Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Қаржы в "Тұран" университеті мекемесі

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - студенттердің басқару мен экономикадағы математикалық және статистикалық әдістерді дамытуға арналған жалпы математикалық дайындық; студенттердің экономикалық жүйелерге қатысты абстрактілі ойлау мен талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, компьютерлік технологияны қолдана отырып қосымшалармен экономикалық проблемаларды моделдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыру. Курста экономика қызметінің фундаменталды мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтары, Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс, мезоэкономика және әлемдік шаруашылық оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микроэкономикалық модельдері және олардың бизнес-ортада өзін-өзі іске табысты асыруы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнде үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқы, олардың нарықтағы экономикалық қарым-қатынасы, фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлық ерекшелігі, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әр түрлі нарықтарының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті бағалау мақсатында макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курста қарастырылатыны: негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы, макроэкономикалық көрсеткіштердің жиынтығы, макроэкономикалық тепе-теңдік моделі, тепе-теңдік күйінен ауытқудың себептері мен формалары, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде жабық және ашық экономика жағдайында экономиканың қызмет ету ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пәнді табысты оқу нәтижесінде студент қаржылық категорияларды, ұғымдарды, терминдерді меңгеруін көрсете алады, олардың жіктелуін, әлеуметтік – экономикалық үрдістердің маңызы мен орнын біле алады; бюджет кірістері мен шығыстарының құрылымын талдай алады; мемлекеттің қаржы және салық саясатының экономикасына әсерін бағалай алады; қоғамдық немесе аралас игіліктер нарығындағы тепе-теңдікке қол жеткізу шарттарын анықтай алады; кәсіпорынның қаржылық даму жоспарларын құрастыра алады және талдай алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән қазақ/орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиетті қолдану дағдысы мен іскерлігін қалыптастыруға бағытталған,-оқу-кәсіби қарым-қатынас процесінде қолдану мақсатында мәтіннен қажетті ақпаратты ала білу, жалпылау және интерпретациялау. -Филология білімін қазақ (орыс) тілінде жаңғырту;-қазақ (орыс) тілін Қазақстан мен әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР Конституциялық-құқықтық негіздерімен дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу нәтижесінде студент бухгалтерлік есепті жүргізудің принциптері мен әдістерін, ұйымның бухгалтерлік есебін жүргізу үшін компьютерді және компьютерлік құрал-саймандарды қолдану тәсілдерін білуі және істей білуі тиіс. Бұл курста бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық және практикалық аспектілері оқытылады: негізгі принциптер; кәсіпорынның балансы; активтер мен міндеттемелер; компанияның қаржылық есептілігінің құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты мен міндеттері: студенттерде шет тілін ақпарат көзі және шет тілді байланыс құралы ретінде қабылдауды дамыту. Студенттерді шет тілін мамандық бойынша жүйелі білімді кеңейту және тереңдету құралы ретінде және өзінің кәсіби біліктілігін өз бетінше арттыру құралы ретінде қолдануға үйрету. Курс ауызша және жазбаша түрде кәсіби тілді меңгеру үшін шет тілінің практикалық грамматикасы мен лексикасын, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолдану үшін арнайы терминологияны оқытуды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 6

  Пәнді игеруде қазіргі экономикадағы ақша мен кредиттің қызмет етуі туралы кешенді түсінік алуға, ақша айналымының теориялық аспектілерін, ақша-несие және валюта жүйелерін қалыптастырудың тарихи негіздерін зерделеуге мүмкіндік береді. Пәнді табысты игеру қаржы саясаты мәселелерінде аналитикалық ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, ықтимал инновацияларды ескере отырып, қаржылық-банктік қызметінің болашақ кәсіпқойы ретінде жұмыстың негізгі бағыттарын игеруге мүмкіндік береді; Қазақстан Республикасының ақша-несие және банк жүйесінің жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын меңгеруге мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы нарықтары және делдалдар
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар қаржы делдалдарының, нарықтың кәсіби қатысушыларының қызметін талдай алады, басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде нарық сегменттерінде қаржы құралдарымен жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдыларға ие болады. Білім алушылар бағалы қағаздар бойынша мәліметтер базасы ретінде Bloomberg терминалын пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын игереді, ол сауда үшін мүмкін құралдарды табуға және олардың параметрлерін салыстыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салықтық есеп
  Несиелер: 4

  Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер салығын есепке алуды ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгереді, салық базасын анықтайды және салық декларацияларын толтырады. Студенттер салық есептілігінің талаптарына сәйкес салық есептей алады, кәсіпорындардағы салық есебін ұйымдастыру бойынша іс-шараларды негіздеу үшін басқарушылық шешімдер дайындай алады, бухгалтерлік есеп пен салықтық есепке алу арасындағы айырмашылықты анықтайды және бухгалтерлік жазбалардағы және бухгалтерлік есеп регистрлеріндегі осы айырмашылықтарды көрсетеді. Студент «Сертификатталған бухгалтер - практик» бағдарламасы бойынша емтиханға дайындала алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есебі
  Несиелер: 4

  Курсты бітіргеннен кейін студент өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің құнын және сатылымнан күтілетін пайдасын анықтау үшін өндірістік есепке алу бойынша шығындар туралы ақпаратты ала алады. Болашақта өндіріс шығындарын алдын-ала болжауға және дұрыс шешім қабылдау үшін осы ақпаратты барлық деңгейдегі менеджерлерге береді. Қаржылық нәтижелерді анықтау бойынша басқару шешімдерін қабылдау мақсатында ақпаратты қалыптастыра алады. Студент «Сертификатталған бухгалтер - практик» бағдарламасы бойынша емтиханға дайындала алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке, топтық, ұйымдастырушылық деңгейлерде көшбасшылық феномендерін тиімді басқару саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгеруге, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық және биліктің негізгі теорияларын қолдану дағдыларын, сонымен қатар топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құнды қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Пән аясында бағалы қағаздардың ерекшелігі, акциялардың, облигациялардың, индекстердің, дивидендтердің нарықтық бағамын есептеу әдістемесі, эмиссия проспектісінің құрылымы, тәуекелдерді хеджирлеу әдістері, қор биржасында сауданы ұйымдастыру ережелері оқытылады. Пәннің мақсаты бизнес үдерістерді ұйымдастыру кезінде қор нарығының қаржы құралдарымен жұмыс істеу үшін қажетті кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдылардан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк клиенттеріне арналған кассалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-клиенттің банкпен өзара іс-қимыл жасау принциптері туралы білімді меңгеру және болашақта олармен өз жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. Пәнді табысты оқу нәтижесінде студент клиенттерге арналған банктік сервистің тиімділігін анықтап, бағалай алады; есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетудің қазіргі жай-күйін және әлемдік үрдістерді ескере отырып оның даму перспективасын талдай білу; құжаттық операцияларды рәсімдеу бөлігінде халықаралық банк операциялары туралы білімді қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Курс өз ойларын сауатты білдіру, келіссөздер жүргізу және әңгімелесушілерді іскерлік ортада түсіну дағдыларын меңгеруге бағытталған; курс бизнес лексиканы оқып қана қоймай, ағылшын тілінің жалпы деңгейін арттыруды көздейді. Курстың мазмұны сонымен қатар іскерлік ағылшын тілін, іскерлік хаттарды, соның ішінде электрондық хаттарды дайындау, түсіну және жазу, презентациялар құру, келіссөздерге дайындық, кездесулерді ұйымдастыру және оларға қатысу сияқты аспектілерді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХҚЕS KE сәйкес қаржылық есеп
  Несиелер: 4

  Курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі салаларда практикалық дағдыларға ие болады: қаржылық есеп тұжырымдамалары мен принциптері; ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті және шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау. Олар қаржы есептілігін талдап, басқару шешімдерін қабылдай алады, тиімді ішкі бақылау жүйесін ұйымдастырады, қаржылық есептілікті халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қалыптастырады және ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық кеңес беру және салықтық тексеру
  Несиелер: 4

