Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01406 6B01406 Көркем білім (IP) в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • арт білім беру ауқымын байытуға арналған қазіргі ғылымның тарихи-саяси, философиялық, әлеуметтанулық, мәдени және психологиялық аспектілері туралы, Абайтануды қоса алғанда, білім мен түсінікті пайдалану, сонымен қатар Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну;
 • заманауи ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды пайдалану, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде арт-білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары бойынша өз пікірін дәлелдеу, сондай-ақ зерттелетін салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгеру;
 • артбілім берудегі оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін экономика және кәсіпкерлік, құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экология және қауіпсіз өмір салаларында талдау әдістерін қолдану;
 • әртүрлі жастағы балалардың физиологиялық дамуы негізінде, өнердегі инклюзивті білімде педагогикалық-психологиялық зерттеулер, өзара іс-қимыл және коммуникация, бағалау және даму негіздерін меңгеру;
 • ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін, оқыту, жоспарлау және жеке оқытудың әдістемесі мен технологиясын, сондай-ақ формальды және формальды емес білім беру саласындағы инновацияларды білу
 • сурет, кескіндеме, композиция, өнер тарихы, пластикалық анатомия және мүсін, дизайн негіздері, сызба геометриясы саласындағы білім мен практикалық дағдыларды педагогикалық және шығармашылық қызметте қолдану
 • Қазақстанның көркемөнер білімін тұрақты дамыту үшін кешенді тәсілді қолдана отырып, креативті экономикадағы арт- менеджмент пен кәсіпкерліктің фактілері мен заңдылықтарын талдау
 • Қазақстанның сәндік-қолданбалы өнерінің әртүрлі түрлері (материалдарды көркем өңдеу: металл, ағаш, тоқыма және текстиль) негізінде формальды және формальды емес арт-білім беру жүйесінде педагогикалық процесті іске асыру
 • сурет, кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер (түрлері бойынша), мүсін, керамика, дизайн, өнердің сандық формалары саласында колористика мен түстану негізінде шығармашылық жұмыс жасау
 • формальды және формальды емес мектеп білімі шеңберінде шығармашылық орта құру және жобаларды іске асыру үшін әлемдік артбілім әдістері мен технологияларын жалпылау
 • қолмен және машиналық әдістерді қолдана отырып, жобалау және макеттеу саласында сызбаларды, бұйымдар схемаларын және басқа да графикалық құрылымдарды жасау әдістемесін меңгеру
 • оқытушылық қызметте көркем білім беруді, графика және жобалауды оқытудың әлемдік және отандық әдістемесінің соңғы жетістіктерін пайдалану
Top