Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02139 Графикалық дизайн в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Заманауи коллаж*
  Несиелер: 3

  Коллаждың әрбір түрлерін, оның техникалары мен материалдарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Дизайн негіздері*
  Несиелер: 3

  Дизайнның кез келген саласында жұмыс істеу үшін базалық білімдер мен машықтарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Жобалау графикасының негіздері*
  Несиелер: 4

  Жобалау графикасы түрлерін, сызбаларды өңдеу ережелерін, жобаны көрсету техникаларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Түс ғылымы
  Несиелер: 3

  Пән түстің психологиялық әсері ерекшеліктерін, түстің кеңістіктік және пішінтүзу қызметін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Пластикалық модельдеу
  Несиелер: 3

  Пластикалық модельдеу негіздерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Графикалық композиция негіздері
  Несиелер: 3

  Әртүрлі детальдар мен материалдардан композиция құрылымдау заңдылықтары зерттеледі және жобалау негіздері тұғырланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пропедевтика
  Несиелер: 4

  Пән жазықтықтағы графикалық құрылымдарды және жазық парақты трансформациялау амалдарын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктерін, ежелгі шығыстан

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Колористика*
  Несиелер: 3

  Кейбір сандық қатынастарға негізделген үйлесімді түсті композицияларды жасау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаптама дизайнының негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында студент қаптаманың дизайнын жасау, қағаздан көлемді-кеңістіктік моделдеу дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Объектілердің графикалық стилизациясы
  Несиелер: 4

  Берілген пән стилизация және табиғи пішіндерді жалпылау түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Белгі жасау
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді зерттеу барысында студенттер белгілердің барлық түрлерін (монограмма, пиктограмма, сәйкестік белгілері, тауарлық маркалардың логотиптері және т. б.) жобалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сауда белгісінің тарихы*
  Несиелер: 3

  Тауарлық белгі туралы түсініктің пайда болуы мен дамуы тарихын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын макеттеу*
  Несиелер: 3

  Жобалау процесінде макеттік жұмыстардың әдістемелік және практикалық негіздерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәні базалық шетел тілі курсын жалғастырады және басқатілдік коммуникацияны талап ететін кәсіби тілдесу және оқу жағдайында коммуникативтік әрі кәсіби-танымдық машықтарды қалыптастырып

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Пән портреттік бейнелеудің, ортадағы адам пішінінің графикалық стилизациясын зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 3

  Пән қаріптік мәдениеттің негізгі ұғымдарымен, эволюциясымен таныстырады қаріптік формалар және олардың баспа технологияларымен өзара байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стиль тарихы
  Несиелер: 3

  Пән бейнелеу өнеріндегі әртүрлі стильдердің пайда болу, даму және алмасу тарихын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрастыру
  Несиелер: 3

  Оқыту барысында студенттер дизайн нысандарын құрастырудың әртүрлі тәсілдері мен құралдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фирмалық паттерн*
  Несиелер: 4

  Фирмалық стильдің барлық элементтеріне арналған айрықша паттерндер жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Каллиграфия *
  Несиелер: 3

  Жазуды дамыту туралы базалық білім алу. Әдемі және нақты жазу дағдыларын қалыптастыру, шрифт графикасы саласында эстетикалық талғамды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютер графикасы
  Несиелер: 3

  Пән компьютерлік графика негіздерін оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Типографика негіздері
  Несиелер: 4

  Терудің негізгі ережелері мен принциптері. Қаріп, теру және беттеу-композицияның дербес элементтері ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы көркемсурет
  Несиелер: 3

  Пән портреттік бейнелеудің көһркемсуреттік стилизациясын зерттейді. Адам пішінін белгілі шебер мәнерінде бейнелеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы.Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта.Кәсіпкерлікқұпия және оны қорғау тәсілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Графикалық дизайнның жобаларымен жұмыс істеуде қолдану үшін Adobe Photoshop бағдарламасын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фотографиялық*
  Несиелер: 4

  жарнамалық фотосурет негіздеріне оқыту компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, жарнамалық графикалық дизайндағы фотосуретті жобалау әдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Логотипті жобалау
  Несиелер: 4

  Символдық логотиптер, мәтіндік логотиптер, құрамдастырылған логотиптер мен эмблемалар жобаланады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби қазақ (орыс) тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Плакат
  Несиелер: 3

  Пән плакат тарихын, плакаттың түрлері мен мақсатын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 4