  Курсты аяқтағаннан кейін студент салықтық жоспарлау дағдыларына ие болады және компанияның салықтық тәуекелдерін болжай алады; бизнесті дамыту мақсатында салықтық баламаларды есептеп, олардың есептеулерін негіздей алады; салық заңнамасында басшылыққа алуы және салықтық тексеруді дербес жүзеге асыруы, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында реттелетін қатынастарда олардың мүдделерін білдіруі мүмкін. Студент «Салық кеңесшісі» бағдарламасы бойынша сертификациялық емтихан тапсыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән аясында: маркетингтік орта; маркетингтік зерттеулер; нарықтарды саралау; тұтынушылардың мінез-құлқы; тауар саясаты; баға саясаты; тауарлар мен қызметтерді жылжыту; тауар қозғалысы және бөлу; маркетингті Стратегиялық жоспарлау және бақылау; қызмет маркетингі және коммерциялық емес қызмет саласында; халықаралық маркетинг оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Пән аясында салықтардың экономикалық табиғаты, ҚР Салық жүйесінің ерекшеліктері, салық қызметінің функциялары, салық саясаты, тікелей,жанама салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді есептеу механизмі, салықтық әкімшілік ету мәселелері оқытылады. , халықаралық салық салу мәселелері. Пәнді оқыту мақсаты: салық және басқа да міндетті төлемдерді есептеудің практикалық дағдыларына ие салық салудың қолданыстағы жүйесі туралы білімді меңгерген мамандарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән компаниядағы экономикалық және әлеуметтік қатынастарды басқару және реттеу саласындағы қолданыстағы нормаларды меңгеруге, басқару қызметінің инновациялық белсенділігін арттыруға, басқару үрдістері мен ұйымдастыру элементтерін, байланыстырушы процестерді, менеджменттің негізгі функцияларын жүзеге асыруға, топтық динамика мен көшбасшылықты, қақтығыстар мен өзгерістерді басқаруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби этика саласындағы құзыреттілікті меңгеруге, сондай-ақ этикалық нормалар, принциптер, кәсіпкерлік ұстанымынан құндылық бағдарлары, сонымен қатар персоналды басқару саласындағы корпоративтік стандарттарды әзірлеу және енгізу негіздері, болашақ мамандарды кәсіби қызметтің коммуникативтік кедергілерін, дағдарыстық және даулы коммуникацияларын жеңуге мүмкіндік беретін тиімді іскерлік этиканың практикалық дағдыларына үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Оқыту мақсатыстуденттерге корпорациялар мысалында қаржыны басқару теорияларын, модельдерін, әдістерін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пән аясында Корпоративтік қаржы негіздері, Корпоративтік басқарудың өзекті мәселелері, қаржылық - несиелік есептердің математикалық негіздері, қаржылық есептілікті құру, корпорацияның негізгі және айналым капиталын басқару, кірістерді қалыптастыру мәселелері оқытылады. Дивидендтік саясат, қайта құрылымдау, корпорациялардың банкроттығы мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақшалай реттеу
  Несиелер: 3

  Курсты бітіргеннен кейін студент баланстық мәліметтер мен негізгі реттеуші көрсеткіштер негізінде ақпаратты талдай алады. банк секторы, ақша-кредит саясатының тиімділігін бағалау, қаржы нарығының субъектілеріне қадағалауды жүзеге асыру шараларын анықтау. Банктердің кредиттік қабілеттілігін бағалау дағдылары болады; қажетті резервтерді реттеу әдістемесі және ақша қаражатының қалдықтарын шектеу; ақша айналымының болжамдық есептеулерін жасау дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 4

  Пән шеңберінде инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерімен және инвестициялық бағдарламаны әзірлеу алгоритмімен (инфляцияны, тәуекелді, капиталға қаржылық және қаржылық емес шектеулерді көрсете отырып, уақыт факторын есепке ала отырып және есепке алмағанда), инвестициялық процестің тиімділігін бағалауға тәуекелді енгізудің қазіргі заманғы әдістерімен байланысты мәселелер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел елдерінің қаржы нарығы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты студенттерде халықаралық қаржы нарықтарының, оның ішінде валюталық нарықтардың және алтын нарықтарының қызмет ету саласында кешенді теориялық білімді қалыптастыру болып табылады. Бұл пәнді оқу қаржы нарықтарының даму үрдістерін болжау дағдыларын меңгеруге, инвестициялық шешім қабылдау үшін жекелеген қаржы құралдары нарығындағы жағдайға талдау жүргізуге, шетелдік қаржы нарықтарының үрдістеріне байланысты Ұлттық нарықтағы өзгерістерді болжай білуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы және банк статистикасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу нәтижесінде студент ақша айналымының жай-күйін, құрылымын және динамикасын талдау, қаржылық нәтижелерді пайдалану, статистикалық әдістер мен әдістерді қолдана алады, қаржы саласындағы қалыптасқан процестердің қалыптасуына ықпал ететін факторларды сандық бағалау әдісіне ие, жалпы ұлттық табыс, жалпы ішкі өнім қалыптастыру үдерісі мен қаржылық және банк жүйелері арқылы оларды бөлу үдерісі арасындағы статистикалық үлгілерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төлем жүйелері және технологиялар
  Несиелер: 4

