Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02212 Түркітану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуразиядағы көшпелі халықтардың мәдениеті
  Несиелер: 5

  Еуразиядағы көшпелі халықтардың рухани және материалдық мәдениеті мен оның әлемдік өркениеттегі орны анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оңтүстік Сібірдегі түркі халықтарының этнографиясы
  Несиелер: 5

  Көне дәуірден бастап күнімізге дейін түркі мәдениетінің ошағы боп саналатын Оңтүстік Сібір аумағындағы түркі халықтарының әдет ғұрыптары мен салт дәстүрлері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орта ғасырдағы түркі халықтарының cалт-дәстүрі және әдет-ғұрыптары
  Несиелер: 5

  Орта ғасырдағы түркі халықтарының cалт-дәстүрі және әдет-ғұрыптары қытай, араб, парсы түркі жазба деректері мен археологиялық деректер негізінде анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орталық Азия түркі халықтарының этно-саяси тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырдан бастап Орталық Азиядағы түркі халықтарының этникалық дамуы және саяси жағдайы зерттелінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркітанудыңәдіснамалықұстанымдары
  Несиелер: 5

  Түркітанудың теориялық әдістерінің негізгі шарттары мен деңгейлік ұстанымдары кешенді түрде түсіндіріліп анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркітанудың зерттеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Түркітанудың теориялық әдістерінің негізгі шарттары мен деңгейлік ұстанымдары кешенді түрде түсіндіріліп анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қыпшақ жазба ескерткіштерінің тілі
  Несиелер: 5

  Қыпшақ жазба ескерткіштерінің фонетикалық, лексикалық, морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қараханид дәуірі түркі жазба ескерткіштерінің тілі
  Несиелер: 5

  Қараханид жазба ескерткіштерінің фонетикалық, лексикалық, морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көне түркілердің жазба тілі
  Несиелер: 5

  Руникалық белгілерді оқыту, оларды ежелгі түрік әліпбиінің дауысты және дауыссыз дыбыстар жүйесіндегі әріптік белгілеу, ежелгі түрік мәтіндерін оқу (Күлтегін, Білге қаған, Тоньюкук, Құли – чор ескерткіштері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жазба ескерткіштерді зерттеудің жаңа әдістемесі
  Несиелер: 5

  Түркітанудың жаңа әдістемесінің негізгі шарттары мен деңгейлік ұстанымдары кешенді түрде түсіндіріліп анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі рунологиясы
  Несиелер: 5

  Жазу тарихымен, түркі графикасының түрлерімен танысу, ежелгі түркі жазуы мен тарихының негізгі көзі болып табылатын Түрік бітіг (руника) мәтіндерін оқып, талдау жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қараханид дәуірі түркі әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қараханид дәуіріндегі түркі әдебиетінің негізгі өкілдері мен олардың шығармаларына жан жақты талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаңа дәуір ескерткіштерін зерттеу тарихы
  Несиелер: 6

  Жаңа заман ескерткіштерін хронологиялық тұрғыдан зерттеу тарихын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректердегі түркілердің көне және ортағасырлық тарихы
  Несиелер: 5

  Түркілердің ежелгі және ортағасырлық тарихы бойынша объективті тарихи білім беру. Тарих призмасы арқылы археологиялық және жазба деректерді көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дереккөздердегі түркі халықтарының жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 6

  дереккөздермен жұмыс істей білу, түркі халықтарының хронологиялық даму тарихын меңгеру, түркі халықтарының және олардың байланысын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, дәстүрін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел жазба деректеріндегі түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 6

  Шетелдік жазба деректер негізінде дүниежүзілік-тарихи процестердің контекстінде түркі халықтарының тарихын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XVIII-XX ғғ. түркі жазба ескерткіштері
  Несиелер: 6

  Түркі халықтарының тарихы, мәдениеті және тілдері бойынша магистранттардың білімін тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алтын орда дәуірі түркі әдебиеті
  Несиелер: 5

  Алтын дәуіріндегі түркі әдебиетінің негізгі өкілдері мен олардың шығармаларына жан жақты талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технология-ларды және коммуникативті дағдыны игеру білу.

 • Код ON3

  Салыстырмалы-тарихи, филологиялық, этномәдени аспектілерде жазба ескерткіштерді талдау үшін түркітану әдістерін қолдану.

 • Код ON4

  Ғылыми-практикалық қызметте дереккөздерді пайдалану, түркі халықтарының тарихи даму кезеңдерін меңгеру, олардың сабақтастық байланысында түркі халықтарының салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын білу

 • Код ON5

  Ерте және кейінгі орта ғасыр дәуірінің әдеби мәтіндерін талдау, түркі көркем бейнелерін, шығармалардың мотивтері мен жанрларын моделдей білу.

 • Код ON6

  Түркі жазуының әртүрлі графикалық жүйелерін меңгеру, тілдік, тарихи, мәдени аспектілерде жазба ескерткіштерінің мәтіндерін талдай білу.

Top