  Академиялық суреттің негізгі заңдарын, техникаларын және амалдарын зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жарнама тарихы
  Несиелер: 3

  Жарнама мен БАҚ дамуының негізгі кезеңдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 4

  Академиялық көркемсуреттегі мәнерлілік құралдарын меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бренд сәйкестігі
  Несиелер: 4

  Курс сауатты бейнені құру, брендтің визуалды шешімі бойынша дағдыларды алуға бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фотосурет тарихы *
  Несиелер: 3

  Фотография тарихы, жанрлары және стилистикалық ерекшеліктері туралы теориялық білімдерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кешенді графикалық бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Пән Adobe Illustrator бағдарламасының жұмыс аймағы мен құралдар панелін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби графикалық редакторлар
  Несиелер: 3

  Пән Adobe InDesign бағдарламасының ерекшеліктерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эргономика *
  Несиелер: 5

  Адам сүрудің эргономикалық ортасын саласындағы құзіреттерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарнамалық және баспа өнімдері
  Несиелер: 6

  Пән баспа өнімдерінің негізгі түрлерінің ерекшеліктерімен және оларды дайындау технологияларымен, полиграфиялық жабдықтардың түрлерімен және полиграфиялық материалдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Иллюстрирование*
  Несиелер: 6

  Пән баспа басылымдарын безендіруде және безендіруде негізгі композициялық әдістермен таныстырады; компьютерлік бағдарламаларды қоса алғанда, классикалық және қазіргі заманғы көркем материалдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көрнекі коммуникация құралдарын жобалау
  Несиелер: 4

  Пән визуальдық коммуникацияның түрлері мен тәсілдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  Бұл пән баспа өнімдерінің негізгі түрлерін және олардың материалдарын дайындау технологиясының ерекшеліктері, жалпы мәліметтер туралы негізгі түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаріптік плакат*
  Несиелер: 5

  Қаріптік плакаттарды жобалау, плакаттағы қаріптердің стильдік бірлігі, қаріптік композицияда акцентлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Леттеринг*
  Несиелер: 4

  Леттеринг негіздерін зерттеу. Практикалық сабақтар, әріптер құрылымын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эскиздендіру
  Несиелер: 4

  Скетчинг туралы жалпы түсініктер. Скетчингіде қолданылатын көркем материалдар түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарнама плакат
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі тарихи кезеңдердегі жарнамалық плакаттың техникалық және стилистикалық ерекшеліктерін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық иллюстрация*
  Несиелер: 4

  Суретшінің дәстүрлі саймандарын компьютерлік имитациялау көмегімен электрондық бейнелер жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инфографика
  Несиелер: 6

  Пән көркем-жобалық қызмет түріндегі инфографиканың негізгі түрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Брендинг және ребендинг
  Несиелер: 6

  Бренд жасау және дайындау принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми зерттеулердің ұйымдастырылуы мен мазмұны туралы замандық түсінігі қалыптасуына жағдай жасайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітап жобалау *
  Несиелер: 8

  Кітаптың көркемдік безендірілуі, макет және барлық элементтерді жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн тарихы
  Несиелер: 3

  Пән заманауи өнердің, соның ішінде, графикалық өнердің, даму бағыттарын, графикалық дизайнның жетекші ұлттық мектептерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік дизайн*
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік, мәдени, экологиялық проблемаларды шешуге жағдай жасайтын жобалар дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мультимедиялық презентация
  Несиелер: 4

  Мультимедиялық презентация элементтері мен амалдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ою-өрнек тарихы*
  Несиелер: 3

  Әртүрлі дәуірлер ою-өрнектерінің стилистикалық ерекшеліктерін зерттекйді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаріптік графика *
  Несиелер: 6

  Әріптік белгілердің конструкциялық ерекшеліктерін, шрифтілер құру әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық кешенді жобалау
  Несиелер: 8

  Пәннің бағдарламасы графикалық кешенді жобалаудың жалпы процесін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайндағы түс семантикасы*
  Несиелер: 5

  Графикалық дизайндағы түстің психологиясын, түс ассоциацияларын және дизайндағы өнімдерді қолдануды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жарнамалық кампания*
  Несиелер: 5

  Жарнамалық кампания тұжырымдамасын, жарнамалық іс-шаралар кешенін және графикалық қолдауды дамыту мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн және жарнамалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Жарнаманың негізгі міндеттерін зерттейді. Телевидение мен радиоға арналған жарнама жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жарнаманың арнайы түрлері*
  Несиелер: 5