  Мақсаты: қаржылық транзакцияларды жүргізу үшін және қаржы ұйымдары арасында қаражат беру үшін қолданылатын рәсімдердің жиынтығын зерделеу. Күтілетін нәтижелер: студент клирингтік операцияларды орындау кезінде, банкаралық есеп айырысу және халықаралық төлем жүйелері кезінде теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдана білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 4

  Пәнді оқып шыққаннан кейін студент қаржы нарықтарының эконометриялық үлгілерін бағалауға, статистикалық тұжырымдарды құруға, эконометриялық модельді және бағалау әдісін таңдауға, үлгілік спецификалық сынақтарды жүргізуге және алынған нәтижелерді түсіндіруге қабілетті болады. Бұл MS-Excel-ғы қаржы нарығының үлгілерін тәуелсіз эконометриялық үлгілеу және эмпирикалық тестілеу дағдыларын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық банк жүйесі
  Несиелер: 5

  Студент банк жүйесіндегі халықаралық қатынастардың теориялық аспектілері туралы түсінікке ие болады; Халықаралық банк ісі саласындағы практикада теориялық білімді қолдана алады; теориялық білімді практикалық қызметте трансформациялайды; халықаралық банк ісін дамытудағы проблемаларды анықтай алады және өз бетінше шешім қабылдай алады; банк жүйесіндегі халықаралық қатынастардың дамуына талдау жасай алады; халықаралық банк ісінің көрсеткіштерін талдау кезінде өз бетінше жұмыс жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы тұжырымдамалар мен теорияларды түсінуді қалыптастыру, тәуекел туралы ақпаратты сыни бағалау, түсіндіру және беру дағдыларын қалыптастырумен қатар, тәуекелдерді төмендету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру тәсілдері, шаруашылық жүргізу субъектісінің тәуекеліне төзімділік шегінде, стратегиялық сипаттағы инвестициялық және қаржылық шешімдерді қабылдау кезінде туындайтын қаржылық тәуекелдердің деңгейін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық реттеу және қадағалау
  Несиелер: 4

  Курсты бітіргеннен кейін студент теорияны түсініп, қаржылық нарықты реттеу мен қадағалау тәжірибесін біле алады. Қаржы институттары мен нарықты тиімді реттеу мен қадағалаудың жалпы принциптеріне ие бола алады. Бағалы қағаздар нарығын реттеу механизмдерін, Қазақстан Республикасы қаржы нарығының және қаржы нарығының басқа да субъектілерін реттейтін және қадағалау механизмдерін білу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктік менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 3

  Пән аясында стратегияны қалыптастыру және шешім қабылдау әдістерімен, банк қызметін және персоналды басқарумен, банктердің маркетингтік саясатымен, маркетингтің "өзгермелі нүктелерімен", өтімділікті басқарумен, белсенді және пассивті операциялармен және банктік менеджмент пен маркетингпен байланысты басқа да бірқатар сұрақтармен байланысты сұрақтар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты білім алушыларда қаржылық менеджмент, қаржылық қатынастар, қаржылық механизм, ақша ағынын басқару технологиясы және шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық қызметі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру, кәсіпорынның қаржылық және инвестициялық қызметінің барлық тараптарына қатысты мәселелерді шешу саласында практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банк ісі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты банктік қарыз алу немесе банктік секторға салымдар бағыттарын таңдау барысында банктік мекемелермен өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін банктердің қызмет ету механизмін оқып үйрену. Осы пән бойынша материалды толық игеру екінші деңгейлі банктердің жұмыс істеу механизмін егжей-тегжейлі зерттеу бөлігінде алған білімдерінің арқасында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті қаржылық қолдау
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар бизнесті қаржыландырудың тиімді әдістерін таңдауға және қолдануға, ұйымдық-құқықтық нысаны мен бизнес санатына байланысты компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға, бизнес-жобаны қаржыландырудың оңтайлы моделін құруға және ықтимал тәуекелдерді бағалауға қабілетті болады. Білім алушылар компания капиталын қалыптастыру көздерін анықтай алады, кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қазіргі заманғы қаржылық құралдарын пайдалана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті сақтандыру
  Несиелер: 5

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін бағалауда, оларды басқаруда және барынша азайтуда, сақтандыруда, оның бағыттары мен сақтандыру компаниялары мен тәуекел менеджменті мен сақтандырудың өзге де субъектілерінің қызметінде практикалық тәсілдер мен әдістерге ие болады. Білім алушылар қолданыстағы бизнесті сақтандырудың оңтайлы үлгісін талдап, таңдай алады, тәуекелдерді хеджирлеудің қазіргі заманғы қаржы құралдарын қолдана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржы және сауда
  Несиелер: 4

