Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05305 Ядролық физика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Атомдық ядролардың бөлінуі
  Несиелер: 8

  "Атомдық ядролардың бөлінуі" пәні болашақ физиктердің ғылыми мәселелер шеңберіндегі атом ядроларының бөлінуі туралы қазіргі түсініктердің дамуын анықтауға кіріспе болып табылады. Сұйық тамшы моделінен туындайтын бөлу процесі туралы негізгі түсініктерді және осы модельдің кедергілі резонанстар мен өздігінен бөлінетін изомерлерді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудегі жаңа парадигмалар. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі замағы білім беру технологиялары. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ядролық-физикалық эксперименттің тіркегіш құрылғысы және электроникасы
  Несиелер: 8

  "Ядролық-физикалық эксперименттің тіркегіш құрылғысы және электроникасы" курсы нейтронды детекторларды және гамма сәулелерін жоғары кернеумен қамтамасыз етуін оқытады. Берілген энергия аралықта оңтайлы спектральды шкаланы таңдау арқылы нейтрондық және гамма-сәулелер детекторлардың амплитудалық-цифрлық түрлендіруін өлшейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ядроның статистистикалық моделі мен термодинамикалық қасиеттері
  Несиелер: 7

  Курс ядролық реакциялар кезінде пайда болатын ядро туралы қазіргі заманғы түсініктерді және ядро компонентінің ыдырауының әртүрлі сипаттамаларын есептеу әдістерін тереңдете оқытады. Курсты оқу барысында магистрант атом ядросының нейтрондармен және ядролармен соқтығысуы кезіндегі төменгі энергетикалық ядролық реакциялардың қасиеттерін оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нейтрондар және гамма-кванттар
  Несиелер: 7

  Курсты оқу барысында фотоядролық реакцияларды, нейтрондардың түрлерін, ядролық реакторда бөлінетін энергия көзін, уран немесе плутоний ядроларын бөлудің тізбекті реакциясын және әр түрлі сәулелену түрлерінің арасында энергияның таралуын қарастырады. Магистранттарға нейтронды және синхротрондық сәулелену көздерін білу және олардың принциптерін жүзеге асыруын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сәуле диагностикасы мен терапияның физикалық принциптері
  Несиелер: 5

  Осы курста онкологиялық аурулар диагностикасы үшін ядролық медицинада сәуле диагностика мен терапияның қолдануын оқытады. Рентгенодиагностика, ультрадыбыстық диагностика, рентгендік компьютерлік томография, радионуклидды диагностика, магниттік-резонанстық томографияның физикалық принциптерін қарастырады. Сәуле диагностикасы мен терапияның физиканың әр түрлі өлшеу құралдарымен жұмыс істеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нуклеосинтез
  Несиелер: 5

  "Нуклеосинтез" пәнін меңгеру нәтижесінде атом ядроларының, химиялық элементтердің пайда болуының негізгі үрдістері мен ықтимал сценарийлерін, жұлдыздар моделдерін және жаңа элементтер мен изотоптардың синтезі бойынша зертханалық зерттеудің негізгі бағыттарын оқытады. Әлемдегі термоядролық процестердің негіздерін, олардың энергетикада және эксперименттерде қолдануын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Радиоизотопты диагностика мен терапияның физикалық принциптері
  Несиелер: 5

  «Радиоизотопты диагностика мен терапияның физикалық принциптері» пәнінің мақсаты ядролық өнеркәсіпорындарында және ғылыми зерттеу институттарында ғылыми қызметте радиациялық физика және ядролық медицина әдістерін қолдану. Радионуклидтік, радиоиммундық және мақсатты (таргеттік) терапияның негізгі бағыттарын зерттейді. Терапиялық радионуклидтердің және олардың негізіндегі радиофармпрепараттарының ядролық-физикалық қасиеттері және онкологиядағы радионуклидтік терапия әдістерін пайдаланудың мысалдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ядро моделдері
  Несиелер: 5

  Осы курста әртүрлі ядролық модельдерде есептеулерді жүргізудің практикалық дағдыларын дамыта оқытады. Ұжымдық модельдер, бір бөлшекті модельдер, тамшылы модель, бесөлшемді гармониялық осциллятор моделі, аксиальды-симметриялық ротатор моделі, ядролық сұйықтықтың екі компонентті моделі, Ферми-газ моделі, қабық моделі және ядроның жалпыланған моделдерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғарыштық сәулелер физикасы
  Несиелер: 5

  «Ғарыштық сәулелер физикасы» курсының мақсаты ғылыми зерттеу институттарында нанотехнологиялық зерттеулер жүргізу үшін радиациялық материалдарды пайдалануды оқыту. Жақын жердегі кеңістікте жоғары энергиялық зарядталған бөлшектердің ағымын, галактикалық ғарыштық сәулелерді зерттейді. Реликтті сәуле және бастапқы нуклеосинтезді, жұлдыздардың туылуын, жаңа жұлдыздардың нуклеосинтезін, Күннің ғарыштық сәулелерін. өте күшті ғарыштық сәулелерді және ғарыштық сәулелерді тіркеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экзотикалық ядроларды және корреляцияны зерттеу кезінде ядролық-физикалық эксперименттер қою
  Несиелер: 7

  Курсты меңгеру нәтижесінде экзотикалық ядроларды және корреляцияны, ядролық-физикалық эксперименттер қою әдістерінің физикалық принциптері менгереді. Экзотикалық ядролардың келесі ерекшеліктерін қарастырады: үлкен бұрыштық момент, қозудың жоғары энергиясы, күшті деформацияланған ядролар, нейтрондар немесе протондар саны аз ядролар, протондар саны өте ауыр ядролар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Атом ядросының нуклон және кластерлік құрылымы
  Несиелер: 5

