Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03102 Халықаралық қатынастар в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Келіссөздер үдерісінің тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-келіссөздер дайындау және өткізу бойынша магистранттардың біліктілігін арттыру. Пән тиімді келіссөздер ұйымдастырудың техника, технология және тәсілдерін білуге, барлық реттілік кезеңдерін және ұлттық және жеке стилдерді ескере отырып екіжақты және көпжақты келіссөздері ұймдастыру және басқара білуге, жекелей немесе топтық келіссөздер таңдау және жүзеге асыру дағдысын иемденуге көзделген

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық қауіпсіздіктің деңгейлеріне сараптамалық баға беру
  Несиелер: 4

  Бұл курс халықаралық қауіпсіздік саласындағы негізгі талқыланатын мәселелерді қарастырады, халықаралық қауіпсіздік теорияларын нақты эмпирикалық мәселелерге қолдану мүмкіндігін, сондай-ақ командалық жұмысты қамтамасыз ететін болғандықтананалитикалықойлау мен коммуникативтік дағдыларды дамытады. Пән қауіпсіздік мәселелерін шешу жолдарын ұсынуға, талдауға және талқылауға дайындығын дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл оқу курсының пәні халықаралық қатынастар саласындағы құбылыстар мен оқиғаларды теориялық және тұжырымдамалық түсіну, пайымдау, саралау және болжау болып табылады. Пәннің мақсаты – болашақ магистрлерде халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы жүйесіндегі үдерістер мен беталыстарды, оның дамуының және қызметінің өзекті мәселелерін саралаудың дағдыларын қалыптастыру. Пән білім алушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізуге құзыреттілігін кеңейтуді көздейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандық дамудағы өркениетар асындағы өзара әрекеттесу
  Несиелер: 4

  Курстың негізгі мақсаты – өркениет құбылысын және ғаламдық әлемдегі мәдениетаралық және кроссмәдениетті қарым-қатынастарды зерттеу. Пән тиімді коммуникациялық стратегияны таңдау, халықаралық немесе мәдени-жеке іскерлік этикеттің талаптарына сәйкес әрекет ету, оң коммуникативтік контекст қалыптастыру дағдыларын дамытуға, этномәдени сәйкестікті білдіретін ұлттық мәдениеттің және мемлекеттің қолайлы имиджін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұқаралық коммуникация теориясы: ХҚ қолдану практикасы
  Несиелер: 5

  «Бұқаралық коммуникация теориясы: халықаралық қарым-қатынаста қолдану тәжірибесі» пәні қазіргі заманғы бұқаралық ақпарат құралдарының, атап айтқанда, баспа басылымдарының, теледидар, радио, интернет, әлеуметтік желілердің теориялық негіздерін зерттеуге бағытталған. Пән БАҚ-тың қоғамға әсерін, мемлекетаралық өзара іс-қимылға әсерін, бұқаралық аудиториямен жұмыс істей білуін, ақпараттық көздермен жұмыс істеуді талдау дағдысын дамытуды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастарды зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Зерттеу пәні ғылыми зерттеу әдістерінің жиынтығы және олардың халықаралық қатынастар саласында қолданылуы. Курс контентті талдау, когнитивті карталау, болжау әдісі, сараптамалық бағалау және модельдеу арқылы магистранттарда ғылыми зерттеулер әдіснамасын дәйекті түрде қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу жаһандық үдерістерді талдаудың ерекшеліктерін анықтауға және заманауи халықаралық қатынастарды дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Білім алушыларда практикалық және ғылыми жоспарда Менеджменттің дамуы туралы, ұйымдастырушылық менеджмент, оның түрлері мен қазіргі тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру және магистранттарда үдерістік, жүйелік және жағдайлық негізде заманауи ұйымдық менеджменттің принциптерін, әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдануға жалпы көзқарасты қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік саясаттың гибридтенуі
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны әлемдік дамудың жаңа феноменін–қазіргі әлемдік тәртіптің негізгі сегменттерінің гибридизациясы немесе симбиозын зерттеуге бағытталған. Пән сараптамалық дағдыларды дамытуға және классикалық емес акторлар жаппай қатысатын жаңа қақтығыстарға, түрлі-түсті революцияларға, және «мінсіз дауыл» ретінде гибридизацияның салдарларына эксперттік баға беруге, сонымен қатар, сыртқысаяси шешімдерді қабылдауда осы салдарларды ескеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Дербес жұмыс атқара отырып, ынтаны көрсете отырып, оңтайлы басқару шешімдерін ұсыну, қызметкерлердің жұмысын ұтымды ұйымдастыру және жоспарлау, жұмыс күшін тиімді басқару

 • Код ON2

  Топта тиімді жұмыс жасау, пікірлер түрлі болған жағдайда келісімге келу, ортақ мақсатқа жету үшін басқалармен жұмыс жасау, сындарлы кері байланысты қолдану

 • Код ON3

  Шет тілінде іскерлік қарым-қатынас жасау

 • Код ON4

  Зерттеу бағдарламаларын құру, соның ішінде жобаның міндеттерін іске асыру аясында тәуелсіз және ұжымдық сараптамалық-талдау жұмыстарын жүргізу

 • Код ON5

  Халықаралық қатынастардағы теориялық көзқарастар мен пікірталастарды бағалау, халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулер жүргізу үшін талдау әдістері мен теорияларын қолдану, нақты жағдайға байланысты талдау және болжау әдістерінің мүмкіндіктерін бағалау

 • Код ON6

  Қолданбалы талдау әдістерін қолдану және дүниежүзілік дамудағы өзгермелі үрдістердің, халықаралық қауіпсіздік модельдерінің және еларалық өзара әрекеттестіктің маңыздылығын бағалау

 • Код ON7

  Қойылған мақсаттарына жету үшін әртүрлі технологияларды, соның ішінде ақпараттық және коммуникацияны қолдану

Top