  Курсты оқу нәтижесінде студент халықаралық қаржылық менеджменттің базалық түсініктерін, халықаралық коммерциялық есептерді жүргізу техникасын, компанияның халықаралық операцияларын қаржыландыру және кредит беру нысандарын меңгереді. Әртүрлі халықаралық қаржыландыру көздерін пайдаланудың пайдалылығын салыстырмалы талдау мазмұнында, қарыз алу валютасын анықтауда, түрлі елдердегі салық жүйелерінің фирманың халықаралық қаржылық шешімдеріне әсерін талдауда бағдарлануы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1 С Предприятие 8. Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар бухгалтерлік есепті (ХҚЕС), 1C модулі: 8 бухгалтериясы, Қазақстан Республикасында салықтарды есептеу тәжірибесі, кәсіпорын ашудан жылдық есептілікке дейін практика, декларация толтыра алады. Білім алушылар курсты аяқтағаннан кейін "1 С Кәсіпорын"кәсіби біліктілігін беруге сертификаттаудан өте алады. Оқыту әдістері – "ми шабуылы", кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті басқару үдерісі
  Несиелер: 6

  Бизнес-процестерді басқарудың негізгі мақсаты процестің орындалу сапасын арттыру болып табылады. Автоматтандырылған процесс қолмен орындалатын процесске қарағанда тұрақты сипаттамаларға ие. Көптеген жағдайларда процестерді автоматтандыру өнімділікті арттыруға, процесті орындау уақытын қысқартуға, құнын төмендетуге, орындалатын амалдардың дәлдігі мен тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктегі есеп және аудит
  Несиелер: 4

  Мақсаты: банкте бухгалтерлік есепті құру негіздерін оқыту. Күтілетін нәтижелер: Студент банк балансын құрастыру, банкте есеп жүргізу кезінде кәсіби теориялық білім мен практикалық дағдыларды игереді. Банк ұсынған есептілік негізінде банктің сенімділігі туралы пікір жасау, халықаралық стандарттардың (ХҚЕС) талаптарын ескере отырып, осы банкпен өзара іс-қимыл жасау туралы шешім қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік субъектілерінің есептілігі
  Несиелер: 5

  Шағын және орта бизнес мәртебесін алу шарттары және есептілік құрамы, салық салу жүйесі (ССЖ); Кәсіпкерлік қызмет түрлері, салықтар мен жарналар бойынша есептілік, бухгалтерлік есептілік: бухгалтерлік баланс, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті қалыптастыру ерекшеліктері, экология бойынша есептілік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару негіздері
  Несиелер: 6

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаның қатысушыларының мүдделерін талдай алады; мақсаттарды, пәндік саланы және жобалық құрылымды анықтай алады; жобаның кестесін есептей алады; шоғырландырылған жобаның негізгі бөлімдерін қалыптастырады; жоба тәуекелдерін анықтай алады; MS Project бағдарламасын қолдана алады. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие болады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық және банктік реттеу
  Несиелер: 4

  Пән аясында валюта курсының режимдері, оның өзгеруін анықтайтын факторлар, валюта бағамдарының түрлері, валюталық реттеу, валюталық позицияны басқару, валюталық операцияларды жасау және биржадағы валюта саудасы ерекшеліктері оқытылады. Пәннің мақсаты жергілікті және халықаралық нарықтарда шетел валютасымен жұмыс істеуге қажетті кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдылардан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнеске арналған кеңсе шешімдері
  Несиелер: 6

  Пәндерді меңгеру мақсаты студенттердің кәсіби мүдделеріне қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін көрсету, студенттердің жаңа компьютерлік технологияларды меңгеруіне деген сенімін дамыту болып табылады. Студент осы білімді қарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды жасау, электрондық кесте процессорының көмегімен түрлі тақырыптық мәселелерді шешу, Excel электрондық кесте процессорын пайдалана отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеу үшін пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ислам қаржысының негіздері
  Несиелер: 4