  Осы курста химиялық элементтер ядросының нуклонды құрылымының ұсынылған моделін қарастырады. Атомның электрондық және оның ядросының нуклонды құрылымын, элементтердің химиялық қасиеттерінің электрондық энергетикалық деңгейлерінің құрылымына байланысты өзгеруін оқытады. Курстың мақсаты маңызды субатомдық құбылыстарды ядролық өнеркәсіптегі ғылыми-техникада пайдалану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ядролық физикасындағы эксперимент мәліметтерін жинақтау және өңдеу
  Несиелер: 7

  «Ядролық физикадағы эксперименталды мәліметтерді жинақтау және өңдеу» курсының мақсаты ядролық өнеркәсіпорындарда қолданылатын заттар мен материалдардың физикалық қасиеттерін, зерттеудің тәжірибелік әдістерін қолдануды оқыту. Заманауи цифрлық тіркейтін компьютерлік және бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, эксперименталды ақпаратты алу және өңдеу әдістерінің негізгі компоненттерін оқытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ядролық реакторлардың физика және теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игеру кезінде ядролық және нейтрондық физика негіздерін, радиоактивті ыдыраудың заңы мен сипаттамасын, ядролық реакциялар мен олардың ерекшеліктерін, ядролық реактордағы нейтрондық циклды, нейтрондардың көбеюінің тиімді коэффициентін, нейтрондардың кеңістіктік энергетикалық таралуының және меншікті энергия бөлінуінің қалыптасу заңдылықтарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Төмен энергиялы жеңіл иондардың атом ядроларымен өзара әрекеттесуінің механизмі
  Несиелер: 5

  Курста төмен энергетикалық иондардың зат арқылы өтуі және радиациялық ақаулардың пайда болуы кезіндегі энергия шығындары туралы оқытылады. Төмен энергия иондарының шашырауы, иондардың шашырауындағы кері емес процестердің рөлі, ионды атқылаудың әсерінен қатты денелердің бетін тозаңдату және шашыраған бөлшектердің кеңістіктік таралуының анизотропиясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ядролық-физикалық эксперимент әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында меншікті иондалу, ұшу уақытын және нейтрондар мен гамма-кванттардың импульстік түрде бөлінуін өлшеу әдістері қарастырылады. Сонымен қатар спектрлерді өлшеу, реакциялардың кинематикалық талдауы, корреляциялық өлшеулер, қозу функцияларын өлшеу және радиоактивті сәулелердегі эксперименталдық әдістемелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ядролық эксперимент құралдары мен техникасы
  Несиелер: 5

  "Ядролық эксперимент құралдары мен техникасы" пәнінің мақсаты ядролық физиканың әр түрлі салаларында қолданылатын заттар мен материалдардың физикалық қасиеттерін зерттеу және тәжірибелік әдістерін қолдану. Ядролық эксперименттік зерттеу үшін үдеткіш кешендерінде өлшеу құралдарымен жұмыс істеу принциптерін қарастырады. Ядролық сәулелерді тіркеу детекторларының жұмысын және үдетілген ауыр иондардың заттар арқылы өту процестерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми жетістіктерді заманауи тұрғыда талдау, ядролық өнеркәсіп орындарындағы өзекті мәселелерді шешу жолдарын іздеу және кәсіби қызметте пайдалану.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологиялар мен коммуникативтік дағдыларды мемлекеттік басқару органдары мен білім беру ұйымдарында қолдану. .

 • Код ON3

  Атом ядросының құрылымын, элементар бөлшектердің қасиеттерін анықтау тәсілдері мен заңдарын меңгеру, маңызды субатомдық құбылыстарды ядролық өнеркәсіптегі ғылыми-техникада пайдалану.

 • Код ON4

  Ғылыми-зерттеу институттарында жүргізілген тәжірибеде ядролық реакциялардың негізгі механизмдері мен модельдеріне теорияны қолдану, өлшеу және бағалау.

 • Код ON5

  Радиациялық физиканың мәнін түсіну және нанотехнологиялық зерттеулер жүргізу үшін ғылыми зерттеу институттарында радиациялық материалдарды пайдалану

 • Код ON6

  Ядролық өнеркәсіпорындарында және ғылыми зерттеу институттарында ғылыми қызметте радиациялық физика және ядролық медицина әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  Ядролық физиканың әр түрлі салаларында қолданылатын заттар мен материалдардың физикалық қасиеттерін, процестерін, ядролық-физикалық құбылыстарды зерттеудің тәжірибелік әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу институттарында ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерге зерттеу жасау үшін электрондық құрылғылармен жұмыс істеу және эксперимент жасау техникасын қолдану.

 • Код ON9

  Ғылыми зерттеу институттарында экзотикалық ядролар мен корреляцияны зерттеуге арналған эксперименттерді жүргізу, нәтижелерін бағалау.

 • Код ON10

  Ядролық реакциялар кезінде пайда болатын құрамдас ядроның экспериментін жүргізу және теориялық модельдерін құру. Құрамдық ядро және оның бөліну өнімдері пайдаланылған бөлшектердің бұрыштық және энергетикалық таралуын есептеу. Деңгей тығыздығын, қозу энергиясын және құрамдас ядроның басқа сипаттамаларын анықтау және бағалау.

Top