экологиялық және экономикалық мәселелерді талдаудың жүйелі тәсілдері: жаһандық, ұлттық және аймақтық тұрақты дамудың резервтері мен тарылуларын талдау негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биоресурстар кадастры
  Несиелер: 4

  Биоресурстардың классификациясы мен оларды экономикалық бағалаудың негізгі тәсілдері. Қазақстандағы және шетелдегі биоресурстардың мемлекеттік есепке алу және кадастрлық бағалау тарихы мен тәжірибесі. Биологиялық ресурстарды есепке алу және есепке алудың заңнамалық-құқықтық базасы. Салалық және интеграцияланған аумақтық кадастрларды құрудың негізгі принциптері; Қазақстандағы биологиялық ресурстардың негізгі қорларын жинау, сақтау және қызмет көрсету ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы орманшылық және орман ресурстарын жандандыру
  Несиелер: 6

  Пән орман мен абиотикалық, сондай-ақ биотикалық факторлардың өзара байланысының әртүрлі мәселелерін; орманның жанама өнімдерін тиімді пайдалану; орман типологиясының, орман жаңаруы мен ауысуының тәжірибелік маңыздылығын зерттейді. Орманда шаруашылық жүргізу. Орман өрттері және олардың фауна мен флораға әсері. Орман ресурстарын молықтыру және ағаш түрлер құрамын жақсарту, селекциялық-генетикалық негізде тұрақты орман тұқымдық базасын құру және тиімді пайдалану, орман өсіру, уақтылы күтіп ұстау және басқа да орман шаруашылығы іс-шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аймақтың рекреациялық әлеуеті және экологиялық туризм
  Несиелер: 4

  Пән белгілі бір аумақта рекреациялық қызметті ұйымдастыру үшін табиғи, мәдени және тарихи алғышарттардың жиынтығын, экологиялық туризм үшін пайдаланылатын рекреациялық ресурстарды, рекреацияның дамуын тежейтін факторлардың, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық ресурстарды зерттейді. Туристік және рекреациялық ресурстарды кешенді талдау. Рекреациялық жер пайдаланудың және орман пайдаланудың негізгі түрлері. Қазақстандағы экологиялық туризмнің қазіргі жағдайы және дамуы. Бүкіл әлем бойынша экотуризмнің түрлері, аймақтары мен орталықтары. Экотуризмді басқару: оның қалыптасуы мен ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Биоалуантүрлілікті бағалау әдістері
  Несиелер: 6

  Орман экожүйелерінің абиотикалық және биотикалық компоненттерінің өзара байланысы. Орман биоценозының функционалдық ұйымы, оның флористикалық, популяциялық, экологиялық құрамы, жас және шығу тегі бойынша орман фитоценоздарының жіктелуі мен сипаттамасы. Орман биогеоценоздарының динамикасы. Орман биогеоценоздарының биосфералық рөлі және шаруашылық маңызы, оларды қорғау және қорғау бойынша негізгі іс-шаралар. Әр түрлі факторлардың әсерінен биогеоценотикалық процестердің барысын болжау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Код ON1

  Биологиялық ресурстарды бақылайтын ұйымдардың жұмыс қағидалары туралы білу; табиғи ортаның құрамдас бөліктерін, табиғи экологиялық жүйелерді және оларда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды қоса алғанда, қоршаған ортаның жай-күйіне жан-жақты бақылау жүргізе алу; қоршаған ортаның өзгеруін болжау және бағалау дағдыларының болуы.

 • Код ON2

  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант биологиялық ресурстарды жіктеудің негізгі тәсілдерін, оларды экономикалық бағалауды біледі, биологиялық ресурстарды мемлекеттік есепке алуды, кадастрлық бағалауды және түгендеуді жүргізе алады, биологиялық ресурстардың кадастрын жинау, сақтау және жүргізе алады.

 • Код ON3

  Орманның морфологиялық құрылымы туралы түсініктерге ие болу; орманның теориялық негіздерін, орманның типтерін, орманды жанама пайдалану түрлерін, олардың әртүрлілігін, орманның тұқымдық және вегетативті қалпына келу ерекшеліктерін, түрлердің өзгеруін білу; негізгі ағаш кесу және аралық ағаш кесу әдістерін, орманның табиғи қалпына келуіне ықпал ететін әдістерді қолдана білу; өрттен қорғаудың дұрыс жүйесін таңдай білу, ормандарды өрттен қорғауды қамтамасыз ету және егер олар пайда болса, өртті сөндіруді дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз ету

 • Код ON4

  Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде магистрант білуі керек: Қазақстанның биоресурстарының қазіргі жағдайының теориялық негіздері, биоресурстар проблемаларының заңнамалық негіздері; теориялық және басқа да әдіснамалық мәселелерді шешуде алынған білімді қолдануға, қоршаған ортаның флорасы мен фаунасының әртүрлілігін талдайды, оқу материалдарының дәрежесін және тереңдігін анықтайды, білімді бақылаудың әртүрлі әдістерін және құралдарын қолданады

 • Код ON5

  Оқу нәтижесінде магистрант экотуризмнің жағдайын талдай алуы керек; қазақстандық экотуризмнің дамуын болжау; рекреациялық іс-шараларды ұйымдастыруға, табиғатты қорғау жұмыстарын жүргізуге, орман ресурстарын ұтымды пайдалану саласындағы әртүрлі іс-шараларды жобалауды жүргізе алуы тиіс; экотуризм элементтерін тиімді пайдалану дағдыларын игеру

 • Код ON6

  Пәндерді оқу нәтижесінде студент әлемдік, ұлттық және аймақтық деңгейлерде тұрақты дамудың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін білуі керек.; ретроспективті перспективада қор анализ әдісі мен теориясын; қор анализне жаңа заманғы әдіс. Қазақстандағы жасыл экономиканың дамуы мен жасыл технологияны енгізу

Top