  Пән аясында ислам қаржысының негізгі принциптері, Қазіргі заманғы ислам қаржы институттарын ұйымдастыру ерекшеліктері, исламдық қаржыландыру әдістері, сукук, такафул сақтандыру жүйесінің ерекшелігі, исламдық қаржы құралдарының тәуекелдерінің профилі оқытылады. Пәннің мақсаты ислам қаржы құралдарымен жұмыс істеу үшін қажетті кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдылардан тұрады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтегі бизнес үрдесін зерттеу үшін экономикалық талдау әдістері және аналитикалық қызметтің практикалық дағдыларын дамыту. Пән аясында бизнесті дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін экономикалық талдаудың теориясы мен практикасы, кәсіпкерлік қызмет субъектісінің қаржылық-шаруашылық қызметін талдау кезіндегі жүйелі ойлау, бизнес-талдаудың заманауи құралдары оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық мониторинг компаниясы
  Несиелер: 6

  Мақсаты: қаржы нарықтарының мониторингі туралы тұтас түсінік қалыптастыру және оларды талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Міндеттер: қаржы нарықтарын инвестициялық талдау және мониторингілеу әдістерінің кең спектрін және оларды практикалық қолдану дағдыларын меңгеру; әлемдік нарық конъюнктурасын болжау және техникалық талдау негізінде шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру; инвестициялық шешімдер қабылдау негізі ретінде іргелі талдау дағдыларын меңгеру; қаржы мониторингі саласындағы кәсіпорындардың стратегиялық міндеттерін шешуде қаржы нарықтарының құралдары мен тетіктерін пайдалану дағдыларына үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән бизнес модельдерін, мәнін, әдіснаманың мазмұнын және бизнес-жоспарлауды ұйымдастыруды, бизнес-жоспарлаудағы маркетингтік зерттеулердің рөлін зерделеуді қамтиды. Бұл пәнді оқу бизнес жоспарды құру әдістемесі, бизнес-жоспардағы тәуекелді бағалау, бизнес-жоспардың шығынсыздық нүктесін есептеу бойынша құзыреттілікті алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сақтандыру
  Несиелер: 6

  Курсты бітіргеннен кейін студент сақтандыру туралы заңнамамен және іскерлік айналым ережелерімен қабылданған терминологияны меңгере алады, сақтандыру бизнес субъектілерінің қызметін сипаттайтын ақпаратты талдай алады. Сақтандыру және сақтандыру тәуекелдерінің түрлерін таңдауға қабілеттілігін көрсету, сақтандыру нарығының жұмыс істеуін сипаттайтын ақпараттарды талдау, оның даму үрдістері мен проблемаларын анықтау, сақтандыру келісімшарттары мен басқа да сақтандыру қызметтерін енгізу туралы шешім қабылдау кезінде практикалық қызметті жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша мәдениетін меңгергендігін көрсетіп, тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте жетістікке жету үшін басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жақсы тіл табыса білу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Аймақты дамыту, қоршаған ортаны жақсарту әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуге қабілетті.

 • Код ON7

  Сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда шешім табуға, қаржы нарығындағы және нақты экономикадағы жеке кәсіби қызметті жоспарлауға қабілетті.

 • Код ON8

  Кәсіби міндеттерді шешуде тиісті цифрлық технологияларды, құралдарды, базалық әдістерді, теорияларды қолдануға қабілетті және бағдарламаларды (Bloomberg Professional Terminal) шешуде теориялар қолдануға болады.

 • Код ON9

  Компанияның қаржы қызметін ұйымдастыру кезінде кәсіби өсу мен басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін қаржы саласындағы іргелі білімдер мен білімдерді қолдануға.

 • Код ON10

  Қаржылық жағдайлар мен проблемаларды түрлі көзқарастардан талдай білуге, басқа әріптестермен және нарық қатысушыларымен бірлесіп жұмыс істеуді көрсете алады.

 • Код ON11

  Қаржы нарығының жағдайын болжау, макро, мезо және микро деңгейлерде қаржы нарығының қатысушылары мінез-құлқына баға беруге қабілетті.

 • Код ON12

  Тәуекелдерді талдауға және бағалауға, оларды азайту жөнінде шаралар қабылдауға, қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

 • Код ON13

  Ағымдағы нормативтік базаға сәйкес қаржылық және инвестициялық шешімдер қабылдай алады.

 • Код ON14

  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру бойынша кәсіби міндеттерді орындауға қабілетті, заманауи қаржы-несиелік өнімдер мен қызметтерді әзірлеу және ұсыну.

 • Код ON15

  Экономиканың нақты және қаржы секторында өзін-өзі жұмыспен қамтуды ұйымдастыруға және тиімді жүргізуге қабілетті.

6B04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Қаржы
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Қаржы
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Қаржы
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Қаржы
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04106 Қаржы
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Банк ісі және қаржы менеджменті
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top