  Жарнама түрлерінің (рациональдық және эмоциялық жарнама, балаларға арналған жарнама және т. б.) ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн-жоба маркетингі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің графикалық дизайн саласында болып жатқан бизнес үдерістерді түсінетін қажетті басқарушылық құзыреттіліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жарнама психологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу барысында студенттер жарнама психологиясының негізгі концепцияларын, жарнама мен бұқаралық ақпараттың психологиялық әсер ету мәселелері туралы түсініктерді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Политілді әрі полмәдениетті Қазақстан социумында коммуникациялық және халықаралық деңгейде тілдесу мәселелерін тиімді шешу

 • Код ON2

  Басқару және іскерлік білімдері мен машықтарын қалыптастыру

 • Код ON3

  Өнер тарихы мен дизайн негіздері саласы білімін меңгеру, кеңістіктік ойламды және перспектива тұрғызуда практикалық тәжірибелі болу, сәулеттік дизайн объектілерінің сәулеттік-құрылыстық сызбалар сыза және оқи білу, шрифтінің әртүрлі стильдері мен түрлерін меңгеру және әрқилы шрифтілер сызу әдістерін білу

 • Код ON4

  Графикалық дизайн объектілерінің жобаларын әзірлеуді және орындауды жүзеге асыру: дизайн-жобаға қойылатын талаптарды талдау және анықтау; дизайн-жобаға қойылатын талаптардың толық ерекшеліктерін құру, дизайн-жобаны орындауға қойылатын міндеттер мен тәсілдерді ықтимал шешімдердің жиынтығын синтездеу

 • Код ON5

  Дизайн-жобалар маркетингі негіздерін, брендингтің семиотикалық және коммуникативтік заңдылықтарын түсіну, жарнама психологиясының негізгі концепциялары туралы түсініктерін білу, дизайн өнімдерін нарық сұраныстарына бейімдеу дағдысын білу, жарнаманы жіктеу: мақсатты аудиторияның сипаты бойынша, таралу орны бойынша, аудиторияға әсер ету тәсілі бойынша

 • Код ON6

  Графикалық, көркем материалдармен жұмыс істеу құралдары мен тәсілдерін меңгеру, табиғи формаларды стилизациялау және жалпылау туралы түсінікке ие болу, эстетикалық мәнерлілікке, көркемдік бейнеге және жоба дизайнының композициялық тұтастығына қол жеткізу үшін түстен туындайтын оптикалық иллюзиялар мен психологиялық ассоциацияларды қолдану

 • Код ON7

  Формалардың негізін, композицияның заңдары мен принциптерін білу, композицияны ұйымдастырудағы графикалық мәнерлі құралдардың алуан түрлілігін еркін және сауатты меңгеру

 • Код ON8

  Бейнелеу өнерінің тарихын, дизайндағы стильдердің пайда болу, даму және ауысуының тарихын білу, шығармашылық есептерді шешуде қолдану үшін стильдер мен стильдер жасау саласындағы білімді меңгеру

 • Код ON9

  Қазіргі заманғы графикалық редакторлардың көмегімен ( CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) қазіргі заманғы нарықтың жоғары талаптарына сәйкес визуалды коммуникация объектілерін жасау және орындау

 • Код ON10

  Түрлі функционалдық мақсаттағы жарнамалық-полиграфиялық өнімдерді әзірлеу, оларды жасауға қойылатын функционалдық және эстетикалық талаптарды білу, Графикалық өнімнің әртүрлі түрлерін жасау кезінде қаріптерді, суреттерді, фотосуреттерді сауатты пайдалану

 • Код ON11

  Модельдеудің және құрастырудың негізгі техникалары мен дағдыларын, орау мен шағын полиграфиялық формаларды жасау ерекшеліктерін меңгеру, қолданылатын материалдардың ерекшеліктерін және оларды дайындаудың технологиялық процестерін ескеру

 • Код ON12

  Қаріптік мәдениеттің негізгі түсініктерін, қаріптік формалардың эволюциясын және олардың баспа технологияларымен өзара байланысын білу, кітап-журнал басылымдарда және акциденттік өнімнің негізгі түрлерінде қолданылатын қаріптік безендірудің әдістері мен тәсілдерін меңгеру

 • Код ON13

  Жобалардың мультимедиялық презентацияларын жасай білу және брендинг пен ребрендингтің визуалды құрауыштарын жасай білу

Top